Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Teknologian avulla johdettu muutos johti sähköisen palvelun käyttöönottoon

Heidi Metsola tutki opinnäytetyössään teknologian avulla tapahtuvan muutoksen johtamista.

Toimintaympäristöjen jatkuva muutos edellyttää kaikilta toimijoilta ajattelun uudistumista, sillä digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikilla yhteiskuntaelämän sektoreilla. Myös ammattiliittojen on huomioitava aikamme ilmiöt sen rinnalla, että niiden toimintalogiikka ei sinänsä muutu. Organisaatioiden selviytymisen ja menestymisen kannalta on äärimmäisen tärkeää kartoittaa digitalisaation mukanaan tuomat muutostarpeet ja reagoida niihin. Digitalisaatio nimittäin vaikuttaa kaikkien organisaatioiden tarjoamiin palveluihin ja edellyttää sekä prosessien että toimintakulttuurien kehittämistä. Onnistuneen muutoksen takaamiseksi muutosta on johdettava aktiivisesti.

Tutkin opinnäytetyössäni teknologian avulla tapahtuvan muutoksen johtamista. Tutkimiani ilmiöitä olivat muutoksen johtaminen ja digitaalinen transformaatio. Tietoperustassa käsittelin sitä, miten teknologian avulla tapahtuvaa muutosta johdetaan. Toteutin syksystä 2020 kevääseen 2021 kestäneen kehittämishankkeen toimintatutkimuksena yhdessä muutokseen osallistuneiden sidosryhmien kanssa. Opinnäytetyöni kehityshankkeena kehitimme toimeksiantaja Paperiliitto ry:n jäseneksi liittymisen ja jäsenmaksujen työnantajaperinnän aloittamisen sopimuslomakkeita sekä niihin liittyvää käsittelyprosessia.

Teknologian avulla tapahtuvan muutoksen johtaminen

Opinnäytetyöni tutkimustulokset vastasivat tietoperustassa esitettyjä reunaehtoja muutoksen johtamisesta. Tutkimukseni mukaan teknologian avulla tapahtuvaa muutosta johdetaan lähtökohtaisesti samalla tavalla kuin ei-teknistä muutosta. Teknologia tuo kuitenkin mukanaan esimerkiksi kouluttamiseen, sopeutumiseen ja oppimiseen liittyviä lisävaatimuksia. Onnistuneeseen teknologian avulla tapahtuvan muutoksen johtamiseen vaikuttavia tekijöitä olivat tutkimukseni mukaan muun muassa muutoksen tarpeellisuuden sekä tavoitteiden selkeä viestiminen, osallistava muutoksen johtaminen ja uuden teknologian kouluttaminen. Tutkimuksessani havaittiin, että organisaation johdolla tulee olla teknistä ymmärrystä, kykyä hahmottaa digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä tahtoa toteuttaa tarvittavia uudistuksia.

Opinnäytetyöni tarjosi vastauksia toimintaprosessin kehittämiseksi, ratkaisuja teknisiin kehitystarpeisiin sekä mallin tulevien teknologian avulla tapahtuvien muutosten johtamiseksi. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muissa ammattiliitoissa vastaavanlaisten toimintaprosessien kehittämisessä. Lisäksi jäsenhallintajärjestelmän Paperiliitto ry:lle tarjoava Futunio Oy voi tarjota uutta toimintaprosessia muille asiakkailleen.

Tutustu Muutosta johtamassa teknologian avulla: toimintatutkimus sähköisten liittymis- ja perintäsopimusten käyttöönotosta -opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Heidi Metsola
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut (YAMK)
heidi.metsola@paperiliitto.fi, puh. 010 289 7700