Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Kehitysehdotuksia korkeakoulutettujen maahanmuuttajien palveluohjaukseen

Minna Tuominen kirjoitti YAMK-opinnäytetyönsä korkeakoulutettujen maahanmuuttajien palveluohjauksen kehittämistyöstä Helsngissä.

Laureassa sosionomin YAMK -koulutusta opiskeleva Minna Tuominen kirjoitti opinnäytetyön korkeakoulutettujen maahanmuuttajien palveluohjauksen kehittämistyöstä Helsingissä TE-toimistossa ja kunnan työllisyyspalveluissa. Tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden näkemyksiä ja osaamisen kehittämisen tarpeita sekä koota palvelutarjotin palveluohjauksen tueksi.

Työntekijät pitävät kohderyhmän merkittävimpänä haasteena suomen kielitaidon puutteellisuutta, tutkinnon rinnastamisen haasteita ja työnantajien asenteita sekä ehdottavat ensisijaisesti työnantajayhteistyötä kohderyhmän työllistymisen ja kotoutumisen edistämisen keinoksi.

Korkeakoulutetut maahanmuuttajat on viime vuosina tunnistettu asiakasryhmänä, ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen haasteisiin on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Helsingissä on palveluita, mutta kotouttamisen kenttä on sirpaleinen, ja työtä tehdään paljon hankemuotoisesti. Opinnäytetyön taustalla oli Helsingin työllisyyden kuntakokeilu, jota suunniteltiin samaan aikaan opinnäytetyön kanssa. Kuntakokeilussa osa TE-toimiston tehtävistä siirtyi kunnalle.

Työntekijät ehdottivat kohderyhmän työllistymisen ja kotoutumisen edistämiseksi yhteistyötä työnantajien kanssa, palveluiden keskittämistä ja vieraskielisten palveluiden tarjoamista. Oppilaitosten asiantuntijuutta olisi hyvä hyödyntää maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisessa sekä täydennyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kielitaidon kehittämiseen olisi hyvä panostaa, ja siinäkin voitaisiin hyödyntää yhteistyötä. Työllisyyspalvelut voisivat hankkia kielikoulutusta työpaikoille tai koordinoida sitä. Myös kohderyhmän ohjaamisen keskittämisestä olisi hyötyä.

Työntekijöiden näkemysten saamiseksi käytettiin kyselyä Uudenmaan TE-toimiston Helsingin toimipaikan henkilöstölle. Vastauksia pyydettiin työntekijöiltä, joiden vastuuasiakkaista löytyi edes yksi korkeakoulutettu maahanmuuttaja. 77 työntekijää vastasi kyselyyn. Kyselyn tulosten perusteella kohderyhmän palveluohjauksesta tarvittaisiin henkilöstökoulutusta läpi organisaation. Työntekijät näkivät palvelutarjottimen tervetulleena työvälineenä. Kyselyn avulla hyödynnettiin myös työntekijöiden hiljaista tietoa palvelutarjottimen koonnissa.

Kyselyn tulokset välitettiin Uudenmaan TE-toimiston johtajalle ja Helsingin kaupunginkanslian työvoima- ja maahanmuuttoyksikön maahanmuuttopäällikölle. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien palveluohjauksen kehittämistä jatketaan ainakin kuntakokeilussa Helsingin työllisyyspalveluissa maahan muuttaneiden palvelukokonaisuudessa. Työntekijöiden erityisosaamista kartoitetaan, ja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien palveluohjaus keskitetään tietyille työntekijöille, joilla on vahva osaaminen kohderyhmän palveluohjaamisesta.

Lisätietoja:

Minna Tuominen
Opinnäytetyön tekijä
Sosionomi, YAMK