Siirry sisältöön

DIGISTI - Digitaidot haltuun toisella asteella

DIGISTI on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka tarkoituksena on tukea niitä toisen asteen opiskelijoita, jotka ovat kokeneet poikkeusaikojen eristäytymisen raskaana, ja joiden opintojen edistymistä sekä työllistymistä pandemian tuomat poikkeusjärjestelyt ovat vaikeuttaneet. Hankkeen toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuorille maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Toisena kohderyhmänä ovat opetushenkilökunta, jota tuetaan yksilöllisten ratkaisujen etsimisessä opiskelijoiden haasteisiin. Hankkeessa kehitetään malli, jossa digitaitojen kehittymistä tuetaan osana pandemiasta elpymistä.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.10.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Mikä DIGISTI?

Hankkeessa tuetaan toisen asteen opiskelijoiden selviytymistä koronan aiheuttamista haasteista vahvistamalla haastavimmassa asemassa olevien nuoret digitaalisia taitoja. Digitaitoja vahvistamalla parannetaan nuorten edellytyksiä hakeutua työelämään tai jatko-opintoihin sekä vahvistetaan sosiaalisen eristäytymisen aikana syntynyttä sosiaalisuuden ja vuorovaikutuksen vajetta turvallisessa digitaalisessa ympäristössä.

Hankkeen toisena kohderyhmänä on opetushenkilökunta, jota tuetaan yksilöllisten ratkaisujen etsimisessä opiskelijoiden haasteisiin. Hankkeessa kehitetään malli, jossa digitaitojen kehittymistä tuetaan osana pandemiasta elpymistä. Tavoitteena on, että hankkeen aikana syntynyt digitaitojen parantamiseen tähtäävä toimintakulttuuri jää hankkeen kohdeoppilaitoksiin elämään myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen toteuttajat ovat Humak, Haaga-Helian Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja Wenhe Oy. Kohdeoppilaitoksina on seitsemän toisen asteen oppilaitosta pääkaupunkiseudulta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden hyvinvointia ja helpottaa työelämään tai jatko-opintoihin siirtymistä. Tähän tavoitteeseen pyritään tukemalla ja kehittämällä opiskelijoiden digitaalisia taitoja, jotka ovat edellytyksenä sekä opinnoissa pärjäämisen että työllistymisen näkökulmasta. Hankkeessa pyritään myös tavoittamaan yksinäisyyttä kokeneet opiskelijat tarjoamalla heille verkossa tapahtuvaa nuorisotoimintaa.

Hankkeen tavoitteet kiteytetysti:

  • Tukea toisen asteen opiskelijoiden selviytymistä koronan aiheuttamista opiskeluongelmista vahvistamalla haastavimmassa asemassa olevien nuorten digitaalisia taitoja.
  • Kehitetään oppilaitoksissa jo olemassa olevia digitutor- ja mentorointijärjestelmiä.
  • Korjataan pandemian aikana syntynyttä sosiaalista vajetta tukemalla digitaalisin keinoin nuorten sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä.
  • Edistetään varautumista tuleviin pandemiatilanteisiin kehittämällä etä- ja hybridiopiskelua oppijalähtöisesti.
  • Kehitetään nuorten työnhakuvalmiuksia vahvistamalla digitaalista verkostoitumista ja osaamista.
  • Parannetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalista verkostomaista työotetta opiskelijoiden yksilöllisessä ohjauksessa

Laurea mukana hankkeessa

Laurean rooli hankkeessa on sen vaikuttavuuden arvioiminen. Vaikuttavuuden arviointi koostuu kolmesta toisiinsa kytkeytyvästä kokonaisuudesta: hankkeen toimeenpanon arvioinnista, hankkeen tuloksellisuuden arvioinnista asiakastyössä sekä hankkeen kokonaisvaikutusten arvioinnista. Hankkeen kokonaisvaikutusten arviointi tehtävänä on tukea hankkeen tulosten aktiivista levittämistä, vakiintumista, hyödynnettävyyttä ja pysyvää käyttöä.

 

digisti.humak.fi

Yhteyshenkilö: