Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Lean-menetelmä kotiutusprosessissa

Laurean YAMK-opiskelija Elina Santasen opinnäytetyön Lean-menetelmä kotiutusprosessissa tutkimustulokset antavat tietoa erään sairaalan kotiutusprosessin sujuvuudesta. Opinnäytetyön tarkoitus tuoda esiin asiakkaan ja omaisen näkökulma kotiutusprosessista ja sen kehittämiskohteista. Sairaalan kehittää kotiutusprosessia lean-menetelmän keinoin, jotta kotiutusprosessista saadaan mahdollisimman selkeä, tehokas ja asiakaslähtöinen.

Uutinen 29.11.2018

Lean-menetelmä on saanut alkunsa teollisuuden alalla, mutta kyseistä menetelmää käytetään enenevissä määrin myös sosiaali- ja terveyssektorilla. Tehokkuus ja laatu mielletään yleensä yritysmaailmaan, mutta ne ovat tärkeitä tekijöitä myös sairaala ympäristössä, jonne kyseinen opinnäytetyö sijoittuu.

Lean-menetelmä kotiutusprosessissa opinnäytetyön tutkimustulokset antavat tietoa erään sairaalan kotiutusprosessin sujuvuudesta. Opinnäytetyön tarkoitus tuoda esiin asiakkaan ja omaisen näkökulma kotiutusprosessista ja sen kehittämiskohteista. Sairaalan kehittää kotiutusprosessia lean-menetelmän keinoin, jotta kotiutusprosessista saadaan mahdollisimman selkeä, tehokas ja asiakaslähtöinen.

Opinnäytetyö on toteutettu kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Opinnäytetyön tiedonkeruu suoritettiin teemahaastatteluin ja haastateltavia oli yhdeksän. Työn teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään lean-menetelmää, asiakaslähtöisyyttä, palvelumuotoilua ja kotiutusprosessia.

Opinnäytetyön tuloksista voidaan nostaa esiin kuusi keskeistä kehittämiskohtaa kotiutusprosessiin liittyen. Kyseisiä tuloksia ja kehittämiskohtia ovat vertaistuki, kohtaaminen, henkilökunnan tuttuus, kodinmuutostöiden valmiusaste, kotiutusta edesauttava informaatiolomake kirjallisena tai internetlinkkinä ja organisaatiorakenteen selkiyttäminen.

Opinnäytetyön tulosten perusteella voidaan tehdä seuraavanlaisia johtopäätöksiä. Sairaalan vertaistuen kehittäminen auttaisi asiakasta ja/tai omaista jaksamaan uudessa ja erilaisessa elämäntilanteessa. Vertaistukeen liittyy myös läheisesti kohtaaminen ja kohtaamisessa tulisikin kiinnittää huomiota asiakkaan/omaisen tilanteeseen. Tärkeää on se, miten henkilökunta puhuu ja on läsnä eri tilanteissa ja miten kohtaamiseen luodaan kunnioitettava ilmapiiri. Lisäksi asiakkaiden/omaisten tukea voidaan lisätä chat palvelun avulla. Internetissä toimiva sairaalan tuottama chat palvelu voisi palvella kotiutunutta asiakasta ja hänen omaisiaan. Palvelussa kotiutuja/omainen voi kysyä apua matalalla kynnyksellä kysymyksiin, joita kotiutumisen jälkeen mahdollisesti herää. Haastatteluaineistosta nousi myös esiin, että asiakkailla ja omaisilla on paljon muistettavaa kotiutumisen suhteen. Lisäksi tulosten mukaan organisaatiorakenne koettiin sekavaksi. Kehittämisehdotus kyseisten tulosten suhteen on, että asiakkaille/omaiselle tarjottaisiin kirjallinen lomake ja internetlinkki, joka tarjoaisi informaatiota kotiutumiseen liittyen.

Jatkotutkimusaiheiksi esitetään kotiutusprosessin leanauksen tuloksellisuuden tutkimista, asiakkaille ja omaisille tarjottavan tuen arvioimista ja kotiutusprosessiin liittyvien sähköisten palveluiden kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysala on muutosvaiheessa sote-uudistuksen vuoksi. Sote-uudistuksessa, kuten myös lean-menetelmässä tähdätään tehokkuuteen, joten lean-menetelmä sopii hyvin sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen nykyisessä murrosvaiheessa. 


Lisätietoja:

Elina Santanen
Sosionomi (YAMK)
Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen
Puh. +358 50 593 1215