Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Hoivakodin ja omaisten yhteistyö paremmaksi koronapandemian tuomien haasteiden keskellä

Anu Kärkkäinen ja Suvi Rantanen kehittivät YAMK-opinnäytetyössään toimintamallin omaisyhteistyön parantamiseksi hoivakodeissa.

Koronapandemia on tuonut haasteita hoivakoteihin ja omaisten ja hoivakotien väliseen yhteistyöhön. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK -koulutuksen opiskelijoiden Anu Kärkkäisen ja Suvi Rantasen opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää omaisyhteistyön toimintatapoja hoivakotiympäristössä.

Opinnäytetyössä arvioitiin omaisyhteistyön toimintatapoja koronapandemian aikana. Lisäksi luotiin opinnäytetyön tutkimustulosten sekä kirjallisuuden perusteella Ymmärryksestä yhteistyöhön -toimintamalli hoitohenkilöstön käyttöön. Ymmärryksestä Yhteistyöhön -toimintamalli tähtää omaisyhteistyön kehittämiseen.

Pandemian myötä omaisten huoli korostuu

Tutkimuksen tuloksena syntyneen arvion perusteella omaisyhteistyössä tulisi panostaa erityisesti toimivaan tiedotukseen ja viestintään. Lisäksi hoivakodin asukkaan perhelähtöisyyden tukeminen, hyvät käytännöt sekä toimiva yhteistyösuhde hoivakodin ja omaisen välillä koettiin tärkeinä asioina.
Pandemian myötä hoitohenkilöstön kiire on lisääntynyt merkittävästi ja omaisten huoli ja epäluottamus läheisen saamaa hoitoa sekä tulevaisuutta kohtaan on korostunut. Hoivakodin asukkaan hyvinvoinnin romahdusmaisen laskun todettiin vaikuttaneen negatiivisesti myös hoitohenkilöstön sekä omaisten kokemuksiin omasta hyvinvoinnistaan.

Opinnäytetyön laadullinen tutkimus kohdennettiin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tehostettua palveluasumista sekä laitoshoitoa tarjoaviin hoivakoteihin. Kyselytutkimuksen tulosten mukaan koronapandemia toi omaisyhteistyöhön useita lisähaasteita ja sen kehittämiselle nähtiin selkeä tarve. Hoivakotien henkilökunnalle sekä asukkaiden omaisille kohdennetussa kyselyssä oli 43 vastaajaa.

Ymmärryksestä yhteistyöhön

Opinnäytetyön myötä syntyi Ymmärryksestä yhteistyöhön -toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa omaisyhteistyön kehittämiskohteita. Lisäksi toimintamallin avulla voidaan tarkentaa ja perustella sen käyttäjille, miksi omaisyhteistyötä tehdään sekä motivoida kehittämään sitä. Samalla kun toimintamalli auttaa tunnistamaan kehittämiskohteita, syntyy jo kehittämisideoiden aihioita.

Toimintamallin kehittämisessä on kirjallisuuden ja opinnäytetyön tutkimuksen tuloksien lisäksi hyödynnetty palvelumuotoilulle tyypillisiä kehittämisen periaatteita. Toimintamalli soveltuu käytettäväksi hoivakotiympäristön lisäksi myös muissa hoitoalan yksiköissä.

Opinnäytetyön jatkokehittämisen mahdollisuudet ovat laajat. Koronapandemian tuomat muutokset omaisyhteistyöhön tuovat mukanaan monta kiinnostavaa tutkimuksen aihetta. Ymmärryksestä yhteistyöhön -toimintamallin testaaminen käytännössä sekä omaisyhteistyön kehittäminen palvelumuotoilun avulla olisivat molemmat tärkeitä jatkokehittämisaiheita.

Tutustu opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Anu Kärkkäinen ja Suvi Rantanen
Opinnäytetyön tekijät
Sosiaali -ja terveysalan johtaminen, YAMK