Siirry sisältöön

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä

Robotiikka ja tekoäly sekä niihin liittyvät älypalvelut muuttavat jo nyt merkittävässä määrin palveluja. Laurea-ammattikorkeakoulu oli mukana hankkeessa, jossa kehitettiin uutta ja innovatiivista ratkaisua sairaalaympäristössä pienten jätejakeiden keräämiseen, säilyttämiseen sekä kuljettamiseen robotiikkaa hyödyntäen.

  • Toteutusaika:1.8.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Riikka Siuruainen

Tutkimusten mukaan hoitohenkilöstön työajasta jopa 30 prosenttia menee muuhun kuin varsinaiseen hoitotyöhön. Siksi robotit voisivat soveltua erinomaisesti fyysistä työvoimaa vaativiin rutiininomaisiin tehtäviin.

Automatisoinnin avulla voidaan vähentää tarvetta manuaaliseen siirtelyyn ja mahdollisesti optimoida jätekuljetuksia sellaisiin aikoihin, jolloin muuta liikennettä on vähemmän. Samalla se mahdollistaa sairaalahenkilöstön työkuorman kohdentumisen vaativimpiin, erityisosaamista edellyttäviin tehtäviin, lisää työturvallisuutta sekä vähentää työn fyysistä kuormittavuutta ilman työpaikkojen vähentymistä.

Carea ja Pohjola Sairaala olivat mukana Laurea-ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ylimaakunnallisessa yhteistyöhankkeessa, jossa kehitettiin uutta ja innovatiivista ratkaisua pienten jätejakeiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

Kokeilut todellisessa ympäristössä

Laurea-ammattikorkeakoulu ja Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu olivat mukana yhteiskehittämishankkeessa, jossa kehitettiin uutta ja innovatiivista ratkaisua pienten jätejakeiden keräämiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen sairaalaympäristössä. Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan moniammatillista yhteistyötä sairaaloiden, korkeakoulujen ja yritysten välillä.

Lisäksi tavoitteena oli uudistaa sairaalan pienjätelogistiikkaa sekä kehittää sairaalaympäristöön soveltuva älykäs pienjätteiden logistiikkajärjestelmä, joka voi myös luoda erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi robotiikan valmistajille ja terveyspalveluja tuottaville yrityksille kuten sairaaloille.

Sairaalaympäristöissä toteutettiin hankkeen aikana kaksi ylimaakunnallista pilottia: Kymen alueella Carean sairaalassa sekä pääkaupunkiseudulla OP Pohjola Sairaalassa. Pilottitutkimuksessa arvioitiin mobiilirobotin soveltuvuutta pienjätteiden siirtotyöhön sekä siihen soveltuvien teknologiaratkaisujen toimivuutta robotiikkaa hyödyntäen. Pilotoinnin jälkeen arvioitiin myös tutkimuksen hyödynnettävyyttä laajemmin sairaalaympäristössä.

Hanke ja pilotit toteutettiin kokonaisuudessaan yhteiskehittämismenetelmin (palvelumuotoilu) tiiviissä yhteistyössä sairaalahenkilökunnan sekä teknisten ratkaisutoimittajien kanssa. Pyrkimyksenä on tällä tavalla lisätä myös henkilökunnan tietämystä sekä ymmärrystä robotiikasta ja digitalisaatiosta sekä niiden tuomista mahdollisuuksista mm. työmäärän kohdentumisen osalta vaativiin hoitotöihin sekä myös luotettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta esimerkiksi viiltävien ja pistävien jätteiden keräilyssä.

Yhteiskehittämisen lisäksi järjestettiin mm erilaisia tietoiskuja ja työpajoja hankkeen toimijoiden kesken sekä laajemmalle yleisölle avoimia, teemoitettuja aamupalaseminaareja.


"Haluamme olla kuntayhtymänä testaamassa uusia teknologioita ja kehittämässä hyvin toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita. Yhteistyö ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistaa useiden kumppaneiden yhteistyön ja hankkeesta saadut tulokset ovat nopeammin myös muiden hyödynnettävissä. Samalla tämä antaa opiskelijoille mahdollisuuden päästä tutustumaan sairaalamaailmaan eri näkökulmasta". - Vesa Äijö, Hankintapäällikkö Carealta


”Pohjola Sairaala on keskittynyt ortopediseen päiväkirurgiaan. Hoito- ja siivousalan ammattilaisten ajankäytön keskittäminen mahdollisimman täsmällisesti ydinosaamiseensa on osa prosessitehokkuutta, joka mahdollistaa entistä paremman hoidon saatavuuden ja enemmän aikaa potilaalle. Robotiikka voi tuoda tähän aivan uusia ulottuvuuksia." - Nina Vesanniemi, Pohjola Sairaala

Robottien kehitys

Robotiikka ja tekoäly sekä niihin liittyvät älypalvelut muuttavat jo nyt merkittävässä määrin palveluja. Robotteja hyödynnetään jo vanhusten hoivapalveluissa sekä mm. kotona asumisen tukemisessa, sairaalaympäristöissä lääke- ja välinehuollossa sekä kuntoutuksessa. Jätelogistiikka on valtava sisälogistiikkatoiminto, joka vaatii paljon fyysistä työtä sairaalaympäristössä. Tässä hankkeessa kehitettävä ratkaisu täydentää robottien avulla tehtäviä toimintoja ja tukee robotiikan yleistymistä sairaaloissa.

Sairaalahenkilökunta mukaan kehittämistyöhön

Tärkeänä avainkumppanina kehittämisessä on sairaaloiden henkilökunta. Osaamisen kehittämisellä pyritään edistämään sairaalahenkilöstön sitoutumista kokeilukulttuuriin sekä teknologiaosaamisen jatkuvaan päivittämiseen. Tarve ja peruste robotiikan hyödyntämiselle päivittäisissä toiminnoissa määritellään yhdessä sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan kanssa. Osallistavat työpajat, yhteiskehittämisen menetelmät ja palvelumuotoilu lisäävät tietoisuutta uusista teknologioista sekä kehitettävän ratkaisun tarpeellisuudesta ja toimivuudesta.

Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä -hanke oli ylimaakunnallinen yhteistyöhanke, joka toteutettiin Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyössä.

Hankkeen kesto oli 1.8.2018 – 31.7.2020. Hanketta rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), jonka tavoitteena on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta.

Seuraa hanketta myös Twitterissä

Seuraa Laurean R&D:n Twitteriä

 

Yhteyshenkilö: