Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: ”Turpa kiinni, mun OmaPoliisi soittaa”

YAMK-opiskelija Jutta Antikainen teki vaikuttavuustutkimuksen Helsingin poliisilaitoksen Nuorisoryhmän OmaPoliisi-toimintamallista.

OmaPoliisi-toiminnalla on mahdollista vaikuttaa nuoren rikoskierteen katkaisemiseen tai vähentää ja lieventää uusintarikollisuutta. Vaikuttavuustutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää interventiomallin jatkokehittämiseen ja päätösten tueksi esimerkiksi resurssoinnissa sekä tukemaan tavoitetta tuottaa poliisitoiminnassa valtakunnallisesti käyttöönotettava OmaPoliisi-toimintamalli.

Omapoliisi-toiminta on palveluinnovaatio

Opinnäytetyö oli työelämän kehittämishanke, jossa pyrittiin kehittämään Helsingin poliisilaitoksen Nuorisoryhmässä toteuttavaa OmaPoliisi-toimintamallia sekä mittamaamaan toiminnan vaikuttavuutta. Nuorisoryhmässä kehitetty OmaPoliisi-toimintamalli voidaan nähdä palveluinnovaationa ja sitä on kehitetty palvelumuotoilua hyödyntäen.

Idea OmaPoliisi-toiminnan aloittamisesta sai alkunsa rikostorjunnan arkipäivän todellisesta tarpeesta pohtia tehokkaampia toimintamalleja nuoren rikoskierteen katkaisemiseksi.  Isommassa kuvassa toimintamalli on reagointia hallitusohjelman tavoitteisiin, konkreettinen toimenpide jalkauttaa käytännön tasolle strategisia linjauksia ja tapa toteuttaa yhteiskuntavastuuta.

Opinnäytetyössä aihetta lähestyttiin keskeisten strategioiden ja nuorisorikollisuuden näkökulmien kautta. Nuorten rikollisuuteen ja rikollisuuden torjumiseen valittiin poliisitoiminnallinen lähestymiskulma ja keskityttiin niihin seikkoihin, joihin oletettiin pystyvän vaikuttamaan nykyhetkessä nimenomaan OmaPoliisi-toiminnan kautta. Nuorena henkilönä tehtyä rikollista toimintaa tarkasteltiin sosiaalisten tekijöiden kautta ja paneuduttiin kriminologian selitysmalliin, joka tarkastelee sosiaalisen pääoman ja rikollisuuden välistä suhdetta.

OmaPoliisi-toiminnan lähtökohtana oli asiakaslähtöinen kehittäminen ja suunnittelu siten, että toiminto vastaa myös poliisilaitoksen liiketoiminnallisiin ja muihin tavoitteisiin. Asiakaslähtöisyydessä painotettiin varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallintorajojen.

Vaikuttavuustutkimuksesta ja tuloksista lyhyesti

Tutkimuksen aikajaksolla 1.3.-31.12.2018 käynnistettiin neljätoista OmaPoliisi-asiakkuutta, joista vaikuttavuuden arviointitutkimukseen valikoitui kahdeksan henkilön kohdejoukko. Ikäjakauma oli 14-17-vuoteen. Huomionarvoista oli se, että kaikki OmaPoliisi-toimintaan valikoituneet asiakkaat olivat miespuolisia ja jokaisella rikoshistoriassa korostui henkeen- ja terveyteen kohdistuvat rikokset, kuten pahoinpitelyt ja ryöstöt.

OmaPoliisi-toimintamallissa keskitytään marginaaliseen osaan nuoria, jotka jatkavat rikosten tekemistä ensimmäisten tekojen jälkeen, eikä aikaisemmin tehdyillä interventioilla ole asiaan pystytty vaikuttamaan. Mikäli rikoskierteeseen ei kyetä puuttumaan, nämä henkilöt muodostavat aikuistuessaan rikollisten pienen, mutta kovan ytimen.

Helsingissä alaikäisten tekemät ryöstörikokset ovat tilastollisesti muuta maata huomattavasti yleisempiä. Helsingissä ryöstötapauksien määrä oli vuonna 2018 merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin Nuorisoryhmä ja OmaPoliisi-toiminta ei ollut vielä toiminnassa. Ryöstörikoksiin puuttuminen oli toiminnan erityispainopiste ja niiden kokonaisvaltaiseen, laadukkaaseen sekä nopeaan esitutkintaan panostettiin.  Lisäksi tutkimustuloksista oli havaittavissa, että OmaPoliisi-asiakkaiden poliisin tietoon tulleet uudet rikosepäillyt olivat huomattavasti lievempiä kuin mitä rikoshistoriassa henkilöillä oli ollut.

Tutkimuksessa oli kyseessä lyhyen aikavälin vaikuttavuuden arviointi, mutta tulokset indikoivat, että OmaPoliisi-toiminnalla pystytään vaikuttamaan nuoren rikolliseen elämätapaan.

Linkki opinnäytetyöhön Theseus-tietokannassa.

Lisätietoja:

Jutta Antikainen, opinnäytetyön tekijä
Turvallisuusjohtaminen, YAMK
jutta.p.antikainen@laurea.fi