Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Hoitotyön tietojohtamisen kehittäminen Hopeatien palvelutalossa

Päivi Toivolan opinnäytetyössä tarkasteltiin RAI-tiedon hyödyntämistä hoitotyön johtamisessa.

Opiskelijat tutkivat kurssimateriaalia tabletilta.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida ja kehittää hoitotyön arviointia ja suunnittelua Hopeatien palvelutalossa. Tavoitteena oli hoitotyön arvioinnin ja suunnittelun pohjana olevan RAI-tiedon hyödyntäminen hoitotyön johtamisessa Helsingin kaupungin ympärivuorokautisen hoivan organisaatioon kuuluvassa Hopeatien palvelutalossa.

Helsingin kaupungilla ympärivuorokautisen hoidon laadun mittarina käytetään RAI-järjestelmää, eli Resident Assesment Instrumentia. RAI on käytössä hoidon laadun, sekä kustannusten seurannassa ja johtamisen ja päätöksenteon työvälineenä. Helsingin kaupungin ympärivuorokautinen hoiva on mukana Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-vertailukehittämisessä. Tiedon avulla voidaan myös seuraamaan ja parantamaan toiminnan tehokkuutta ja laatua ja samalla vaikuttaa operatiivisen toiminnan johtamiseen. Tietojohtamisen avulla voidaan tuottaa tietoa palveluiden ja yksiköiden toiminnan tehostamiseksi, eri asiakasryhmien palveluiden seurantaan ja kokonaistuottavuuden ja tehokkuuden arviointiin.

Opinnäytetyö tehtiin soveltaen toimintatutkimuksen menetelmiä. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus jakaantui kolmeen sykliin. Ensimmäisessä syklissä tehtiin nykytilan määrittäminen soveltaen LEAN-menetelmien arvovirtakuvausta. Toisessa syklissä nykytilan perusteella luotiin kokousrakenteet ja käytiin läpi nykyiset organisaation ohjeet vastuujaoista. Kolmannessa syklissä tarkennetaan eri toimijoiden vastuita ja tehtävänkuvia Hopeatien palvelutalossa perustuen organisaation toimintakäytäntöihin ja tietojohtamisen teoreettiseen tietoon.

Opinnäytetyön työpajoissa mallinnettiin nykytila kokousrakenteista ja RAI-järjestelmästä saatavan tiedon käytöstä kokousrakenteiden eri tasolla. Työpajojen pohjalta opinnäytetyön tuotoksena on ehdotus jo olemassa olevien kokousrakenteiden hyödyntämisestä tietojohtamisessa ja miten RAI-tietoa voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisen eri tasoilla ja toiminnan kehittämisessä ja arvioinnissa. Jo olemassa olevien kokousrakenteiden lisäksi syntyi ehdotus kirjaamisverkoston perustamisesta Hopeatien palvelutaloon. Yhtenäiset toimintamallit ja kokouskäytänteet palvelevat RAI-tietojohtamista Hopeatien palvelutalossa ja lisäävät tietoon perustuvaa hoitotyön johtamista ja parantavat hoitotyön laatua.

Tavoitteena on, että opinnäytetyössä luodut yhtenäiset toimintamallit ja kokouskäytänteet palvelevat RAI-tietojohtamista Hopeatien palvelutalossa ja lisäävät tietoon perustuvaa hoitotyön johtamista ja parantavat hoitotyön laatua, sekä lisäävät RAI-tiedon hyödyntämistä toiminnan eri tasoilla.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää kohdeorganisaation ja myös muiden vastaavien organisaatioiden tietojohtamisen ja RAI-tietojohtamisen kehittämiseen.

Opinnäytetyö Theseus-palvelussa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019080717763

Lisätietoja:

Päivi Toivola
Sosiaali-ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen, YAMK
paivi.toivola@hel.fi, puh. 044 569 9001