Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Uusi toimintamalli lisää arvoa tuottavan työn osuutta kotihoidossa

Pia Mehtosen YAMK-opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda yhtenäinen toimintamalli kotihoidon asiakastyöhön.

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK-koulutuksen opiskelijan Pia Mehtosen opinnäytetyön lähtökohtana oli kehittää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kotihoitoa. Tavoitteena oli arvioida välittömän ja välillisen asiakastyön sekä muun työn sisällöt ja luoda yhtenäinen toimintamalli siitä, mitä on välitön ja välillinen asiakastyö sekä muu työ Keusoten kotihoidossa.

Tarve opinnäytetyölle lähti työelämän tarpeesta yhtenäistää kuuden eri kunnan käytäntöjä kuntien yhdistäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen. Opinnäytetyö liittyy Keusoten tuottavuusohjelmaan, jolla tavoitellaan 40 miljoonan euron kustannusten laskua vuoden 2022 loppuun mennessä. Tuottavuusohjelma sisältää kymmeniä eri toimenpiteitä, joita kehitetään eri palvelualueilla. Opinnäytetyö on osa tuottavuusohjelman toimenpidettä ”Välittömän työajan kasvattaminen kotihoidossa”, jonka tavoitteena on eri keinoin nostaa sairaanhoitajien välitön työaika 40 %:iin ja lähihoitajien 60%:iin vuoden 2022 loppuun mennessä.

Uusi toimintamalli lisää arvoa tuottavan työn osuutta hoitajan työpäivästä

Opinnäytetyön tuotoksena valmistuneessa toimintamallissa on huomioitu taloudellinen paine sekä tarve toiminnan muutokseen ja kehittämiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen ja hoitajien kuormittumisen vähentämiseen. Toimintamalli yhtenäistää tilastointi- ja toimintakäytänteitä kotihoidossa. Se sisältää ohjeistuksen välittömän ja välillisen asiakastyön sekä muun työn sisällöstä. Toimintamallissa asiakkaalle arvoa tuottavan työn osuus hoitajan työpäivästä kasvaa, hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus paranevat ja hoitajan työn kuormitus vähenee.

Toimintamallissa välitöntä, arvoa tuottavaa asiakastyötä on kaikki asiakastyö, joka tehdään yhden asiakkaan hyväksi ja se voidaan suunnitella hoitajalle ennen työvuoron aloittamista. Arvoa tuottava työ lisää asiakkaan elämänlaatua ja hyvinvointia ja asiakas olisi valmis maksamaan siitä. Asiakkaan osallistaminen ja mukaan ottaminen on tärkeää, mahdollisimman paljon työstä tulisi tehdä asiakkaan luona ja asiakasta osallistaen. Toimintamallilla voidaan lisätä työhyvinvointia ja vähentää hoitajien kuormituksen tunnetta, kun välittömäksi työajaksi tilastoidaan kaikki asiakkaan hyväksi tehty työ, eikä muuta asiakastyön lisäksi tehtävää työtä jää enää paljon. Kotihoidon asiakkaat saavat entistä laadukkaampaa hoivaa ja palvelua, kun kaikki mahdollinen työ pyritään tekemään asiakkaan kanssa.

Toimintatapojen yhtenäistäminen tekee tiedolla johtamisesta luotettavampaa

Keusoten kotihoidossa ollaan ottamassa käyttöön tarvepohjainen resurssointi, jossa hoitajatarvetta lasketaan muun muassa välittömän työajan perusteella. Opinnäytetyön tuloksissa havaittiin, että välitön työaika koostuu eri alueilla eri asioista, tämä johtuu vakioinnin puutteesta. Jotta välittömän työajan tilastoja voidaan käyttää resurssoinnin ja tiedolla johtamisen pohjana, on erittäin tärkeää, että tilastot ovat luotettavia ja ne muodostuvat jokaisen kunnan osalta samalla tavalla. Toimintatapojen yhtenäistämisen myötä tiedolla johtaminen on entistä luotettavampaa ja laadukkaampaa.

Jatkokehittämiskohteina voisi tutkia, miten uusi toimintamalli vaikuttaa välittömän työajan prosentteihin ja välillisen asiakastyön määrään, mikäli se otetaan käyttöön. Jatkossa jää myös pohdittavaksi voitaisiinko kotihoidon asiakasmaksuun sisällyttää laskutusta esimerkiksi hoitajien lääkehoitoon tai asiointiapuun käyttämästä ajasta, jota nyt ei laskuteta asiakkaalta. Kotihoidossa voitaisiin myös tutkia, miten vakiointi on muuttanut hoitajien työtä, onko kuormitus vähentynyt tai lisääntynyt tai miten työnkuva on muuttunut.

Tässä opinnäytetyössä PDCA-sykli ja toimintatutkimuksellinen ote veivät kehittämistyötä eteenpäin. Opinnäytetyössä käytettiin kehittämis- ja aineistonkeruumenetelmänä arvovirtakuvausta. Aineisto tuotettiin virtuaalisessa työpajassa, johon osallistui kotihoidon henkilöstöä.

Tutustu Pia Mehtosen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Pia Mehtonen
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK