Siirry sisältöön

Miten toimia terveydenhuollossa eettisesti oikein?

Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalisen kuntoutuksen johtamisen ja kehittämisen YAMK-opiskelija Anita Muhonen on perehtynyt YAMK- opinnäytetyössään terveydenhoitajien eettiseen osaamiseen sekä moraalis-eettiseen ongelmanratkaisutaitoon. Eettisille ongelmille ei ole hoitotyössä itsestään selvää oikeata vastausta, vaan ammattilaisen tulee pohtia ja perustella, miksi joku toimintavaihtoehto olisi terveydenhoitotyössä eettisesti oikeampi kuin toinen.

Uutinen 19.11.2018

Tämä opinnäytetyö liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan COPE-konsortiohankkeeseen, joka pyrkii turvaamaan ja varmistamaan henkilöstön osaamisen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa. Laurea-ammattikorkeakoulun osahanke painottuu elinikäisen oppimisen teemaan.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää teorialähtöisesti, millaisia eettisiin ristiriitoihin liittyviä ongelmia terveydenhoitajat kohtasivat työssään ja oliko sääntöjen ja lakien soveltaminen yleisempää kuin esimerkiksi toisten tarpeisiin vastaaminen. Ongelmien sisältöä analysoitiin etsimällä terveydenhoitajien vastauksista lauseita, jotka kuvaavat huolenpidon tai oikeudenmukaisuuden etiikalle tunnusomaista sanallistamista moraalisessa ajattelussa.


Oikein vai väärin?

COPE–hankkeen kyselyssä terveydenhoitajia pyydettiin palauttamaan mieleen lähimenneisyydestä työssään kokema tapaus tai tilanne, jossa hoitaja oli epävarma siitä, miten tulisi toimia, jotta toimisi oikein. Vastausta pyydettiin myös perustelemaan siten, että vastaaja arvioisi, toimiko hän tilanteessa oikein vai väärin. Kyselyyn vastasi 59 terveydenhoitajaa, joista pystyttiin analysoimaan 43 vastausta. Kyseessä oli laadullinen tutkimus ja metodina teorialähtöinen aineistoanalyysi.

Tulokset yllättivät ?

Tulosten mukaan yleisin terveydenhoitajien kohtaama ongelmatyyppiluokka oli Warkin ja Krebsin (1996) typologian ulkopuolinen luokka (44 %) säännön soveltaminen. Warkin ja Krebsin (1996) arkielämän moraaliongelmien luokkia ovat rikkomuksiin reagoiminen, houkutuksen vastustaminen, sosiaalinen paine, lojaalisuusongelma, vastaaminen toisten tarpeisiin, säännön soveltaminen ja sisäinen ristiriita. Toinen tulos liittyi terveydenhoitajien eettisten ongelmien päätöksentekoprosessiin. Lyonsin (1983) kehittämässä analyysissä ovat vaihtoehtoina joko oikeudenmukaisuuden- tai huolenpidon etiikan mukainen viitekehys jaoteltuina viiteen eri ratkaisutapaluokkaan: Huolenpidon etiikka, painottunut huolenpitoon, yhtä paljon molempia, painottunut oikeudenmukaisuuteen sekä oikeudenmukaisuuden etiikka. Terveydenhoitajat käyttivät Lyonsin (1983) analyysin mukaisesti päätöksentekoprosessissaan useimmiten (56 %) oikeudenmukaisuus + oikeudenmukaisuuspainottunutta etiikan viitekehystä, mikä oli hieman yllättävä tutkimustulos. Hoitotyössä huolenpito on kuitenkin yksi hoitotyön näkyvin osa-alue.

Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset

Tulokset osoittivat, että terveydenhoitajat tulkitsevat vaihdellen praktisen ja eettisen ongelman luonnetta. Tämä ilmeni niin, että monet vastaajat kertoivat arkisista ongelmista, vaikka kyselyssä pyydettiin kertomaan eettisesti vaikeasta ongelmasta työtehtävissä. On mahdollista, että kysymystä oikeasta ja väärästä ei ymmärretty eettiseksi ongelmaksi, mikä voi johtua esimerkiksi siitä, että ammatillisesti vaikeita eettisiä ongelmia käsitellään vain ammattietiikan kirjoissa. Tästä voi syntyä käsitys, että moraalis-eettistä ongelmanratkaisutaitoa tarvitaan vain erityistapauksissa, ei perusarjessa.

Kehittämisehdotuksena voidaan todeta, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa toimivien tulisi saada jo peruskoulutuksessa lisää opetusta eettisestä osaamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tulisi osallistua omalla työpaikallaan täydennyskoulutukseen, jonka voisi järjestää digitaalisella oppimisalustalla esimerkiksi intranetin välityksellä, jotta eettisten ongelmien tunnistaminen ja myös niiden ratkaiseminen kehittyisi. Intranetin kautta ohjattuna verkkokeskusteluna toteutettu koulutus antaisi työntekijöille valmiuksia perustella omia valintojaan laajemmin ja puuttua rohkeasti epäkohtiin, joita eettisten ongelmien havaitsemiseen usein liittyy.


Lisätietoja:

Anita Muhonen
terveydenhoitaja
050 407 9904
anita.muhonen@student.laurea.fi