Siirry sisältöön

Osuma - maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi

 • Toteutusaika:1.1.2015 - 30.6.2017
 • Rahoittaja:ESR 2014-2020
 • Tutkimusalue:
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI

OSUMA-hanke pyrkii parantamaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia löytää osaamistaan vastaavia työ- ja koulutuspaikkoja. Hankkeen kohteena ovat erityisesti sen toiminta-alueella asuvat alle 30-vuotiaat. hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat Hausjärven ja Lopen kunnat sekä Hyvinkään ja Riihimäen kaupungit.

Tavoitteet

OSUMA-hankkeen päätavoite on kehittää alueellinen maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia parantava palvelujen tuottamisen malli. Tuloksena syntyvä toimintamalli vakiintuu osaksi niiden palveluja tuottavien tahojen toimintaa, jotka tekevät hankkeen toiminta-alueella asuvien maahan-muuttajien työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavia päätöksiä. Näitä tahoja ovat etenkin Pohjois-Uudellamaalla ja Riihimäen seutukunnassa toimivat yksityisen, kolmannen ja julkisen sektorin työnantajat, kunnat, TE-toimistot ja oppilaitokset. Keskeistä mallin kehittämisessä on sekä hanke-toimijoiden että niiden ja muiden Pohjois-Uudellamaalla ja Riihimäen seutukunnassa toimivien maahanmuuttajia työllistävien ja heidän työllistymistään edistäviä palveluja tuottavien toimijoiden yhteistyön tiivistäminen. Kehitettävässä mallissa maahanmuuttajien ohjautuminen työllistymistä edistävien ohjaus- ja koulutuspalvelujen piiriin tehostuu. Tavoitteena on kehittää alueella jo tuotet-tavia palveluja, sekä uusia, aiempaa laajempia ja monipuolisempia palveluja.

Edellä mainitun päätavoitteen saavuttamiseksi OSUMA-hanke pyrkii saavuttamaan seuraavat osa-tavoitteet:

 1. Hanke kehittää maahanmuuttajien työelämään siirtymistä sujuvoittavia työkaluja, jotka lisäävät heidän työllistymisvalmiuksiaan. Hankkeessa pyritään tuottamaan aiempaa paremmin heidän työllistymistään edistävää ja koulutustarpeitaan vastaavaa valmentavaa perus-, lisä- ja täyden-nyskoulutusta. Näin sekä heidän integroitumisensa työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan onnistuu entistä paremmin että kuntien kotouttamistyössä käytettävien työkalujen määrä ja laatu paranevat.
 2. Hanke luo työ- ja elinkeinoelämän toimijoista koostuvia verkostoja siinä toteutettavien toimenpi-teiden suunnittelua ja toteuttamista varten, jotta niiden toteuttamisessa pystytään huomioimaan nykyistä paremmin sekä työnantajien että maahanmuuttajien tarpeet.
 3. Hanke vaikuttaa elinkeinoelämän ja koulutusorganisaatioiden toimintakulttuureihin niin, että ne tehostavat maahanmuuttajien aiemman osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sovel-lettavien toimintatapojen kehittämistä. Hanke pyrkii parantamaan erityisesti korkeasti koulutettujen ja korkeakouluissa opiskelevien maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten osaamisen hyödyntämistä paikallisen elinkeinoelämän kansainvälistymisen voimavarana.

Hanke jakaa maahanmuuttajien työllistämiseen ja työllistymiseen sekä niiden edistämiseen liit-tyvää tietoa ja osaamista hanketta toteuttavien organisaatioiden sisällä ja välillä samoin kuin muille organisaatioille, jotka tekevät hankkeen toiminta-alueella asuvien maahanmuuttajien työl-listymiseen vaikuttavia päätöksiä ja tuottavat siihen vaikuttavia palveluja.

Toimenpiteet

Saavuttaakseen edellä kuvatut tavoitteet OSUMA-hanke pyrkii toteuttamaan seuraavat toimenpiteet.

 1. Hanke luo sen toiminta-alueen työantajien työvoiman rekrytointi- ja osaamistarpeiden kartoi-tusmallin.
 2. Hanke kohtauttaa sen toiminta-alueen työantajien työvoiman rekrytointi- ja osaamistarpeet maahanmuuttajien osaamisen kanssa.
 3. Hanke kehittää (korkeakoulu)opintoihin kuuluvaa opinnäytetyö- ja työharjoitteluprosesseja yh-teistyössä alueen työnantajien kanssa.
 4. Hanke tukee maahanmuuttajien yrittäjiksi ryhtymistä.
 5. Hanke lisää maahanmuuttajien mahdollisuuksia suorittaa täydennys- ja pätevöitymiskoulutusta ja luo joustavampia opintopolkuja.
 6. Hanke kehittää toteuttamistaan tukevan prosessi- ja itsearviointimallin, jonka avulla sen on mahdollista arvioida, miten se on edennyt asettamiinsa tavoitteisiin ja vaikuttanut siten hankkeen toiminta-alueella asuvien maahanmuuttajien työllistymis- ja koulutusasteeseen.

Toteutusaika ja toteuttajat

OSUMA-hankkeen toteutusaika on 1.1.2015–30.6.2017. Sen toteuttamista koordinoi ja yhden osa-hankkeen toteuttamisesta vastaa hankkeen päätoteuttajana toimiva Hyria koulutus Oy. Sen neljän muun osahankkeen toteuttamisesta vastaavat Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy, Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutussäätiö ja Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.