Siirry sisältöön

ÄLYSTI – Älylasit terveysalan koulutuksen sekä perusterveydenhuollon osaamisen jakamisen ja kehittämisen tukena

Hankkeessa edistetään digitaalisten ratkaisujen käyttöä perehdytyksessä ja oman osaamisen kehittämisessä parantaen hoitotyön laatua, hoitajien työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Työelämän kehittämisen lisäksi hankkeessa kehitetään digitaalisia menetelmiä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kliinisten taitojen opetukseen ja itsenäiseen harjoitteluun.

 • Toteutusaika:1.1.2023 - 31.12.2025
 • Rahoittaja:ESR+ 2021-2027
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
 • Projektipäällikkö:Minna Nikula

Kuva 2_AdobeStock_190959124.jpeg

Työntekijöiden osaamista edistetään hankkeessa luotavilla perehdytyspaketeilla, jotka sisältävät tekijän näkökulmasta puheohjattavalla älykameralla kuvattuja videoita aidoista hoitotilanteista. Hankkeessa lisätään hoitotyön ammattilaisten tietämystä digitaalisten menetelmien käytöstä perehdyttämisessä ja osaamisen kehittämisessä. Tämä toteutetaan kouluttamalla terveydenhuollon organisaatioiden henkilökuntaa lisättyä todellisuutta hyödyntävien menetelmien käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on työelämän kehittämisen lisäksi kehittää digitaalisia menetelmiä sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoiden kliinisten taitojen opetukseen ja itsenäiseen harjoitteluun. Covid-19-pandemia osoitti, että perinteisillä etäopetusmenetelmillä ei pystytty opettamaan kliinisiä taitoja menestyksekkäästi. Tavoite saavutetaan hankkeessa luotavilla virtuaalisilla ohjeilla, joita katsomalla opiskelijat suorittavat erilaisia hoitotoimenpiteitä. 

Hankkeessa tehtyjen tekijän näkökulmasta kuvattujen videoiden sekä virtuaalisten ohjeiden pohjalta hankkeessa tuotetaan yhden opintopisteen laajuisia opintokokonaisuuksia Avointen oppimateriaalien kirjastoon (AOE.fi) kaikkien hyödynnettäviksi.

Rajoitukset, sairastumiset ja karanteenit aiheuttivat myös sen, että paljon kliinisten taitojen harjoittelua vaativissa opinnoissa on vaikea edetä, jos harjoittelutunnit ja fyysinen läsnäolo eivät ole mahdollisia. Pandemian päätyttyäkin moninaiset syyt estävät opiskelijoiden osallistumista harjoittelutunneille, joten ongelma opintojen etenemisen suhteen ei siten ole väistymässä. 

Hankkeen tavoitteena on lisätä joustavuutta opiskelijoiden mahdollisuuteen harjoitella kliinisiä taitoja ja edistää opintojaan kehittämällä vaihtoehtoisia, digitaalisuutta hyödyntäviä sekä ajasta ja paikasta riippumattomia menetelmiä.

Hankkeen toimenpiteet koostuvat kuudesta työpaketista:

 • TP1: Hankkeen hallinto ja viestintä
 • TP2: Älylaseilla kuvattavien videoiden ja perehdytyspakettien tekeminen ja käyttöönotto
 • TP3: Virtuaaliset ohjeiden rakentaminen -älylaseille ja ohjeiden käyttöönotto
 • TP4: Digitaalisten menetelmien koulutus terveydenhuollon hoitotyöntekijöille ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille
 • TP5: Yhden opintopisteen laajuisten opintokokonaisuuksien (MOOC, Massive Open Online Courses) tekeminen
 • TP6: Hankkeen arviointi

 

Yhteyshenkilö: