Siirry sisältöön

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa

Hankkeessa on yhteiskehitetty ja testattu uusia ratkaisuja yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin on tuettu yritysten kehitystä ja kiihdytetty niiden vastuullista kasvua. Hanke on kohdistunut Vantaalla toimiviin, 10-200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä. Hanke alkoi tammikuussa 2019 ja se päättyy heinäkuussa 2022. Euroopan unionin Urban Innovative Actions -aloite on myöntänyt hankkeelle lähes 4 miljoonan euron rahoituksen.

  • Toteutusaika:1.11.2018 - 31.7.2022
  • Rahoittaja:1 Other international fund
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Laura Erkkilä

Hankkeessa kehitettiin ratkaisuja erityisesti Vantaan kohtaamiin työelämän haasteisiin: matalaan koulutustasoon sekä yritysten digitalisaation tuomiin osaamistarpeiden muutoksiin.
Yhteiskehittämisen menetelmiä käyttävän hankkeen avulla luotiin uusia ratkaisuja yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Ratkaisut tukivat yritysten vastuullista kasvua. Palvelut kohdistettiin Vantaalla toimiviin 10–200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä.
Kolmevuotisen hankkeen aktiivinen toiminta palveluineen päättyi huhtikuussa 2022, tämän jälkeen toiminta painottuu jatkohankkeiden valmisteluun ja hankkeen löydösten levittämiseen.  
Hankkeessa päästiin lähestymään osaamisen kehittämisen haasteita sekä yritysten että työssäkäyvien aikuisten näkökulmista. Tämä näkökulma on luonut sekä uutta ymmärrystä että uusia ratkaisuja jatkuvaan oppimiseen.

JULKAISUJA, ARTIKKELEITA, VIDEOITA JA PODCAST

Tulokset on koottu Uudella osaamisella kasvuun -julkaisuun. Se on suunnattu erityisesti pk-yritysten osaamisen kehittämisestä ja sen tukemisesta kiinnostuneille.  Lue tulokset interaktiivisesta julkaisusta: UUDELLA OSAAMISELLA KASVUUN

Yksi osa hanketta oli testata, miten hankkeessa kehitettyjä osaamisen kehittämisen palveluratkaisuja voidaan digitalisoida. Digitaaliset kokeilut on dokumentoitu toteutussuunnitelmiksi, joiden avulla vastaavien palveluiden digitalisoinnin työstäminen helpottuu. Toteutussuunnitelmat ovat liitteinä oppiraportin (Uudella osaamisella kasvuun -julkaisu) saavutettavassa versiossa sivulta 47 alkaen. 


Yrityskasvuun ja sosiaaliseen vastuullisuuteen perustuvia kasvudiilejä kehitettiin ja pilotoitiin kolmessa eri vaiheessa. Kasvudiilien tarkoituksena on ollut kehittää ratkaisuja, jotka vahvistavat niin yritysten kasvua kuin kehittävät sosiaalisten investointien tapoja.

Kasvudiili 1: Työvoiman rekrytointi ja koulutus
Kasvudiili 1 oli palvelukokonaisuus, joka tarjosi pk-yrityksille tukea uuden työvoiman rekrytointiin sekä yrityksen kasvua edistäviä koulutus- ja valmennuspalveluita. Tavoitteena oli tukea erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.
Katso kasvudiili 1:n opit ja kopit

Kasvudiili 2: Henkilöstön osaamisen päivitys
Kasvudiili 2:n tavoitteena oli tukea pk-yritysten vastuullista kasvua kehittämällä henkilöstön osaamista. Palvelukokonaisuus muodostui yrityskohtaisista valmennuskokonaisuuksista ja niitä kehitettiin Kasvudiili 1:stä saatujen kokemusten sekä partneriyrityksissä tehtyjen yksilö- ja ryhmähaastattelujen perusteella.  
Katso kasvudiili 2:n opit ja kopit

Kasvudiili 3: Tukea teknologiseen muutosprosessiin ja valmennusta osaamisen kehittämiseen
Kasvudiili 3:ssa tuettiin pk-yrityksiä teknologisessa murroksessa. Asiantuntijapalveluissa keskityttiin yrityksen ajankohtaisen teknologisen muutosprojektin edistämiseen sekä osaamisen johtamiseen. Hankkeen asiantuntijat ja ulkopuoliset konsultit takasivat yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöidyn avun.  
Katso kasvudiili 3:n opit ja kopit

Uudella osaamisella kasvuun -julkaisun lisäksi toimitettiin kaksi julkaisua, jotka esittelevät hankkeessa käsiteltyjä osaamisen kehittämisen, johtamisen ja sosiaalisen vastuun teemoja. Hankkeessa työskentelevät laurealaiset kehittivät  artikkeleiden työstämiseen yhteiskirjoittamisen bootcamp-tuokioita ja niiden tukemana ryhmä oli erittäin tuottelias hankkeen toiminnan ja tulosten julkaisemisessa. Artikkeleja, blogeja ja podcast-käsikirjoituksia tehtiin vuosien 2019–2022 aikana yli 80 julkaisua. Kaikki hankkeen aikana kirjoitetut tekstit ovat luettavissa Urbaania kasvua Vantaa –verkkosivuilla.
Kokemuksia kentältä -julkaisu

Kasvuun osaamisella ja teknologialla -julkaisu

Hankeväki teki yhteistyönä kahdeksasta podcastista koostuvan Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -sarjan, jossa murretaan osaamisen kehittämiseen liittyviä myyttejä työssäkäyvän aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista.  
Kuuntele podcast-jaksoja: Jatkuvan oppimisen myytimurtajat

Urbaania kasvua Vantaa -hanke rahoitettiin Euroopan unionin Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta, joka tarjoaa resursseja uusien, rohkeiden ja innovatiivisten kaupunkien urbaaneihin haasteisiin vastaavien ratkaisujen testaamiseksi. Hankkeen pääkoordinaattorina toimi Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut ja 10 partneriorganisaatiota: Vantaan ammattiopisto Varia, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingin seudun kauppakamari, Työn ja talouden tutkimus LABORE, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Vantti, InfoCare, Finnair Cargo, Solteq ja ISS Palvelut

Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen yksi jatkohankkeista on MUUVO muutosvoimaa osaamisesta -hanke, jossa UKV:n tuloksia pilotoidaan työelämälähtöisellä osaamisen kehittämisen toimintamallilla, jonka viitekehyksenä on vihreä siirtymä, kestävä kehitys ja vastuullisuus. Muita jatkohankkeita on suunnitteilla.

Hankeen kokonaisbudjetti on 4 989 500 euroa, josta saadaan tukea 80 % EAKR:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta. Laurean osuus kokonaisbudjetista on 1 190 565 euroa.

Koulutuksen paradoksit - Business Vantaa

Jokaisen valmentajan ja kouluttajan tavoite on tuottaa mahdollisimman vaikuttavaa valmennusta, koulutusta ja opetusta.


Lue lisää

Työelämälähtöistä koulutusta

Laurea yhteiskehittämässä jatkuvan oppimisen käytänteitä Urbaania kasvua –hankkeessa


Lue lisää

Yhteyshenkilö: