Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Miten toteuttaa onnistunut muutos asiantuntijaorganisaatiossa?

YAMK- opiskelija Elina Kittilän opinnäytetyön aiheena oli Helsingin työllistymistä edistävän monialaisen yhteyspalvelun (TYP) henkilökunnan kokemus onnistuneesta muutoksesta sekä onnistunutta muutosta edistävistä tekijöistä.

Uutinen 11.12.2018

Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja organisaation tulisi pystyä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, lisäämään osaamista sekä kehittämään toimintaa tarkoituksenmukaisemmaksi. Muutoksen johtamiseen on olemassa useita teorioita, mutta silti suurin osa muutoksista epäonnistuu. Miten muutos sitten toteutetaan onnistuneesti? Mitkä tekijät edistävät muutoksen onnistumista? Näihin nykyistä työelämää koskettaviin kysymyksiin etsittiin vastausta Laurean-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyössä ”Teimme muutoksen yhdessä kehittäen. Hyvä me!” Opinnäytetyö valmistui joulukuussa 2018.

Opinnäytetyössä selvitettiin onnistuneen muutoksen kokemusta tulevaisuusmuistelu -menetelmällä, jossa osallistujat kirjoittivat tarinan onnistuneesta muutoksesta. Tarinat koottiin yhdeksi yhteiseksi tarinaksi ja kirjoituksista poimittiin onnistunutta muutosta edistäviä tekijöitä. Opinnäytetyön tulosten pohjalta muutos onnistuu parhaiten, kun henkilökunta otetaan mukaan muutoksen suunnitteluun, muutos rakennetaan yhdessä ja jokaisen osaamista ja vahvuuksia hyödynnetään muutoksen toteuttamisessa. Myös osallistava johtaminen, avoin viestintä ja positiivinen ilmapiiri tukevat muutoksen onnistumista. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää muutoksen suunnittelussa sekä organisaation muutosvalmiuksien kehittämisessä.

Opinnäytetyön tavoitteena oli löytää tekijöitä, jotka Helsingin TYP:n henkilökunnan kokemuksen mukaan ovat avainasemassa muutoksen onnistuneessa toteuttamisessa. Tarkoituksena oli löytää keinoja muutoksen onnistuneeseen läpiviemiseen niin, ettei perustehtävä vaarannu eikä tuloksellisuus tai työhyvinvointi heikkene muutoksen aikana. Onnistuneen muutoksen avaintekijöiksi nousivat Helsingin TYP:n henkilökunnan vastauksissa muun muassa muutoksen työstäminen käytännössä toimintaa kehittämällä, itseohjautuvuuden tukeminen, työn mielekkyyteen ja motivaatioon panostaminen, osaamisen kehittäminen ja positiivisen ilmapiirin luominen. Helsingin TYP:n henkilökunnan vastauksista esiin nousseet onnistuneen muutoksen avaintekijät koottiin alla olevaan kuvioon. Muutokset ovat jatkuvia mutta onnistunutta muutosta tukevilla tekijöillä voidaan lisätä työntekijöiden motivaatiota, sitoutumista ja osaamista sekä kehittää tuloksellisempaa toimintaa ja lisätä siten kilpailukykyä.

 

Muutosprosessi.png

Helsingin TYP on helsinkiläisten pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen tähtäävä palvelu, jossa Helsingin kaupunki, Uudenmaan TE-toimisto sekä KELA työskentelevät moniammatillisuutta hyödyntäen työllistymisen esteiden poistamiseksi. Opinnäytetyön tekijä Elina Kittilä työskentelee Helsingin TYP:ssa asiantuntijana.

 

Lisätietoja:

Elina Kittilä
Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen (YAMK)
elina.kittila@gmail.com