Siirry sisältöön

​Google käyttäjäehdot

Google-palveluiden yleiset käyttäjäehdot

Nämä ehdot koskevat Laurea-ammattikorkeakoulun (jäljempänä ”Laurea”) henkilöstöä, opiskelijoita ja muita henkilöitä (jäljempänä ”Käyttäjä”), joille ammattikorkeakoulu on myöntänyt käyttöoikeuden ammattikorkeakoulun hankkimiin internet-pohjaisiin Google Apps for Education -palveluihin (jäljempänä ”Pilvipalvelut”). 

Pilvipalveluiden käyttöönotto edellyttää, että Käyttäjä on lukenut ja hyväksynyt nämä Laurean ja Käyttäjän väliset käyttäjäehdot. 

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei:

Aiheuta haittaa tai vahinkoa Laurealle, muille Käyttäjille tai tietojärjestelmille Pilvipalveluja käyttäessään;

Tuota tai jaa roskapostia; 

Talleta, käsittele tai jaa Pilvipalvelussa seuraavia tai näihin verrattavia tietoja:

 • työsopimuksia tai vahvistettuja palkka- tai suoritustietoja;
 • työnhakijan tai työntekijän tai opiskelijan henkilö- tai soveltuvuusarviointeja;
 • arvosteltavia opintosuorituksia joiden säilyttämisajasta on säädetty erikseen (opiskelijan tai opettajan tunnukselle) niin että ne ovat ainoastaan Pilvipalvelussa;
 • terveydentilaa tai sairautta koskevia tietoja, kuten esimerkiksi lääkärintodistuksia;
 • henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia koskevia tietoja, kuten esimerkiksi Kelan tukipäätöksiä;
 • rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta koskevia tietoja;
 • muita henkilötietolain (523/1999) mukaisia arkaluonteisia henkilötietoja tai henkilötunnuksia;
 • julkisuuslain (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, 621/1999) tai muun soveltuvan lain mukaan salassa pidettäviä tietoja;
 • pankki- tai luottokorttitietoja;
 • liike- ja yrityssalaisuuksia;
 • salasanoja tai muita tietoteknisten järjestelmien tietoturvaan liittyviä tietoja;
 • kolmannen osapuolen tekijänoikeuksin tai käyttölisenssillä suojattua materiaalia, mikäli sanottu kolmas osapuoli on kieltänyt materiaalin käsittelyn pilvipalveluissa;
 • tekijänoikeuksia loukkaavaa materiaalia, kuten kuvia tai musiikkia joiden käyttöön käyttäjällä ei ole asianmukaista lupaa; tai
 • lainvastaista materiaalia.

Patentoimattomiin keksintöihin liittyvien tietojen, liiketaloudellisesti hyödynnettävien tutkimustulosten tai muiden julkaisemattomien käyttäjän rekisteröimättömien aineellisten oikeuksien käsittelyä Pilvipalveluissa ei suositella. Myös Käyttäjän kolmansien osapuolten kanssa solmimien sopimusten sopimusehdot saattavat rajoittaa Käyttäjän oikeuksia ladata kyseisten sopimusten tarkoittamaa materiaalia Pilvipalveluihin. Käyttäessään Pilvipalveluita Käyttäjä tiedostaa, että mikäli hän Pilvipalveluita käyttämällä saattaa julkiseksi hallussaan olevaa materiaalia, ei tätä materiaalia voi enää välttämättä julkaisemisen jälkeen poistaa internetistä kokonaan. 

Laurealla on oikeus keskeyttää Käyttäjältä Pilvipalveluiden käyttöoikeus epäillyissä väärinkäyttötilanteissa. Pilvipalveluiden käyttöoikeus päättyy työsuhteen tai opiskeluoikeuden päätyttyä sekä muun käyttöoikeuden perusteen päätyttyä. 

Laurea ei ole vastuussa Pilvipalveluiden toiminnasta tai Pilvipalveluiden ylläpitäjän (Google) toiminnassa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä tai käyttökatkoista. Pilvipalveluihin tallennettua materiaalia säilytetään useammalla palvelimella samaan aikaan. Käyttäjä ymmärtää, että palvelimet voivat sijaita myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella. Laurea ei varmuuskopioi Pilvipalveluihin tallennettua materiaalia, eikä Laurean tietotekninen ylläpito voi palauttaa käyttäjän poistamia materiaaleja.

Laurealla on oikeus valvoa teknisesti Pilvipalveluiden käyttöä. Laurea noudattaa toiminnassaan kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä, muun muassa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) sekä tietoyhteiskuntakaarta (917/2014). 

Käyttäessään Pilvipalveluita käyttäjä suostuu siihen, että Laurea käsittelee Pilvipalveluiden tarjoamiseksi välttämättömiä käyttäjän henkilötietoja, mukaan lukien Käyttäjän nimi, käyttäjätunnus, opiskelijanumero ja sähköpostiosoite. Käyttäjä voi lisäksi itse täydentää haluamiaan tietoja Pilvipalveluun. Käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että edellä mainitut henkilötiedot voidaan luovuttaa EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Käyttäjien henkilötietoja käsitellään lakia, huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Pilvipalveluiden tarjoajat noudattavat omia sopimusehtojaan. Käyttäjän on hyväksyttävä Googlen käyttäjäehdot ottaessaan Pilvipalvelut ensimmäistä kertaa käyttöönsä.

Google Apps for Education -palvelun sopimusehdot löytyvät seuraavista osoitteista:

Google Apps for Education -palvelun pääsopimus

Google Apps Data Processing Amendment, Version 1.3 

Standard Contractual Clauses 

Laurea pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttäjäehtoihin.