Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Työnilo mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöjen hyvinvoinnin kehittämisen

Jenna Pennanen kehitti opinnäytetyössään Työn iloa! -oppaan, jota voidaan hyödyntää työhyvinvoinnin kehittämisessä hoiva-alalla.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-tutkintoa opiskelevan Jenna Pennasen tarkoituksena oli kehittää opinnäytetyössään työhyvinvointia innostuksen ja työnilon kautta. Kohteena oli erään sosiaali- ja terveysalan organisaation palvelukodin työyhteisö, jonka henkilöstö vastaa ikäihmisten hoivasta ja huolenpidosta.

Työnilo voimavarana

Pennasen stipendillä palkittu opinnäytetyö julistaa työnilon merkitystä ja sanomaa. Sen konkreettisena tuotoksena muodostunut jatkuvan kehittämisen mahdollistava toimintamalli, Työn iloa! -opas, on hyödynnettävissä hoiva-alan työyhteisöjen omatoimiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen. 

Opinnäytetyön tulokset korostavat työnilon mahdollisuuksia työhyvinvointia kehitettäessä. Työelämässä tarvitaan nyt työniloa, etenkin sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa. Ne kaipaavat myönteisten työhyvinvointiin liittyvien ilmentymien esiin nostamista ja työhyvinvoinnin kehittämistä vastapainoksi työn kuormittavuudelle. Hoiva-alalla työskentelevien vahvuuksia ja mielekkääksi koettuja asioita työssä tulisi korostaa ja luoda niistä pohja työhyvinvoinnin voimavaralähtöiselle kehittämiselle.

Hyvän kierre

Opinnäytetyön tulokset osoittavat selkeästi, että innostuksen ja työnilon mahdollisuudet kehittävät niin työyhteisön kuin yksittäistenkin työntekijöiden työhyvinvointia. Tuloksia tukee kattava tietoperusta innostuksen ja työnilon vaikuttavuudesta yksilöiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja työhyvinvointiin.

Innostus voi mahdollistaa ”hyvän kierteen” muodostumisen, missä sen osatekijät - kuten sisäinen motivaatio, työn imu ja intohimo - lisäävät työniloa. Tämä taas edistää työhyvinvointia. Opinnäytetyön tuloksista ilmenee, että yksilön psykologisen pääoman kehittäminen ja positiivisen asennoitumisen vahvistaminen edesauttavat työhyvinvointia monipuolisesti.

Lisäksi työn sosiaalisuuden korostaminen sekä työyhteisön sosiaalisen pääoman vaaliminen innostuksen ja työnilon kautta auttaa työyhteisöä voimaan hyvin.

Opas tarjoaa työniloa käyttäjilleen

Vahvuuksiin ja voimavaroihin keskittyvä Työn iloa! -opas sisältää käytännön harjoitteita niin työhyvinvoinnin yksilölliseen kuin yhteisöllisempäänkin kehittämiseen. Oppaan osiot rakentuvat seuraavien teemojen ympärille: yksilön potentiaali, työn tuunaaminen, työyhteisön voima ja yhteiskehittäminen. Opas tarjoaa nimensä mukaisesti työniloa käyttäjilleen.

Laadullisena kehittämistehtävänä toteutetussa opinnäytetyössä hyödynnettiin Hyvinvoiva hoiva -hankkeen palvelukodin työntekijöille teettämää työhyvinvoinnin alkukartoitusta. Sen tuloksista muodostui lähtökohta aineiston keräämiselle, joka toteutettiin kyselylomakkeilla. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin perusteella laadittiin käytännönläheinen Työn iloa! -opas, joka on käytettävissä niin verkko- kuin paperiversionakin.

Ajankohtainen aihe sote-alalla

Oppaan käyttöä kannattaa soveltaa laajemminkin ja tulevaisuusorientoituneesti sosiaali- ja terveysalan hoivayksiköiden työhyvinvoinnin kehittämistyössä. Uudenlaisena toimintamallina se mahdollistaa omatoimisen työhyvinvoinnin kehittämisen, joka on alalla nyt ajankohtaista.

Hoivayhteisöillä on oltava toimivia malleja, konkreettisia työkaluja ja ennen kaikkea työhön iloa tuovia mahdollisuuksia työhyvinvointinsa kehittämiseen. Nyt jos koskaan alan henkilöstön jaksamiseen ja hyvin voimiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Työhyvinvointi ja työnilo on kaikkien oikeus ja mahdollisuus. Työnilo on sydämen asia: tarttukaamme siihen! 

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Jenna Pennanen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK
+358503013778
jenna.taipola@hotmail.com