Siirry sisältöön

Training and market dialogue for Innovative Nordic Health Procurement

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteispohjoismainen koulutus, joka keskittyy innovatiivisiin julkisiin hankintoihin sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan julkisen sektorin hankintaorganisaatioille ja tuotteiden ja palveluiden tarjoajille tarkoitettuja työpajoja, jotka aktivoivat dialogia markkinoiden toimijoiden kesken yli pohjoismaiden rajojen.

  • Toteutusaika:1.2.2013 - 31.5.2015
  • Rahoittaja:Nordic Innovations
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

Koulutuksen ja työpajojen kohderyhmään kuuluvat julkisten organisaatioiden, kuten kuntien ja sairaanhoitopiirien sosiaali- ja terveyspalveluiden ja -tuotteiden hankinnoista vastaavat johtajat ja hankintapäälliköt, sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta vastaavat johtajat ja esimiehet sekä muut hankintaprosessia konsultoivat asiantuntijat, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa käytettäviä tuotteita tarjoavien yksityisten yritysten sekä järjestöjen johtajat, myynti- ja kehityspäälliköt sekä muut tarjousprosessia konsultoivat asiantuntijat.

Copenhagen Living Lab (CLL) Tanskasta vastaa hankkeen johtamisesta (WP6 Project Management). Se vastaa myös ensimmäisestä työpaketista, joka keskittyy kohderyhmän tarpeiden tunnistamiseen sekä koulutuksen että markkinadialogin mahdollistavan työpajatyöskentelyn osalta (WP1 Need identification in relation to educational program and market dialog network).

Oslon kauppakorkeakoulu (BI Handelshøyskolen Oslo)  on päävastuussa koulutuksen sisällön ja toteutusmuotojen suunnittelusta (WP2 Curriculum development, training formats and description of interaction with network). Islannin yliopisto Reykjavikista ja tanskalainen konsultointi- ja koulutusalan yritys Nohr Con osallistuvat suunnittelutyöhön, sillä myös niillä on erityisosaamista innovatiivisista julkisista hankinnoista.

Leverandører for helse-Norge vastaa yhdessä CLL:n kanssa hankkija-tarjoajaverkostotyöpajojen suunnittelusta ja fasilitoinnista (WP3 Network design and support – interaction with training programs).

Leverandører for helse-Norge vastaa yhdessä tanskalaisen Brainbusiness-klusterin kanssa hankkija-tarjoajaverkostotyöpajojen suunnittelusta ja fasilitoinnista (WP3 Network design and support – interaction with training programs).

Koulutuksen toteuttamisesta vastaavat yliopisto- ja korkeakoulupartnerit sekä Nohr Con (WP4 Executing training program). Toteutukseen sisältyy myös koulutuksen markkinointi sekä toteutuksen raportointi.

Laurean vastuulla on sekä koulutuksen että työpajojen arviointi myös pitemmän ajan vaikuttavuuden näkökulmasta (WP5 Evaluation and anchoring). Tähän työpakettiin sisältyy myös tulevaisuudessa toteutettavien opintomoduulien integrointisuunnitelmien raportointi. Tarkoituksena on, että hankkeen aikana luodaan liiketoimintamalli tai toimintatapa, joka mahdollistaa yhteispohjoismaisten opintomoduulien tarjonnan eri maiden maisteriopiskelijoille myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Muiden hankekumppaneiden edustajat osallistuvat koulutuksen ja työpajojen tarvekartoituksiin ja antavat palautetta suunnitelmista. Sekä ostajien että tarjoajien edustajat tulevat luonnollisesti olemaan aktiivisia osallistujia sekä koulutuksissa että työpajoissa. Koulutus sidotaan osallistujien omiin hankintaprosesseihin. Näin osallistujat tuottavat jatkuvasti materiaalia case-perustaiseen opetukseen. Hankkeen aikana kirjoitetaan opiskelijoiden todellisiin hankintaprosesseihin perustava oppikirja.

Hankkeessa on yhteensä 14 kumppania.

Yhteyshenkilö: