Siirry sisältöön

Yhdessä lisää yritteliäisyyttä - YLY

Hanke vahvistaa työelämäyhteistyötä ja lisää työelämätuntemusta lukioissa. Lukiolaisille kehitetään yhteisiä opintoja ja kohtaamisia korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Hankeen toteuttavat Uudellamaalla ja eteläisessä Kanta-Hämeessä Laurea, Riihimäen lukio ja Valtakunnallinen YES ry.

  • Toteutusaika:12.4.2021 - 31.5.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Teppo Leppälahti

Hankkeen tarkoituksena on auttaa lukio-opiskelijoita heidän suuntautumisessaan jatko-opintoihin ja työelämään. Tarkoitus on auttaa opiskelijoita rakentamaan opintojaan ja tulevaisuuttaan tukevia kontakteja ja verkostoja sekä tuoda heille välitöntä sosiaalista tukea. Hanke myös rakentaa uutta verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Hanke vahvistaa lukion ja korkea-asteen sekä työelämän toimijoiden yhteistyötä ja lisää nuorten lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden yhteyksiä toistensa ja työelämäedustajien kanssa. Hankkeessa rakennetaan uusia yhteistyömuotoja lukion ja ammattikorkeakoulun välille sekä uudenlaista työelämäyhteistyötä. Opiskelijoille syntyy erilaisia polkuja opintoihin, työelämään ja yrittäjyyteen. Nämä uudet yhteistyömuodot vastaavat lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työelämäyhteistyövelvoitteisiin sekä tarpeisiin rakentaa lukion uuden opetussuunnitelman mukaisia oppiainerajat ylittäviä opintokokonaisuuksia.

Hankkeessa rakennetaan lukioiden ja ammattikorkeakoulujen yhteisiä opintokokonaisuuksia, jotta lukiolaisilla olisi mahdollisuus suorittaa jo lukioaikana ammattikorkeakouluopintoja osana opintojaan.

Hankkeen toimenpiteet muodostuvat kolmesta työpaketista. Ensimmäinen on lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyö, toinen työelämäyhteistyö ja kolmas eri kouluasteiden ja koulujen opiskelijoiden kohtaaminen.

Hankkeen tuloksena lukio-opiskelijoilla on aikaisempaa paremmat valmiudet opintojensa jatkamiseen lukion jälkeen ja myös enemmän työelämäkontakteja ja -kokemusta. Opiskelijoilla on myös aikaisempaa enemmän opintoihin liittyviä sosiaalisia kontakteja ja sosiaalista tukea. Hankkeen tuloksena syntyy uusia sekä lukioiden välisiä että lukioiden ja muiden oppilaitosten välisiä yhteistyön muotoja, joissa on mukana myös työelämäyhteyksiä. Hankkeen tulokset ovat levitettävissä ja sovellettavissa kehittämisessä mukana olleiden oppilaitosten ja kehittämisalueen ulkopuolella.
Hankkeen toteutusaika on 12.4.2021 – 31.5.2023