Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Uusi ryhmäliikuntaohjaajien perehdytysprosessi liikuntakeskusketjuun tavoitteenaan sitoutuneet ohjaajat!

YAMK-opiskelija Wiljam Hallin opinnäytetyön kehittämishankkeena tehtiin tehokas ja sitouttava ryhmäliikuntaohjaajien perehdytysprosessin kuvaus.

Uutinen 12.12.2018

Kehittämishankkeena tehty ryhmäliikuntaohjaajien perehdytysprosessin kuvaus isolle liikuntakeskusketjulle tehtiin rautaisella ammattitaidolla ja lyhyellä aikataululla kesän ja syksyn 2018 aikana. Uusi perehdytysprosessin kuvaus valmistui liikuntakeskusketjun käyttöön loppuvuodelle 2018. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää olemassa olevaa ryhmäliikuntaohjaajien perehdytysprosessia niin, että hyväksi havaittua rekrytointiprosessia ei muokattaisi. Tavoitteena oli luoda ennen kaikkea tehokas ja ryhmäliikuntahenkilöstöä sitouttava prosessi liikuntakeskusketjun käyttöön.

Perehdytysprosessin tavoite on sitouttaa työntekijä ja saada hänet loistamaan työssään!

Perehdytysprosessi sisältää kokonaisuudessa työhönottovaiheen, vastaanoton ja perehdyttämisen käynnistämisen, tehtäväkohtaisen työnopastuksen, perehdyttämisen jatkamisen sekä arvioinnin ja kehittämisen. Perehdytysprosessin ansiosta uusi työntekijä saa varman aloituksen uudessa työskentely-ympäristössä ja hänet opastetaan uuden työtehtävän lisäksi koko organisaatioon. On siis kiistattomasti selvää, että perehdytys vaikuttaa työssä menestymiseen ja kehittymiseen ja sitä kautta myös työntekijän sitoutumiseen. Tavoitteena on yksinkertaisesti antaa uudelle työntekijälle niin kattava tietopaketti, että työntekijällä on mahdollisuus tehdä ne työtehtävät, jotka hänelle on osoitettu.

Mentorointi osaksi uutta perehdytysprosessia

Jotta perehdyttäminen onnistuisi mahdollisimman hyvin ja tavoitteiden mukaisesti, otettiin mentorointi osaksi uutta perehdytysprosessia. Tarkoituksena oli, että lähiesimiehen ja tuotekouluttajien lisäksi ryhmäliikunta-alan rautaiset ammattilaiset, joilla oli useampia ansioituneita työskentelyvuosia organisaatiossa, osallistuisivat suunnitelmallisesti perehdytysprosessiin toimien perehdytysmentoreina. Näin uudelle ryhmäliikuntaohjaajalle taattaisiin vieläkin parempi ja ennen kaikkea varmempi työssä aloittaminen. Lisäksi mentorointi tuki kehittämishankkeen tavoitetta silläkin tavalla, että sen avulla ei ainoastaan sitoutettu uusia työntekijöitä, vaan myös vuosia jo organisaatiossa työskennelleet ohjaajat, jotka saivat sopivasti mentorina toimimisen kautta lisähaastetta työhönsä, sitoutuisivat mahdollisesti pidemmäksi ajaksi organisaatioon.

Uusi perehdytysprosessi kehitettiin toimintatutkimuksen avulla

Kun kehitetään uutta, tulee ensin tuntea nykytilanne. Ryhmäliikuntaohjaajien perehdytysprosessin nykytilanteesta kerättiin tietoa havainnoinnin ja haastattelun avulla. Nämä ovat käytetyimmät keinot kerätä tietoa toimintatutkimusta tehdessä. Toimintatutkimus puolestaan on jopa ainoa oikea valinta, kun halutaan kerätä tietoa käytännön kehittämiseksi. Haastattelut toteutettiin skype-palvelun avulla, jolloin osallistuminen haastatteluun oli helppoa etäyhteyden välityksellä ja videoitua haastattelua pystyttiin myös analysoimaan tarkasti. Toimintatutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa ryhmäliikuntaohjaaja, joilla oli muutama työskentelykuukausi organisaatiossa takana, eli tuoreessa muistissa oli vielä oma perehdytys. Havainnoin apuvälineenä puolestaan käytettiin havainnointilomaketta, jolle kirjattiin havainnointitilanteessa ja heti tilanteen jälkeen kaikki mahdollisesti tärkeä muistiin. Havainnoinnin kohteena olivat lähiesimiehen perehdytystilanne, perehdyttäjä sekä perehtyjä.

Uuden perehdytysprosessin avulla liikuntakeskusketjuun sitoutuneet ryhmäliikuntaohjaajat

Liikunta-alalla on pula osaavista työntekijöistä. Alalla vallitsee ehdottomasti työntekijän markkinat, jolloin alalla menestynyt ryhmäliikuntaohjaaja voi todella itse päättää missä haluaa työskennellä. Sanomattakin on selvää, että organisaatiossa halutaan siis pitää kiinni osaavista ohjaajista. Tämän lisäksi liikunta-alalla kilpailu on koventunut huomattavasti, kun Suomeen on rantautunut uusia ulkomaalaisia liikuntakeskusketjuja. Asiakkailla on enemmän mahdollisuuksia valita ja toisaalta myös vaatia. Näin ollen toimivasta perehdytysprosessista, joka todella sitouttaa työntekijät organisaatioon on suuri hyöty organisaatiolle. Tässä vaiheessa on vielä todettava, että sitoutunut työntekijä ei tarkoita ainoastaan pitkän työuran tehnyttä työntekijää, vaan sitoutuneisuudessa on kysymys ennen kaikkea toimimisesta yrityksen arvojen mukaisesti ja työhön sitoutuneisuudesta, joka puolestaan ryhmäliikuntaohjaajalla näkyy vaikkapa asiakkaan parempana ja yksilöllisempänä huomioimisena, joka puolestaan taas parhaimmassa tapauksessa näkyy pidempänä asiakassuhteena ja sitä kautta organisaation tuloksessa.

Kehittämishankkeessa syntyi uuden perehdytysprosessin kuvauksen lisäksi myös kirjallista materiaalia perehdytyksen tueksi erityisesti lähiesimiehen käyttöön. Tämän lisäksi organisaatiolle ehdotettiin mentorointiohjelman kehittämistä. Uusi perehdytysprosessin kuvaus sisälsi hyvin paljon elementtejä vanhasta perehdytysprosessin kulusta, mutta ajallisesti prosessin osa-alueita muokattiin ja perehdytyksen arviointi otettiin prosessiin mukaan täysin uutena elementtinä.


Lisätietoja:

Wiljam Halli
Ylempi AMK – Yrityksen kasvuun johtaminen
+358 50 342 8813