Siirry sisältöön

DIGISTI - Digitaidot haltuun toisella asteella

DIGISTI on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on tukea niitä toisen asteen opiskelijoita, jotka ovat kokeneet poikkeusaikojen eristäytymisen raskaana, ja joiden opintojen edistymistä sekä työllistymistä pandemian tuomat poikkeusjärjestelyt ovat vaikeuttaneet. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuorille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Toisena kohderyhmänä ovat opetushenkilökunta, jota tuetaan yksilöllisten ratkaisujen etsimisessä opiskelijoiden haasteisiin. Hankkeessa kehitetään malli, jossa digitaitojen kehittymistä tuetaan osana pandemiasta elpymistä.

 • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.10.2023
 • Rahoittaja:ESR 2014-2020
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
 • Projektipäällikkö:Annu-Riina Lamberg

Mikä DIGISTI?

Hankkeessa tuettiin toisen asteen opiskelijoiden selviytymistä koronan aiheuttamista haasteista vahvistamalla haastavimmassa asemassa olevien nuoret digitaalisia taitoja. Digitaitoja vahvistamalla parannettiin nuorten edellytyksiä hakeutua työelämään tai jatko-opintoihin sekä vahvistettiin sosiaalisen eristäytymisen aikana syntynyttä sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen vajetta turvallisessa digitaalisessa ympäristössä. Hankkeen toisena kohderyhmänä oli opetushenkilökunta, jota tuettiin yksilöllisten ratkaisujen etsimisessä opiskelijoiden haasteisiin.

Hankkeen toteuttajat olivat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina oli seitsemän toisen asteen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli lisätä heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden hyvinvointia ja helpottaa työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä. Tähän tavoitteeseen pyrittiin tukemalla ja kehittämällä opiskelijoiden digitaalisia taitoja, jotka ovat edellytyksenä sekä opinnoissa pärjäämisen että työllistymisen näkökulmasta. Hankkeessa pyrittiin myös tavoittamaan yksinäisyyttä kokeneet opiskelijat tarjoamalla heille verkossa tapahtuvaa nuorisotoimintaa.

Hankkeessa pyrittiin:

 • tukemaan toisen asteen opiskelijoiden selviytymistä koronan aiheuttamista opiskeluongelmista vahvistamalla haastavimmassa asemassa olevien nuorten digitaalisia taitoja.
 • kehittämään oppilaitoksissa jo olemassa olevia digitutor- ja mentorointijärjestelmiä.
 • korjaamaan pandemian aikana syntynyttä sosiaalista vajetta tukemalla digitaalisin keinoin nuorten sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä.
 • edistämään varautumista tuleviin pandemiatilanteisiin kehittämällä etä- ja hybridiopiskelua oppijalähtöisesti.
 • kehittämään nuorten työnhakuvalmiuksia vahvistamalla digitaalista verkostoitumista ja osaamista.
 • tukemaan opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista verkostomaista työotetta opiskelijoiden yksilöllisessä ohjauksessa.

Laurea mukana hankkeessa

Laurean rooli hankkeessa oli sen vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioiminen. Vaikuttavuuden arviointi koostui kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä kokonaisuudesta: hankkeen toimeenpanon arvioinnista, hankkeen yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnista sekä hankkeen kokonaisvaikutusten arvioinnista. Hankkeen kokonaisvaikutusten arvioinnin tarkoituksena oli tukea hankkeen tulosten aktiivista levittämistä, vakiintumista, hyödynnettävyyttä ja pysyvää käyttöä.

digisti.humak.fi

 

Tutustu hankkeen toimeenpanon arviointiin

Tutustu hankkeen vaikutusten arviointiin: portfoliopedagogiikka

Tutustu hankkeen vaikutusten arviointiin: oppilaitosnuorisotyö

Tutustu hankkeen vaikutusten arviointiin: digitaito- ja uravalmennukset

Tutustu hankkeen kokonaisvaikutusten arviointiin

Yhteyshenkilö: