Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Laskimokatetrikoulutuksella osaamista hoitotyöhön

Anniina Hallikaisen YAMK-opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää sairaanhoitajien kliinistä osaamista laskimokatetrien laitoissa.

Anniina Hallikainen toteutti opinnäytetyönsä luomalla kehittämistyönä uuden näyttöön perustuva täydennyskoulutusmallin, jolla voidaan kouluttaa sairaanhoitajia Midline-laskimokatetrien laittoon ultraääniohjauksessa.  Suomesta ei ole julkisista lähteistä löydettävissä vastaavanlaista koulutusta, eikä kovinkaan moni suomalainen sairaanhoitaja osaa asettaa pitkää laskimokatetria ultraääniohjauksessa. Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opinnäytetyö valmistui maaliskuussa 2021, ja tehtiin yhteistyössä HUS Akuutin kanssa.

Opinnäytetyössä kehitettyä täydennyskoulutusmallia ja -materiaalia voidaan soveltaa missä tahansa suomalaisessa organisaatiossa, kunhan se muokataan kyseisen tahon toimintaohjeita vastaavaksi. Koulutusmalli pyrittiin rakentamaan mahdollisimman yleispäteväksi ja käyttökelpoiseksi, jotta sitä pystytään hyödyntämään jopa valtakunnallisesti. Koulutuksessa on otettu huomioon suomalaiset viranomaissäädökset ja lupakäytänteet, jotka ohjaavat toimintaa.

Täydennyskoulutus koostuu monista koulutuksen kannalta tärkeistä teemoista. Koulutusmateriaali alkaa määrittelemällä eri laskimokatetrien valintaperusteet ja niiden käyttötarkoitukset. Sitä seuraa Midline-katetrien ominaisuuksien ja laittoperiaatteiden esittely. Tämän jälkeen käydään läpi anatomiaa ja fysiologiaa, aseptisia periaatteita sekä ultraäänilaitteen käyttöä ja toimintaperiaatteita. Seuraavina teemoina ovat Midline-katetrin laitto toimenpiteenä ja itse katetrin käyttö- ja hoito-ohjeet. Itse koulutukseen sisältyy myös simulaatioharjoittelua ja toimenpiteen opettelua. Koulutusmateriaalissa määritellään lisäksi osallistujien kelpoisuus koulutukseen ja koulutuksen tavoitteet, näyttökriteerit osaamisen varmistamiselle sekä toimilupaa edellyttävän todistuksen tiedot.

Sairaanhoitajien laskimokatetriosaaminen tehostaa sairaalan toimintaa

Koulutus pohjautuu sairaanhoitajan ammatilliseen osaamiseen, jonka vuoksi koulutus on hoitotyön osaajille sopiva ja helposti toteutettava. Jatkokehittämishaasteena tulisikin miettiä, miten tämä koulutus järjestetään käytännössä. Suunnittelussa tulee huomioida koulutuksen hyväksyttäminen, toteutus, lupakäytänteet sekä osallistujat ja kouluttajat. Myös kouluttajien osaamisen tulisi olla yhtenäistä, jotta opetus ja arviointi olisivat tasalaatuista.

Kehittämällä sairaanhoitajien laskimokatetriosaamista voidaan tehostaa sairaalan toimintaa, parantaa hoidon laatua ja muuttaa toimintaa Lean-periaatteita mukailevaksi. Tällä voidaan myös säästää resursseja ja vähentää sairaanhoidossa muodostuvaa hukkaa. Kehittämällä hoitotyön kliinistä osaamista voidaan lisäksi vaikuttaa organisaation kilpailukykyyn ja globaaliin asemaan.

Anniina Hallikaisen opinnäytetyö tehtiin ryhmähaastattelumenetelmää käyttäen yhteistyössä HUS Akuutin kanssa. Asiantuntijoiden haastattelussa arvioitiin edellistä koulutusmallia ja mallinnettiin uuden täydennyskoulutuksen teemat. Haastattelun tuloksia tuettiin näyttöön perustuvilla teemoilla, ja lopuksi mallinnuksen perusteella rakennettiin uusi täydennyskoulutusmateriaali. Opinnäytetyö tehtiin kehittämistyön keinoin, käyttäen Lean-johtamisen periaatteita ja sen yhtä menetelmätyökalua.

Tutustu Anniina Hallikaisen opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätiedot:

Anniina Hallikainen
Opinnäytetyön tekijä
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, YAMK