Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Henkilöstö kehittäjänä -periaatteet osaksi organisaation arkea

YAMK-opiskelija Riikka Lindsten kartoittaa opinnäytetyössään Tampereen kaupungin henkilöstö kehittäjänä -periaatteiden nykytilaa, toiminnan toteuttamisen keinoja ja osaamistarpeita.

Uutinen 13.12.2018

Henkilöstö kehittäjänä -periaatteet on luotu tukemaan henkilöstön osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia ja niillä halutaan edistää kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria, joka on osa Tampereen kaupungin toimintamallia, joka otettiin käyttöön 2017. Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija Riikka Lindsten kartoittaa opinnäytetyössään Tampereen kaupungin henkilöstö kehittäjänä -periaatteiden nykytilaa, toiminnan toteuttamisen keinoja ja osaamistarpeita. Tutkimustuloksista hyötyvät työn tilaaja Tampereen kaupunki sekä muut kuntaorganisaatiot, jotka voivat hyödyntää tutkimustuloksia sekä sen konkreettisia toimenpide-ehdotuksia organisaation kehittämistoiminnassa.

Tutkimustulokset antavat suuntaa siitä millaisena noin 15 000 työntekijän kuntaorganisaatiossa työskentelevä henkilöstö näkee osaamistarpeet tulevaisuudessa sekä millaisen toiminnan ja osaamisen henkilöstö näkee tukevan periaatteiden mukaista kumppanuus- ja kehittämiskulttuuria. Suurin osa (vähintään 66 %) tutkimukseen osallistuneista (n=937) koki Henkilöstö kehittäjänä -periaatteiden Olen Tampereen tekijä, Kehitän osaamista ja olen utelias uudelle, Kehitän yhdessä tavoitteellisesti ja Parannan asiakaskokemusta, avauksien kuvaavan täysin tai melko selvästi nykytilaa. Tutkimus osoittaa että luotujen periaatteiden koetaan lisäävän työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyttä sekä mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa työn kehittämiseen. Tutkimustulosten mukaan merkittävimmät toiminnan toteuttamisen keinot ovat tuen ja avun saaminen, kasvokkain näkeminen eri teemoilla, esimerkkipankki ja vuosittainen Henkilöstö kehittäjänä -päivä, jossa henkilöstö kertoo esimerkkejä palvelujen ja työn kehittämisestä. Tutkimustulosten osaamistarpeissa korostuvat yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen liittyvät taidot sekä teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen.

Kehittämissuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset

Kehittämissuunnitelma ja toimenpide-ehdotukset toiminnan edistämiselle laadittiin henkilöstön kokemusten, ajatusten ja ideoiden pohjalta. Tulosten pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelma Henkilöstö kehittäjänä -toimintavan edistämiselle Tampereen kaupungin osaamisen kehittämisen mallia hyödyntäen, jossa suurin osa oppimisesta tapahtuu kokemuksen kautta ja toisilta oppien. Toimintatavan tarkoituksena on antaa henkilöstölle välineitä sekä tukea tehdä, oppia ja kehittää yhdessä. Toimenpide ehdotuksena olivat malli tuen ja avun tarjontaan, tapaamisia eri teemoilla, esimerkkipankki, henkilöstö kehittäjänä -päivä, verkostotapaamiset, suunnitelman julkaiseminen ja tulosten huomioiminen koulutustarjonnassa sekä esimiestyön kehittämisessä.

Kyseessä oli kvantitatiivinen tutkimus, joka toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 17.3. - 7.4.2017. Perusjoukkona tutkimuksessa oli Tampereen kaupungin työntekijät eli noin 15 000 työntekijää. Tutkimukseen osallistui 937 Tampereen kaupungin työntekijää.

 

Lisätietoja:

Riikka Lindsten
Sosionomi YAMK, Laurea-ammattikorkeakoulu
riikka.lindsten@tampere.fi
puh. +358 44 017 9322