Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällön valintaprosessin kuvaus avaa ensihoidon kirjaamisen kehitystä ja toimenpiteitä

Pia-Marie Lahti tutkii opinnäytetyössään sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällön rakenteen valintaprosessia

Degree Programme in Global Development and Management in Health Care -opiskelija Pia-Marie Lahti arvioi opinnäytetyössään suomalaisen sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällön rakenteen valintaprosessia. Arvioinnin perustana oleviin kysymyksiin vastataan suomalaisen ensihoidon ja sen sähköisen kirjaamisen kehitysprosessista kerättyjen tietojen pohjalta. Opinnäytetyö esittelee sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällön kehityksen aikajanaa sekä itse tietosisällön valintaprosessia. Prosessin kuvauksen lisäksi valmista tietosisältöä verrataan valtakunnallisesti tunnistettuihin ensihoidon tiedonhallinnan tarpeisiin. Tulosten perusteella esitetään näkökulmia tulevaisuuden prosessien hallintaan.

Kansallinen tiedonhallinta ensihoitopalveluiden järjestämisen tukena

Suomalainen ensihoito on kehittynyt 2000-luvulla nopeasti. Siihen ovat vaikuttaneet lainsäädäntö, lääketieteen ja infrastruktuurin kehitys sekä digitalisaatio. Digitalisaatio on tuonut mukanaan muutoksia terveydenhuoltoon ja sen osana myös ensihoitoon. Järjestelmät, digitaaliset ratkaisut, uudet kommunikaatiomahdollisuudet sekä hoitoketjujen tehokkaampi hahmottaminen ja tunnistaminen ovat tulleet kiinteäksi osaksi jokapäiväistä työskentelyä. Terveydenhuollon tiedolla johtamisen edut tunnistetaan kansallisella ja paikallisella tasolla ja sen merkitys raportoinnissa ja päätöksenteossa on korostunut.

Tiedolla johtamisen tueksi tarvitaan luotettavia tietojärjestelmiä ja tiedonhallintamenetelmiä, jotka osaltaan korostavat tiedon yhtenäisyyden ja laadun merkitystä. Kansalliset ratkaisut tukevat terveydenhuollosta kerättävän tiedon yhtenäisyyttä ja avaavat mahdollisuuksia uudenlaiselle päätöksenteolle perustuen ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon. Terveydenhuollon, ja tässä tapauksessa ensihoidon, prosessien, johtamis- ja järjestämismallien sekä hoitoketjujen tunnistaminen luotettavan tiedon kautta luo hyvän perustan kansallisesti yhtenäisten tavoitteiden luomiselle ja sen myötä laadukkaammalle ja tasavertaisemmalle hoidolle.

Sähköinen ensihoitokertomus, kansallinen ratkaisu ensihoidon potilaskirjaukseen ja tiedolla johtamiseen

Ensihoitopalveluista kerätty tieto on ollut sirpaleista, eikä tiedonhallinnan tarkoitusta palvelevaa sähköistä potilaskertomusjärjestelmää ole ollut saatavilla. Tämä on vaikuttanut luotettavan ja yhtenäisen tiedon saamiseen ensihoitopalveluiden todellisesta tilasta. Ensihoidon nykytilaa ja palveluiden laatua tarkasteltaessa on todettu, että sähköiselle potilaskertomukselle on ensihoidossa tiedolla johtamisen periaatteiden avaama tarve. Tähän tarpeeseen Suomen sosiaali- ja terveysministeriö on pyrkinyt vastaamaan aloittamalla kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen kehittämisen. Sähköisen ensihoitokertomuksen kehitys on sidoksissa edelleen käynnissä olevaan kansallisten turvallisuus- ja pelastusviranomaisten tietojärjestelmien kehitykseen.

Merkittävä osa suomalaisen sähköisen ensihoitokertomuksen kehittämistä on ollut sen tietosisällön rakentaminen, joka on toteutettu ensihoidon osalta ensimmäistä kertaa Suomen historiassa. Tietosisältö on rakennettu vastaamaan kansallisen tiedonhallinnan tarpeisiin unohtamatta ensihoidon potilastyötä. Sen rakenteellisena pohjana on käytetty amerikkalaisen ensihoidon tietosisältöä ja -standardia, NEMSIS:tä. Tietosisällön määrittely sekä rakenne ovat tulosta ensihoidon ja kansallisten toimijoiden yhteistyöstä ja se on julkaistu Kanta-palveluiden koodistopalvelimella.

Sähköisen ensihoidon tietosisällön kuvaaminen ja arviointi

Opinnäytetyö kuvaa ja arvioi kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen tietosisällön valintaprosessia mallintamalla sitä ohjelmalähtöisen teorian arvioinnin kautta (Program Theory-driven Evaluation Science). Arviointi-prosessin sekä tietosisällön valintaprosessin tarkastelu avaa uusia näkökulmia kansallisten projektien hallintaan ja kannustaa tarkastelemaan vastaavia prosesseja syvällisemmällä tasolla. Opinnäytetyö esittää, että prosessien tarkastelu syvemmällä tasolla tehostaa tulevaisuuden työskentelymetodeja vastaavanlaisissa projekteissa. Arviointi avaa tutkimusmahdollisuuksia myös sähköisen ensihoitokertomuksen sisällöstä, sekä tulevaisuudessa käyttöönotosta ja kokonaisvaltaisesta kuvasta kansallisesta kehitysprojektista.

Arviointi toteutettiin vuosina 2019-2020 ja materiaalina käytettiin julkaistuja kansallisia lähteitä, asiantuntijoiden haastatteluita, projektimuistioita sekä kansallisen ensihoidon tietosisältöä.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa.

Lisätietoja:

Pia-Marie Lahti
Degree Programme in Global Development and Management in Health Care
Puh. +358 41 544 6002