Siirry sisältöön

YAMK-opinnäyte: Autonomia ja työn hallinta hoitotyössä lisäävät työhyvinvointia

Autonomia nousi tuloksissa yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat työtyytyväisyyteen.

Heidi Vuorinen kuvasi opinnäytetyössään sairaanhoitajien työhön liittyvää autonomiaa ja kartoitti siihen vaikuttavia tekijöitä sekä yhteyttä työhyvinvointiin.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla mistä sairaanhoitajien työssä koettu autonomia ja työn hallinta koostuvat, mitkä tekijät vaikuttavat autonomian ja työn hallinnan toteutumiseen, ja miten työssä koettu autonomia ja työn hallinta vaikuttavat sairaanhoitajien työhyvinvointiin. Tavoitteena on edistää sairaanhoitajien työhyvinvointia autonomian tukemisen kautta.

Työhyvinvoinnilla pidetään kiinni hoitajatyövoimasta

Hoitoalan suurena haasteena on alalta lähteminen, ja kehityksen suunta on tärkeää saada muuttumaan. Työhyvinvoinnin lisäämisellä pystytään pitämään kiinni työntekijöistä. Opinnäytetyön tulosten perusteella autonomialla oli merkittävä vaikutus sairaanhoitajien työhyvinvointiin, ja sen todettiin lisäävän työhyvinvointia enemmän kuin rahalliset palkkiot. Autonomia nousi tuloksissa yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat työtyytyväisyyteen. 

Lisäämällä ja tukemalla sairaanhoitajien työn autonomiaa työn mielekkyys sekä merkitys lisääntyvät. Tätä kautta myös työssä suoriutuminen ja organisaatioon sitoutuminen paranevat. Merkittävää tuloksissa oli myös löydös, jonka mukaan sairaanhoitajien autonomia vaikuttaa positiivisesti myös potilaiden saaman hoidon laatuun, tehokkuuteen ja turvallisuuteen. 

Autonomia on yhteinen asia

Opinnäytetyön tulosten perusteella löytyi useita autonomiaan ja työn hallintaan vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi ikä, työkokemus ja koulutustaso vaikuttivat autonomian kokemukseen. Autonomian toteutumisen edellytys oli riittävä tieto- ja taitotaso, sekä itseluottamus ja rohkeus käyttää niitä työssä. Sairaalan koolla ja työyksikön tyypillä oli vaikutusta autonomian toteutumiseen. Eniten autonomiaa koettiin itsenäisessä vastaanottotyössä, sekä leikkaussali- ja tehohoitoympäristöissä. 

Myös työyhteisöllä oli suuri merkitys autonomian toteutumiseen. Kollegoiden tuki ja kunnioitus edistivät autonomiaa, jännitteet ja syyttelykulttuuri taas heikensivät sitä. Toimiva tiimityö mainittiinkin yhdeksi autonomian kulmakiveksi. Tulosten mukaan autonomian esteinä olivat myös epäselvät työnkuvat ja vastuiden jako. Selkeyttämällä näitä käytäntöjä myös autonomian toteutuminen mahdollistuu paremmin. Myös johtajatason ja esimiesten työntekijöitä tukeva ote toimii autonomian edistäjänä. 

Työnkuvia uudistamalla vastataan tulevaisuuden haasteisiin

Tulosten perusteella koettu autonomia ja työn hallinta olivat vain keskinkertaisella tasolla, joten tehtävää riittää paljon. Tuloksista nousi esiin useita autonomiaan vaikuttavia tekijöitä, jotka koottiin yhdeksi listaukseksi, jossa ehdotetaan keinoja vaikuttaa näihin tekijöihin ja parantaa niitä. 

Sekä työhyvinvoinnin, että myös sote-uudistuksen tuomien haasteiden myötä on pohdittava sairaanhoitajien työnkuvia uudelleen, ja muokattava niitä vastaamaan muutostarpeita. Opinnäytetyön tulokset ja niiden pohjalta kootut ehdotukset voivat toimia apuna tässä, jotta autonomian toteutumiseen ja tukemiseen suunnatut toimet pystytään kohdentamaan oikeisiin kohtiin.  

Tutustu opinnäytetyöhön Autonomia ja työn hallinta sairaanhoitajan työssä ja työhyvinvoinnin edistäjänä, integratiivinen kirjallisuuskatsaus Theseus-palvelussa

Lisätietoja:

Heidi Vuorinen
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen YAMK
puh. +358 50 541 3571