Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Hoito-, sosiaali- ja opetusala
 • Hakuaika: Ilmoittautuminen alkaa noin kuukausi ennen koulutuksen alkamista
 • Ajoitus: Katso MAPA® keskuksen koulutuskalenteri
 • Laajuus: Vaihtelee koulutuksen mukaan 1-10 pv
 • Sijainti: Laurean kampuksilla tai tilaajan omissa tiloissa
 • Hinta: Koulutuksen laajuuden mukaan. Pyydä tarjous suomenmapakeskus@laurea.fi

MAPA -koulutusten tavoitteena on, että koko organisaation henkilökunta oppii tunnistamaan, ennaltaehkäisemään ja asteittain vähentämään aggressiota ja väkivaltaista käyttäytymistä.

Katso MAPA® keskuksen kalenterista koulutusten ajankohdat.

Perustason MAPA® -koulutukset

Haastavat asiakastilanteet (1-2 pv) MAPA® Perusteet

Ennaltaehkäisevät ja vuorovaikutukselliset menetelmät MAPA® Osallistujan työkirjan mukaan ja fyysiset menetelmät: suojautuminen, irtautuminen, fyysinen ohjaaminen ja rajoittaminen sekä jälkipuinti. Koulutusta voidaan soveltaa laajasti eri aloilla, kuten varhaiskasvatus ja koulut sekä hoito- ja sosiaalialan palvelut.

Aggression ja väkivallan hallinta (2-3pv) MAPA® Vaativat asiakastilanteet:

Kun asiakas on vaaraksi itselleen tai muille, voidaan tarvita turvallisia keinoja nopeaan lähestymiseen, maahan siirtymiseen, tilanteen hallintaan ja haittojen minimoimiseen.

Kouluttajatason MAPA® -koulutukset

MAPA® Perusteet kouluttajakoulutus oikeuttaa kouluttamaan oman organisaation työntekijöille MAPA® Perusteet -koulutukset ja niiden päivitykset.

MAPA® kouluttaja omaksuu toimintatapoja, joiden tavoitteena on säilyttää hoidollinen suhde ‎työntekijän ja potilaan/asiakkaan välillä, ennaltaehkäistä väkivaltatilanteita ja toimia niissä eettisten ja juridisten ‎periaatteiden mukaisesti.

MAPA -kouluttajaksi opiskelevilla henkilöillä tulee olla hoito-, sosiaali- tai opetusalan korkeakoulu-, opisto- tai toisen asteen tutkinto.

Opetuksen sisällöt

 • Haastavat asiakastilanteet (1-2 pv), MAPA perusteet 

  Aggressiiviset tunteet ilmenevät usein sanallisena, mutta joskus myös uhkaavana käyttäytymisenä tai suoranaisena väkivaltana. Koulutuksessa ohjataan ehkäisemään tilanteiden huononeminen non-verbaalisen ja verbaalisen viestinnän avulla. Suurin osa hoitotyössä kohdattavasta haasteellisesta käytöksestä on sanallista. Siksi koulutuksessa on pääpaino sanallisessa viestinnässä, syiden ymmärtämisessä, empaattisessa kohtaamisessa, taitavassa rajojen asettamisessa ja tilanteen jälkipurussa. Koulutus perustuu MAPA Osallistujan työkirjaan, joka on tehty Yhdysvalloissa pitkään kehitetyn ”Non-violent Interaction” ohjelman perusteella.

  Enenevässä määrin myös lasten rajaton käytös aiheuttaa tarpeen puuttua tilanteeseen fyysisesti. MAPA koulutuksessa opetellaan suojautumista, irtautumista ja fyysistä ohjaamista. Jos asiakas aiheuttaa vaaraa itselleen tai muille, häntä joudutaan ohjaamaan tai rajoittamaan fyysisesti sekä istuen että siirtymissä.

