Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Kehitetäänkö terveydenhuollon sähköisiä palveluita strategialähtöisesti vai mututuntumalla?

Terveydenhuollon ammattilaisten kehittämisosaamista voidaan nyt mitata

Taloudelliset ja rakenteelliset muutokset ohjaavat terveydenhuollon toimintaa ja sen kehittämiselle asetettuja tavoitteita. Sähköiset palvelut nähdäänkin tarvittavan muutoksen mahdollistajana.  Digitalisaatio – palveluiden sähköistäminen ja siirtyminen verkkoon – aiheuttaa muutoksia työelämässä. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä odotetaan perustyön lisäksi entistä enemmän aktiivista osallistumista toiminnan kehittämiseen ja muutosten toteuttamiseen.  Toiminnan kehittäminen edellyttää työntekijöiltä osaamista, jossa tulee huomioida työntekijän kyky huomioida koko organisaation strategiset tarpeet, arvot ja tavoitteet. Digitalisaation edellyttämää osaamista on kartoitettu aikaisemmin, mutta strategialähtöinen kehittämisosaaminen vaatii monitahoista osaamista, jota ei ole aikaisemmin määritelty.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen koulutusohjelmassa  on opinnäytetyönä määritelty ne osa-alueet, joista strategialähtöinen kehittämisosaaminen koostuu ja luotu sote-toimijoiden käyttöön mittari, jolla voidaan arvioida hoitotyöntekijöiden strategialähtöistä kehittämisosaamista. Arviointimittaria voidaan hyödyntää hoitotyön ammattilaisten sähköiseen asiointiin liittyvän osaamisen ja koulutustarpeen arvioimisessa, sähköisen asioinnin edistämisen keinojen arvioinnissa ja määrittelyssä, sekä organisaation sisäisen strategiaviestinnän kehittämisessä.

Kehittämistehtävän toteutuminen

Kehittämistyön tavoitteena on, että sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden käytettävissä on mittari, jonka avulla voidaan arvioida työntekijätason sähköisen asioinnin kehittämisen yhteyttä organisaation strategiaan ja sen pohjalta kehittää sähköistä asiointia. Kehittämistyössä tavoitettiin sille asetetut tavoitteet.  Strategialähtöisen kehittämisosaamisen osa-alueiden määrittely tehtiin laadullisella menetelmällä ja siihen liittyvien osa-alueiden arviointi tehtiin sisällönanalyysin avulla. Osa-alueiden määrittelyn jälkeen luotiin mittari kyselylomakkeen muodossa, jolla voidaan arvioida työntekijätason sähköisen asioinnin kokemuksia kehittämisen osaamisesta ja sen yhteydestä organisaation strategiaan – ja tulosten pohjalta kehittää sähköistä asiointia.

Strategialähtöisen osaamisen mittari

Kehittämistyössä luotu mittari koostuu kolmesta osa-alueesta, joista strategialähtöinen kehittämisosaaminen koostuu. Strategialähtöisen kehittämisosaamisen mitattavat osa-alueet ovat strategian tunteminen ja ymmärtäminen, työntekijän sitoutuminen ja kehittämisosaaminen ja kokemukset sähköisestä asioinnista. Kehittämistyön aikana ei vielä toteutettu tutkimusta kyselylomakkeen avulla. Nyt onkin sen aika – jatkokehittämisen kohteena on mittarin käyttö, eli kyselyn toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa. On aika selvittää, onko sosiaali-  ja terveysalan sähköisten asioinnin kehittäminen yksilöllisten näkemysten ohjamaa, ja näyttäytyvätkö kehittämistehtävässä esiin nostetut strategialähtöisen sähköisen asioinnin kehittämisosaamisen osa-alueet organisaatioissa.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Susanne Heikkilä
opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)
puh. +358 50 35 949 35
susanne.heikkila@gmail.com