Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Avoimen datan nykytila ja kehitystoiveet Suomen matkailun alueorganisaatioissa

YAMK-opiskelija Suvi Mehtosen opinnäytetyössä tarkasteltiin miten avointa dataa hyödynnetään ja miten sen käyttöä tulisi kehittää Suomen matkailun alueorganisaatiossa.

Uutinen 10.12.2018

Suomen matkailun alueorganisaatiossa vain osassa hyödynnetään tällä hetkellä avointa dataa ja organisaatioiden välillä on selviä tasoeroja. Tutkimuksessa tunnistettiin suurimmiksi esteiksi avoimen datan hyödyntämiselle resurssien ja osaamisen puute sekä löydettiin viisi toimenpidettä joiden avulla voitaisiin edistää avoimen datan hyödyntämistä alueorganisaatioiden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa Visit Finlandille tietoa avoimen datan hyödyntämisen nykytilasta sekä selvittää toimenpiteet sen edistämiseksi.

Toimenpiteet avoimen datan hyödyntämisen edistämiseksi jakaantuivat kolmeen laajempaan osa-alueeseen, joita olivat tietojohtaminen, yhteistyö alueorganisaatioiden ja Visit Finlandin välillä ja teknologia. Tietojohtamisen osa-alueelta toivottiin datan ja avoimen datan ymmärryksen ja osaamisen lisäämistä koulutuksen ja viestinnän avulla niin alueorganisaatio- kuin yritystasolla. Lisäksi toivottiin valmiita malleja ja ohjeita. Yhteistyön osa-alueelta toivottiin kohtaamisia toisten alueorganisaatioiden kanssa, jotka ovat samalla tasolla, jotta olisi mahdollista miettiä esimerkiksi yhteisiä hankkeita. Lisäksi toivottiin erilaisia case esimerkkejä avoimen datan käytöstä ja mitä hyötyä niistä on saatu. Teknologian osa-alueelta toivottiin yhteistä matkailijoille suunnatun tiedon rajapintaa sekä siihen liittyvää koulutusta ja käyttöönoton tukea niin alueorganisaatio- kuin yritystasolla. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tärkeintä tulevaisuuden kannalta olisi kiinnittää huomiota alueorganisaatioiden tietojohtamisen ymmärtämisen ja osaamisen lisäämiseen, sillä vain sitä kautta voidaan saavuttaa avoimen datan tarjoamat todelliset hyödyt.

Käytetyimmät avoimen datan lähteet tällä hetkellä olivat yöpymistilastot, kartat ja tapahtumatiedot. Avointa dataa hyödynnettiin eniten matkailijoiden opastamiseen, markkinointiin sekä tiedotukseen. Nykytilan haasteena avoimen datan hyödyntämisessä tai sen aloittamisessa korostui monessa alueorganisaatiossa resurssien ja osaamisen puute. Alueorganisaatioiden välillä oli kuitenkin huomattavia tasoeroja.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja aineistoa kerättiin sekä kvantitatiivisella että kvalitatiivisella menetelmällä. Tutkimukseen osallistui Suomen matkailun alueorganisaatioiden edustajia eri puolelta Suomea. Tutkimuksen ensimmäinen osio toteutettiin sähköisesti KyselyNetti sovelluksella syyskuussa 2018 ja sen jälkeen pienempää joukkoa haastateltiin loka-marraskuussa 2018. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina puhelimitse. Opinnäytetyön aineistossa hyödynnettiin myös Visit Finlandin tuottamaa Suomen matkailun digitiekarttaa.


Lisätietoja:

Suvi Mehtonen
opinnäytetyön tekijä
Tulevaisuuden innovatiiviset digitaaliset palvelut, Laurea YAMK
puh. +358 44 534 9954