Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Systeemistä yhteistyötä lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdeyksikön välillä

Saara Westerholmin ja Niina Vellosen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdetyön välillä systeemistä ajattelua hyödyntäen.

Eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa kokeiltiin uudenlaista yhteistyötä lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdeyksikön välillä Saara Westerholmin ja Niina Vellosen Sosionomi YAMK -koulutuksen opinnäytetyössä. Opinnäyte toteutettiin mukaillen yhteistyön pohjana lastensuojelun systeemistä mallia.

Tarkoituksena oli kehittää lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdeyksikön välistä yhteistyötä yhteisten asiakkaiden kohdalta ja parantamaan asiakkaiden saamaa apua. Uudenlainen yhteistyö voi olla mahdollistamassa lapsen edun toteutumista lastensuojelussa ja se voi parantaa mielenterveys- ja päihdepuolella tarjottavan vanhempien hoidon vaikuttavuutta huomioimalla hoidossa koko perheen näkökulman.

Systeemisen viitekehyksen mukaan mitään inhimillistä kokonaisuutta ei voida ymmärtää tutkimalla vain yhtä systeemin osaa kokonaisuudesta erillisenä vaan systeemin osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Muuttamalla systeemin yhtä osaa muuttuu koko systeemi. Systeemisen ajattelun keskiössä on perheterapeuttiset näkökulmat ja menetelmät kuten sukupuu. Pilottihankkeessa sukupuumenetelmä koettiin hyödylliseksi ja se lisäsi työntekijöiden ymmärrystä asiakkaiden tilanteesta ja historiasta sekä toi uusia näkökulmia työhön ja uudenlaiseen ajatteluun siitä, miten asiakasta voidaan auttaa.

Systeemisen mallin mukainen yhteistyö toi uusia näkökulmia ja työkaluja

Systeemisen ajattelun mukaisessa yhteistyössä kunnan lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdeyksikön kanssa on tärkeää, että se on hyvin organisoitu työntekijöiden työn mahdollistamiseksi. Ihanteellista olisi, että systeeminen ajattelu kulkisi läpi koko organisaation. Työn organsiointiin liittyy myös struktuuriin liittyvät tekijät asiakastapaamisissa. Struktuuri mahdollistaa asiakkaille turvallisen tilan henkilökohtaiseen työskentelyyn. 

Systeemisen mallin mukainen yhteistyö eri toimijoiden välillä koettiin työntekijöiden työtä tukevaksi ja työssä jaksamista edistäväksi. Työntekijät työskentelevät perinteisesti haastavien asiakastilanteiden kanssa yksin ja uudenlaisen yhteistyön avulla he saivat uusia näkökulmia ja työkaluja. He kokivat saavansa ammatillista tukea omalle työlleen ja heidän oma ajatuksensa kirkastui asiakastyöskentelyn suhteen.

Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa oli toimintatutkimuksellisia piirteitä. Aineistoa kerättiin reflektoimalla lastensuojelun ja mielenterveys- ja päihdeyksikön työntekijöiden kanssa työtä yhteistyön pohjana. Reflektiot äänitettiin ja äänitteet kirjoitettiin auki analyysia varten. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin keinoin. Kunnassa oli poikkeuksellinen ja haasteellinen työntekijätilanne lastensuojelun puolella, joka näkyi tutkimuksessa, mutta työ koettiin osallistujien näkökulmasta hyödylliseksi ja kunnan ylempi johto on katsonut aiheen niin tärkeäksi, että sitä kannattaa jatkaa ja kehittää entisestään.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Saara Westerholm ja Niina Vellonen
Opinnäytetyön tekijät
Sosionomi, YAMK