 • Aggression ja väkivallan hallinta (2-3 pv), MAPA Vaativat asiakastilanteet 

  Väkivaltaa esiintyy erityisesti asiakkaiden päihtymys- ja päihdevieroitustiloissa, impulsiivisissa persoonallisuushäiriöissä ja joissakin psykoottisissa tiloissa ja psyko-orgaanisissa häiriöissä. Joskus myös lasten ja nuorten käytös voi olla itsetuhoista tai toisia vahingoittavaa, jolloin käytökseen on pakko puuttua.

  MAPA Vaativat tilanteet koulutuksessa harjoitellaan asiakkaan lähestymistä ja fyysistä rajoittamista eriasteisissa riskitilanteissa. Jos asiakas heittäytyy maahan, opitaan myös mahdollisimman riskitön tapa maahan siirtymään.

  Fyysinen ohjaaminen on vasta viimeinen vaihtoehto, kun verbaalinen ohjaus ei riitä ja asiakaan käytös aiheuttaa vakavan turvallisuusriskin joko itselleen tai muille. Fyysinen kiinnipitäminen on potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittava, kuitenkin häntä kunnioittava hoitotoimenpide, jonka tavoitteena on ennakoida ja katkaista uhkaava väkivaltatilanne, auttaa potilasta rauhoittumaan, toimimaan yhteistyössä ja lopulta itse kontrolloimaan käytöstään. Koulutuksessa harjoitellaan myös jälkipurkua ja tutustutaan turvallisuussuunnitelman tekemiseen. Jälkipurussa mietitään, kuinka asiakkaan omia selviytymiskeinoja ja itsesäätelykykyä vahvistetaan.

  MAPA Perusteet käyneet voivat osallistua tähän koulutukseen.

 • Haasteelliset asiakastilanteet, MAPA Perusteet -kouluttajakoulutus 5 pv 

  Kouluttajakoulutuksessa opiskellaan, kuinka koulutus viedään tehokkaasti työpaikoille. Kouluttaja oppii sekä teoreettisen tiedon että taitojen opettamisen mallin. Kouluttajan koulutus perustuu konstruktivistiseen ajatteluun, jossa kouluttaja ohjataan aktivoimaan koulutusryhmän keskustelua ja osallistumista.

  MAPA Perusteet tason kouluttajakoulutus on sopiva ja riittävä esimerkiksi moniin terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja opetuksen toimipisteisiin, joissa kohdataan pääasiassa sanallista aggressiota ja joudutaan joskus hillitsemään esimerkiksi itseen tai toiseen kohdistuvaa fyysisesti haitallista käytöstä.

 • Aggression ja väkivallan hallinta – MAPA Vaativat asiakastilanteet kouluttajakoulutus 10 pv (sisältää MAPA Perusteet kouluttajakoulutuksen) 

  Aggression hallintaa tarvitaan niissä toimipisteissä, joissa kohdataan vakavampaa fyysistä uhkaa. Fyysisen väliintulon käytön tulee olla ohjeistettua ja läpinäkyvää ja henkilöstö tulee kouluttaa asianmukaiseen voimankäyttöön rajoitustilanteissa.  

  Organisaatiolla tulee olla selkeät käytännöt ja menettelytavat, jotka sisältävät tietojen tallentamisen ja raportoimisen tilanteissa, joissa kiinnipitoa on käytetty. Väkivaltatilanteita tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös henkilöstön koulutus ja henkilöstömitoitus sekä tila- ja turvallisuussuunnitelmat.

  MAPA kouluttajan tulee hyväksyttää koulutuksessa saadut opit oman organisaationsa johdossa. Kouluttaja osallistuu omalla tietämyksellään oman organisaationsa menettelyohjeiden laadintaan ja yhtenäisten käytänteiden kehittämiseen uhka- ja väkivaltatilanteissa.

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia

Täydennyskoulutukset

Työelämälähtöinen koulutustarjontamme kannustaa uuden oppimiseen ja rohkeisiin kokeiluihin. Tutustu eri alojen täydennyskoulutuksiimme.


Kaikki täydennyskoulutuksemme