Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Coaching-menetelmällä merkittävä vaikutus yksinyrittäjien hyvinvointiin

Monica Honkasen opinnäytetyön ”Yksinyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin interventio coaching-menetelmällä” tulokset osoittavat, että coaching-menetelmä parantaa yksinyrittäjien elämänlaatua, jaksamista ja hyvinvointia. Myös yritystoiminnan tulevaisuuden näkymät paranivat.

Suomessa on yli 280 000 yritystä, joista lähes 180 000 on yhden hengen yrityksiä. Niiden määrä on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kasvanut noin 45 000:lla. Samaan aikaan työnantajayritysten määrä on noussut vain 3 000:lla. (Suomen Yrittäjät 2016.) Vain 28 % yksinyrittäjistä on järjestänyt itselleen työterveyshuollon, koska Suomessa laki ei tätä yrittäjiltä edellytä. Monica Honkanen tutki YAMK-opinnäytetyössään, miten coaching-menetelmän avulla voidaan parantaa yksinyrittäjien hyvinvointia. Opinnäytetyö toteutettiin osana Laurea-ammattikorkeakoulun Voi Hyvin –hanketta (ESR-hanke).

Yksinyrittäjien hyvinvoinnin erityispiirteet vaativat huomiota

Yksinyrittäjien hyvinvointia suhteessa muuhun väestöön on tutkittu Suomessa verrattain vähän. Palkansaajien hyvinvointia ja työhyvinvointia on tutkittu paljon ja myös yrittäjien hyvinvoinnista löytyy melko kattavasti tutkimustietoa. Ainoastaan yksinyrittäjiin rajattua tutkimusta aiheesta on kuitenkin varsin vähän.
 
Opinnäytetyössään Monica Honkanen työskenteli neljän yksinyrittäjän kanssa seitsemän kuukauden ajan ja järjesti heille kahdeksan lähitapaamista, jotka toteutettiin coaching-menetelmällä. Tapaamisissa keskityttiin yksinyrittäjien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamiseen ja tuloksia tutkittiin vertaamalla yksinyrittäjien hyvinvoinnin kehittymistä alku- ja loppukeskustelujen välisenä aikana. Jokainen tutkimukseen osallistunut yrittäjä koki hyvinvoinnin parantuneen merkittävästi.

Coaching mahdollistaa yksilöllisen hyvinvoinnin kehittämisen

Tutkimukseen osallistuneiden yrittäjien hyvinvoinnissa korostuivat useat eri osatekijät. Yleisimpinä asioina nousi esille ajanhallinta, toiminnan taloudellinen vakaus, kyky keskittyä selkeästi rajattuihin hyvinvoinnin kokonaisuuksiin, palautuminen ja tietoisuus hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Kaikkein keskeisin hyvinvointiin vaikuttava tekijä oli yrittäjän omien arvojen mukainen toiminta, sekä yritystoimintana että vapaa-ajalla.

Hyvinvointiin vaikuttavat osatekijät ovat kuitenkin yksilöllisiä. Coaching on menetelmä, joka huomioi yksilölliset erityispiirteet hyvinvointia kehitettäessä. Yksinyrittäjien määrän kasvaessa on yhteiskunnan kannalta tärkeää miettiä, miten yhä useampi yksinyrittäjä saataisiin työterveydenhuollon tai vastaavien palveluiden piiriin. Nämä palvelut varmistavat sairauksien ja uupumisen ennaltaehkäisyn sekä terveellisten elintapojen tukemisen. Yksilöllisen hyvinvoinnin edistämisestä on tehtävä järjestelmällistä ja hyvinvoinnin kehittämisen eri keinot on saatettava mahdollisimman monen yksinyrittäjän tietoon.

Tutustu opinnäytetyöhön.
 
Lisätietoja:
Monica Honkanen
opinnäytetyön tekijä
Sosiaalisen kuntoutuksen ja terveyden edistämisen kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
Puh. +358 40 1799 331