Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Työelämän ja oppilaitoksen vuorovaikutus tärkeää ammatillisen koulutuksen onnistumisessa

Mia Parkkisen YAMK-opinnäytetyö tarjoaa tietoa alan toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa työskenteleville ja auttaa kehittämään heidän tarpeisiinsa vastaavaa työpaikalla järjestettävää koulutusta.

YAMK kuvituskuva

YAMK-opiskelija Mia Parkkinen tutki opinnäytetyötutkimuksessaan työpaikalla järjestettävää koulutusta kauneudenhoitoalalla ammatillisen koulutuksen kontekstissa. Tutkimus tarjoaa tietoa alan toimijoiden ja opiskelijoiden kanssa työskenteleville ja auttaa kehittämään heidän tarpeisiinsa vastaavaa työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Ammatillisen koulutuksen vuorovaikutuksessa eri tahojen välillä on kehitettävää. Yritykset eivät tunne ammatillisen koulutuksen tämän hetkistä kontekstia, eivätkä koe resurssiensa täysin riittävän lain edellyttämään yhteistyöhön. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikoista on pulaa. Tutkimuksen tuloksissa korostuivat toimijoiden tarve saada tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja erityisesti työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Tutkimuksen tulosten perusteella hyvin suunniteltu ja toteutettu työpaikalla tapahtuva koulutus takaa mahdollisimman hyvän kokemuksen niin alan toimijoille kuin opiskelijoillekin. Tutkimuksen tuotoksena syntyi työpaikalla tapahtuvan oppimisen käytännön työkalu, joka edesauttaa vuorovaikutusta kaikkien tahojen kesken.

Toimiva oppilaitoksen ja työelämän vuorovaikutus yhteydessä positiiviseen kokemukseen

Työelämän toimijat toivovat opetuksen järjestäjältä lisää tietoa ammatillisen koulutuksen sopimuksista, opintojen henkilökohtaistamisesta, arvioinnista ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelijan hyvät ammatilliset perustaidot ovat yhteistyön edellytys, jotta yrittäjän aika, resurssit ja muu vaivannäkö ovat toimijoiden mielestä yhteistyön arvoisia. Opiskelijan tulee osata työelämätaitoja ja sosiaalisia taitoja ennen siirtymistä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Toimijat korostavat myös opiskelijan motivaation ja asenteen olevan tärkeitä taitoja.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen opiskelijan näkökulmasta

Opiskelijat toivovat toimijoiden tavoin työpaikalla järjestettävän koulutuksen olevan mahdollisimman työelämälähtöistä. He kokevat saavansa mahdollisimman realistisen kuva oikeasta työelämästä silloin kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen päivä on oikean työpäivän pituinen ja se on kestoltaan pidempi ajanjakso. Tämä takaa kattavamman perehdytyksen yrityksen toimintatapoihin ja – ympäristöön, joka koetaan tärkeäksi osaksi onnistunutta työpaikalla tapahtuvaa oppimista ajatellen.   

Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna, ja sitä varten haastateltiin kymmentä kauneudenhoitoalan toimijaa. Sen lisäksi toteutettiin laadullinen osallistava tutkimus, johon osallistui yhteensä 46 Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijaa.

Lisätietoja:

Mia Parkkinen   
Opinnäytetyön tekijä
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen
Estenomi (YAMK)
mia.parkkinen@hotmail.com
+358 442912958