Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Terveysalan vetovoimaisuus kasvuun esimiestyötä kehittämällä

Inna Kopra-Juvosen ja Heidi Junikan opinnäytetyössä kartoitettiin kyselytutkimuksella terveysalan vetovoimaisuutta sekä kehitettiin esimiesvalmennus sen parantamiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijoiden Inna Kopra-Juvosen ja Heidi Junikan opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kyselytutkimuksella mitä vetovoimatekijöitä terveysalan ammattilaiset pitävät tärkeinä ja miten nämä vetovoimatekijät toteutuvat terveysalan työpaikoilla. Opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää muun muassa terveysalan esimiehet ja organisaatiot vetovoimaisuuden kehittämisessä.

Terveysalan vetovoimaisuus koetaan heikkona

Opinnäytetyön tulosten perusteella työntekijät kokivat alan vetovoimaisuuden olevan heikkoa eikä alaa haluta suositella. Kyselytutkimus toteutettiin sosiaalisen median alustalla syyskuussa 2020. Kyselyyn vastasi 108 terveysalan ammattilaista. Vetovoimaisuutta tutkittiin yleisesti terveysalalla, keskittymättä tiettyyn työyksikköön, organisaatio tai ammattiryhmään.

Terveysalan yhtenä suurena haasteena on alan ammattilaisten kasvava halu vaihtaa alaa. Opinnäytetyön tulosten perusteella 64 % vastaajista eivät pitäneet terveysalaa vetovoimaisena ja ainoastaan kolmasosa halusi suositella sitä. Vastauksista ilmeni, että kyselyssä kysytyt vetovoimatekijät koettiin tärkeiksi, mutta ne toteutuivat keksimäärin heikosti terveysalan työpaikoilla.

Vaikka vetovoimaisuustekijöiden toteutuminen työpaikoilla oli heikkoa, vastaajat olivat kuitenkin melko tyytyväisiä omiin työyksiköihin. Työyksiköitä myös haluttiin suositella muille.

Esimiesvalmennus edistämään vetovoimaisuutta

Kyselytutkimuksen pohjalta luotiin esimiesvalmennus, jonka tarkoituksena on lisätä terveysalan esimiesten tietoisuutta siitä, kuinka he omalla toiminnallaan voivat kehittää työyksiköiden vetovoimaisuutta. Vetovoimaisuustekijöitä kehittämällä voidaan vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin, motivaatioon ja haluun sitoutua työnantajaan.

Vetovoimatekijöistä heikoiten toteutuivat työnantajan tarjoamat henkilöstöedut, palkitseminen hyvin tehdystä työstä, hyvä ja laadukas johtaminen, oikeudenmukainen johtamiskulttuuri, mahdollisuus uralla etenemiseen sekä riittävä henkilöstömitoitus. Vastaajien taustatietoja perusteella sairaanhoitajat, määräaikaisessa työsuhteessa olevat ja ikäryhmistä 24–35-vuotiaat kokivat terveysalan vähiten vetovoimaiseksi.

Vastaajien mielestä eniten terveysalan työpaikan vetovoimaisuutta lisäisi palkkaus. Palkkaus onkin yksi suurimmista terveysalan vetovoimaisuutta heikentävistä tekijöistä. Tulosten perustella vastaajat kokivat myös työn sisällön, työpaikan sijainnin, työyksikön viihtyvyyden ja riittävän henkilöstömitoituksen lisäävään kokemusta vetovoimaisuudesta.

Lue Inna Kopra-Juvosen ja Heidi Junikan opinnäytetyö Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Inna Kopra-Juvonen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK
puh: +358 40 7384739
inna.kopra-juvonen@student.laurea.fi

Heidi Junikka
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK
puh: +358 500 70 005
heidi_junikka@hotmail.com