Siirry sisältöön

Food waste ecosystem - ruokahävikin vähentäminen ja hävikkiruoan hyödyntäminen

Ruokahävikkiä voidaan edelleen vähentää, sitä voidaan hyödyntää tehokkaammin ja elintarvikejätteestä on mahdollista kehittää uutta liiketoimintaa. Food Waste Ecosystem -hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle uudenlainen, verkostomainen toimintatapa sekä ruokahävikin vähentämiseen että sen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Syömäkelvottoman hävikin osalta hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa tästä jäljelle jäävästä elintarvikejätteestä. Lisäksi kehitetään edelleen mittausmenetelmiä, jotta sekä hävikin vähenemistä että hyödyntämisastetta voidaan seurata ja todentaa.

  • Toteutusaika:1.4.2023 - 31.3.2026
  • Rahoittaja:EAKR 2021-2027
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Veera Peltomaa

Toisen jäte on toisen tuote

Ruokahävikkiä voidaan edelleen vähentää, sitä voidaan hyödyntää tehokkaammin ja elintarvikejätteestä on mahdollista kehittää uutta liiketoimintaa. Food Waste Ecosystem -hankkeessa luodaan pääkaupunkiseudulle uudenlainen, verkostomainen toimintatapa sekä ruokahävikin vähentämiseen että sen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Syömäkelvottoman hävikin osalta hankkeessa selvitetään yritysten mahdollisuuksia rakentaa ja kehittää liiketoimintaansa tästä jäljelle jäävästä elintarvikejätteestä. Lisäksi kehitetään edelleen mittausmenetelmiä, jotta sekä hävikin vähenemistä että hyödyntämisastetta voidaan seurata ja todentaa.

Ravitsemispalveluiden osuus koko elintarvikeketjun ruokahävikistä Suomessa on hieman alle viidennes ja sen hyödyntäminen on edelleen vähäistä. Muiden ruokahävikin lähteiden (teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa) osalta hyödyntämisaste on jo korkeammalla tasolla. Hankkeessa etsitään käytännön ratkaisuja erityisesti ravitsemispalveluiden hävikin vähentämiseen ja kykyyn hyödyntää sitä tehokkaammin. Tavoitteena on kehittää toimijoiden kykyä nykyistä laajemmin hyödyntää syömäkelpoinen ylijäämäruoka ja tarjota se loppukäyttäjille mahdollisimman kätevästi ja turvallisesti.

Hankkeessa mitataan myös elintarvikejätteen määrää ja laatua. Laadun parempi tunteminen edesauttaa ymmärrystä sen mahdollisesta jatkojalostuksesta kaupalliseen käyttöön. Hankkeessa tuodaan yhteen ruoka- ja kiertotalouden yritykset, oppi- ja tutkimuslaitokset ja ruoka-aputoimijat. Yhdessä kehittämällä luodaan mahdollisuuksia uusien yritysideoiden synnylle.

EU:n komission päätöksen mukaan jäsenmaiden tulee vuodesta 2020 lähtien raportoida syntyvän elintarvikejätteen määrät. Haasteena on kuitenkin, että tämänhetkinen raportointitieto ei ole riittävän tarkkaa eikä vertailukelpoista. Hankkeessa kehitetään menetelmä ja mittaristo todentamaan toteutuneita vaikutuksia. Toimivan mittarin laajempi hyödyntäminen ja käyttöönotto sekä tukee että motivoi toimijoita kohti tavoitteitaan. Sitä saat mitä mittaat. Hankkeen perusajatus nojaa jätehierarkian periaatteiden toteuttamiseen siten, että ensisijaisena toimena tulee olla ruokahävikin ehkäisy ja vähentäminen. Jos edelleen syömäkelpoista ruokaa uhkaa joutuminen hävikiksi, pitää se ensisijaisesti hyödyntää ihmisravintona. Jos tämä ei ole mahdollista tai ruoan laatu on heikentynyt, voidaan hävikki ohjata rehu- tai energiakäyttöön. (EU 2020).

Hanketta on valmisteltu yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien, Helsingin ja Vantaan sekä TKI-organisaatioiden Laurean ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut.

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on ruoka-alan toimijat pääkaupunkiseudulla; erityisesti ravitsemispalvelut kuten laitoskeittiöt, ateriapalvelut ja ravintolat, mutta myös muut hävikkiruoan lähteet kuten elintarvikeyritykset. Hankkeen muita kohderyhmiä ovat hävikkiruoan kerääjät ja jakajat pääkaupunkiseudulla ja muut syömäkelpoista ylijäämäruokaa hyödyntävät seurakunnat, järjestöt, kunnat ja yritykset. Lisäksi kiertotalouden yritykset, jotka jo nyt tuottavat jätteestä liiketoimintaa ja uudet elintarvikejätteen hyödyntämisestä kiinnostuneet yritykset.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoiluajattelua ja menetelmiä: sidosryhmien osallistamista ja ketterää kokeilua. Tutkimus- ja oppilaitokset tuovat vahvan osaamisensa yhteiskehittämisen menetelmistä sekä systeemiajattelusta ja kiertotalouden ekosysteemien kehittämisestä. Lopputuotoksena syntyy taloudellisesti kannattavia, houkuttelevia sekä arjen realiteetit huomioivia, toimivia ratkaisuja.

Hanke tukee pääkaupunkiseudun kuntien kestävää kehitystä ja hiilineutraaliustavoitteita ja toteuttaa hyvin kahden mukana olevan kaupungin, Helsingin että Vantaan kaupunkistrategioita ja elinvoimaohjelmia. Se on myös hyvin linjassa EU:n kestävän kehityksen periaatteiden kanssa. Hankkeen tavoitteissa yhdistyy pääkaupunkiseudun elinvoiman vahvistaminen kestävästi, päästöjä vähentäen. Toisen jäte on toisen tuote.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin: https://hevinnovations.fi/food-waste-ecosystem/

Seuraa hanketta LinkedIn:ssä: https://www.linkedin.com/company/food-waste-ecosystem-pk-seutu/

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit on yksi Laurean tutkimusohjelmista.

Lue lisää tutkimusalueesta