Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Äänenlaatu, kotimaisuus ja ulkonäkö merkittävimpinä asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavina tekijöinä kotimaisten laatukaiuttimien ostamisessa

Suomalainen laatukaiuttimiin erikoistuneen Gradient Labs Oy:n asiakkaiden tärkeimmät motiivit kaiuttimien ostamiselle liittyivät lähes poikkeuksetta hyvän äänenlaadun tavoitteluun. Näin todetaan Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijan Asko Johanssonin tekemässä Liiketalouden ylempään AMK-tutkintoon liittyvässä opinnäytetyössä, jossa tutkittiin asiakkaiden ostopäätöksiä.

Uutinen 13.12.2018

Asko Johanssonin opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä Gradient Labs Oy:n asiakkaiden ostopäätösprosessista ja selvittää mitkä asiat ovat vaikuttaneet ostopäätökseen. Opinnäytetyössä keskityttiin erityisesti asiakkaiden päämääriin, jotka nähdään merkittävänä asiakkaiden valintoja ohjaavana, sekä koettuun arvoon vaikuttavana tekijänä. Tutkimuksessa haastateltiin Gradientin kaiuttimia ostaneita asiakkaita syksyn 2017 ja kevään 2018 aikana.

Tutkimuksen keskeinen tulos ei liene yllättävä: asiakkaiden tärkein päämäärä ostaessaan Gradientin kaiuttimet oli hyvän äänenlaadun tavoittelu. Haastateltavista monet olivat joko aktiivisia musiikin kuuntelijoita tai elokuvien katselijoita. Musiikki tarjoaa heille elämyksiä, jossa hyvä äänenlaatu on myötävaikuttavana tekijänä. Gradientin äänenlaatua kuvattiin uskomattoman hienoksi ja koettiin, että Gradientin kaiuttimet tuo konserttisalin kotiin. Äänenlaadun lisäksi kotimaisuus, ulkonäkö, laatu ja brandin hyvä maine korostuivat. Vaikka kaiuttimet koettiin arvokkaana, hinta-laatusuhdetta pidettiin hyvänä. Arvokas hinta vaikutti ostoprosessiin siten, että hankintaa mietittiin tarkkaan ja ostopäätöstä viivyteltiin. Tietoa päätöksen tueksi haettiin aktiivisesti internetin tuotearvosteluista, alan lehdistä ja jälleenmyyjien internetsivuilta. Kaiuttimien koekuuntelu, joko kotona tai liikkeessä, koettiin tärkeäksi.

Asiakkaiden päämäärät ovat moniulotteisia

Kuluttajan päämääriä käsitellään opinnäytetyössä erityisesti Jobs to be Done -viitekehyksen kautta, jonka mukaan ne voivat olla joko toiminnallisia, tunnepohjaisia tai sosiaalisia. Toiminnallisten päämäärien kuten äänenlaadun ja sisustukseen sopivuuden lisäksi tutkimus antoi viitteitä myös julki lausumattomista tunnepohjaisista ja sosiaalisista päämääristä. Esimerkkinä tällaisesta päämäärästä on musiikkielämysten kokeminen yhdessä muiden perheenjäsenten kanssa, jossa on tunnepohjainen ja sosiaalinen ulottuvuus.

Tutkimus tuotti tietoa kaiuttimia ostaneiden kuluttajien ostopäätösprosessista, asiakkaiden tarpeista ja päämääristä. Tiedolla on merkitystä toimeksiantajayritykselle, sillä asiakastuntemuksen kautta yritys voi tunnistaa sen hetkisiä kilpailuetujaan, suunnitella tuotteita ja palveluita vastaamaan kuluttajien tarpeita ja sen myötä tarjota asiakkaille parasta mahdollista arvoa. Tutkimustulokset tarjoavat tietoa asiakkaiden ostoprosessista ja ostopäätöksistä myös muille aiheesta kiinnostuneille.

 

Lisätietoja: 

Asko Johanson
Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä Tradenomi (YAMK)
puh. +358 40 5798 774
askojohanson@hotmail.com