Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Asiakasnäkökulmaa asunnottomuustyöhön

YAMK-opiskelija Katja Kurttion opinnäytetyö ”Tää on niin sanotusti mun koti” - Näkökulmia asunnottomuustyöhön Kriisimajoitusyksikkö Viisikossa majoittuneiden entisten asunnottomien kertomana, antaa äänen asunnottomuuden kokeneelle ja sittemmin asunnon saaneelle ihmiselle.

Uutinen 29.11.2018

Asunnottomuus näyttäytyy tutkimusten ja tilastojen valossa keskittyvän pääosin suuriin kaupunkeihin sekä olevan luonteeltaan dynaamista, tilapäistä ja koskettavan entistä laajempaa joukkoa ihmisistä. Tämä Ylemmän ammattikorkeakoulun laadullisin tutkimusmetodein toteutettu opinnäytetyö: ”Tää on niin sanotusti mun koti” - Näkökulmia asunnottomuustyöhön Kriisimajoitusyksikkö Viisikossa majoittuneiden entisten asunnottomien kertomana, antaa äänen asunnottomuuden kokeneelle ja sittemmin asunnon saaneelle ihmiselle.  Opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa ymmärrystä asunnottomuuden hoidon kestävien ratkaisujen näkökulmaan sekä mahdollista uutta tietoa tulevaisuuden asunnottomuustyön kehittämiseen.

Aineisto ja teoreettinen viitekehys

Tämän opinnäytetyön aineisto koostuu kahdeksan entisen asunnottoman haastattelusta. Opinnäytetyö on toteutettu paikallisena tutkielmana, jossa tarkastelussa on Espoon kaupungin 2016 avattu tilapäisen majoituksen yksikkö Viisikko. Opinnäytetyö tuo esiin tietoa Kriisimajoitusyksikkö Viisikossa majoittuneiden espoolaisten entisten asunnottomien asiakkaiden kokemuksista ja näkemyksistä liittyen apuun, tukeen ja ohjaukseen osana pysyvään asumiseen siirtymistä sekä niihin tekijöihin, jotka vaikuttavat nykyisen asumisen onnistumiseen.

Tässä opinnäytetyössä teoreettinen viitekehys muodostuu paikallisen, yhteiskunnallisen ja kansallisen asunnottomuustyön tarkastelusta, erityisesti 2000-luvun strategioiden kuvaamisesta. Lisäksi työssä käsitellään asunnottomuusilmiön taustalla vaikuttavista keskeisistä käsitteistä: köyhyys, huono-osaisuus ja syrjäytyminen sekä osallisuus ja osattomuus.

Tulokset

Opinnäytetyön tulokset julkistetaan 4.12.2018. Aineiston analyysissä opinnäytetyöni tulokset hahmottuivat seuraavien teemojen alle; Apu, tuki ja ohjaus asunnottomuuden aikana, kokemukset Kriisimajoitusyksikkö Viisikon tilapäisestä majoituksesta osana oman asunnon löytämistä sekä tilapäisestä majoituksesta tilapäiseen asumiseen.

Opinnäytetyön tuloksista nostan esiin erityisesti kuvaukset Kriisimajoitusyksikkö Viisikon tunneilmapiirin ja koetun vuorovaikutuksen merkityksellisyydestä osana avun saamisen kokemusta, kokemus viranomaisten roolin suuruudesta asunnon saannissa ja kokemus nykyisen asumisen tilapäisyydestä – kahdeksasta haastateltavasta vain kaksi koki nykyisen asunnon kotinaan.

Tulevaisuus

Suomessa oli 2017 lopussa Asumisen Rahoitus- ja Kehittämiskeskus Aran tilaston mukaan 7 112 asunnotonta. Asunnottomuusluvut ovat laskusuunnassa ja pitkäaikaisasunnottomuus on merkittävästi vähentynyt. Pääpainona asunnottomuustyön toteutuksessa on Asunto ensin -periaate. Suomen asunnottomuustyön tulokset on huomioitu kansainvälisesti ja Feantsan (European Federation of National Organisations) mukaan Suomi onkin ainoana Euroopan maana kyennyt tiukassa taloudellisessa tilanteessa vähentämään asunnottomuutta.

Näkemykseni mukaan opinnäytetyöni tuloksista tulisi nykyisen asunnottomuustyön kestävien ratkaisujen näkökulmaan ottaa tarkasteltavaksi toimijoiden vuorovaikutusosaaminen, asiakkaan osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet asunnottomuustyön prosesseissa sekä riittävä ja oikea-aikainen tuki.

Asunnottomuuden tutkimukselle on nähtävissä myös laajemmin haasteita. Perinteisellä poikittaistutkimuksella ei saada näkyväksi nykyisen asunnottomuusilmiön sisältöjä, dynaamista ja tilapäistä luonnetta. Jotta asunnottomuustyön sisältöjä voidaan kehittää tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi, tarvitaan lisää polkututkimuksen kaltaista laadullista tutkimusta sekä toimenpiteiden vaikuttavuusarviointiin liittyvää tutkimusta.


Lisätietoja:

Katja Kurttio
Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen
041-5171379
kkurttio@hotmail.com