Siirry sisältöön

Koulutus edistää maahanmuuttajataustaisten kotoutumista

Maahanmuuttajaopiskelijan ääni: kokemuksia opintopolusta -hankkeen kick-off kokosi hanketoimijat Tikkurilaan 4.10.2018.

Hankkeen toteuttajat kokoontuivat yhteen tarkentamaan tutkimuksen askelmerkkejä.

​Laurea-ammattikorkeakoulu on saanut rahoituksen ”Maahanmuuttajaopiskelijan ääni: kokemuksia opintopolusta” -hankkeelle. Hanke tutkii maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä ja edistää heidän koulutus- ja työurilla etenemistään, etenkin heidän siirtymistään toisen asteen koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää, kun kehitetään malleja ja keinoja, joilla edistetään maahanmuuttajatausten toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä ja työelämään integroitumista.

Hankkeen toteuttajat kokoontuivat aloitustapaamiseen tarkentamaan tutkimuksen edellyttämiä toimenpiteitä ja niiden toteuttamisen. Innostuneet hankkeen toteuttajat sopivat tapaamisessa tutkimuksen seuraavien askeleiden ottamisesta.

Tutkimuksessa tarvittavien haastattelu-, kysely- ja rekisteriaineistojen keruu aloitetaan lähikuukausina. Hankkeen alustavien tutkimustulosten odotetaan olevan käytettävissä syksyllä 2019. Lopullisten tutkimustulosten odotetaan olevan käytettävissä keväällä 2020, jolloin niitä esitellään hankkeessa tuotettavien julkaisujen lisäksi soveltuvissa seminaareissa ja tilaisuuksissa.

Koulutus edistää kotoutumista

Tutkimushankkeen tavoitteena on tiedon tuottamisen lisäksi ideoida malleja ja keinoja, joilla voidaan edistää maahanmuuttajataustaisten toiselta asteelta korkeakouluun siirtymistä ja työelämään integroitumista. Sen vuoksi hankkeessa selvitetään muun muassa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ja opetushenkilöstön kokemuksia yhdessä työskentelystä. Kiinnostuksen kohteena ovat esimerkiksi heidän kulttuuriorientaationsa ja niissä tapahtuvat muutokset.

Hankkeessa etsitään myös hyviä käytänteitä ja rakenteita, jotka edistävät maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluihin. Ne voivat liittyä esimerkiksi osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tai ohjauksen käytänteisiin, joiden avulla maahanmuuttajataustaisia voidaan ohjata nopeasti heille soveltuviin koulutuksiin.

Hankkeessa koulutus nähdään yhtenä tärkeimpänä maahanmuuttajien kotoutumista edistävänä tekijänä. Hankkeen yhteiskunnallisena tavoitteena onkin, että sen tuloksia voidaan hyödyntää maahanmuuttajien kotoutumista edistävien päätösten tekemisessä ja sujuvien opintopolkujen rakentamisessa.

Opetushallituksen myöntämistä ”Valtionavustus kotoutumisen edistämiseen 2018” -määrärahoista rahoitettavan hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Point College, Porvoo International College. Hankkeen kokonaisbudjetti on 360 000€.

Tutkimushankkeessa ovat erityisen huomion kohteena maahanmuuttajataustaiset toisen asteen opiskelijat. Hankkeessa kartoitetaan, miten opiskelu on tukenut heidän, kotoutumistaan, koulutus- ja työuralla etenemistään, kieli- ja muun osaamisen kehittymistä, ja niitä tekijöitä, jotka ovat edistäneet tai heikentäneet heidän siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluun tai työelämään.

Tutkimusohjelma

Tutustu Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus -tutkimusohjelmaan

Laurean Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusohjelmasta