Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Opettajien työhyvinvointia kehitetään uuden Positiivisesti töissä –oppaan avulla

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opettajat ovat viimeisen vuoden aikana kokeneet merkittäviä muutoksia omaan työhönsä. Ammatillisen koulutuksen laki on muuttunut, työaika on muuttunut ja organisaatiorakenne on muuttanut opettajien työn tekemistä. Lisäksi organisaation kehittyminen tiimiorganisaatioksi on muuttanut opettajan työnkuvaa.

Laurea-ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelija, estenomi Anni Järvinen tutki opinnäytetyötutkimuksessaan opettajien työhyvinvoinnin näkymiä, ja opettajien omia vaikuttavuuskeinoja oman työhyvinvoinnin kehittämiseen. Tutkimus tarjoaa tietoa ammatillisten opettajien organisaatioiden kehittämiseen ja opettajien oman työn kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksissa korostuivat muutosten aiheuttamat työn kuormittavuus ongelmat, motivaation väheneminen ja työyhteisössä ilmenneet työilmapiiri haasteet. Tutkimusten tulosten perusteella tehtiin Positiivisesti töissä –opas, jonka avulla Stadin ammatti –aikuisopiston opettaja voi kehittää omaa työhyvinvointiaan.

Motivaatiota, muutoskestävyyttä ja yhteisöllisyyttä

Positiivisesti töissä –opas ohjaa opettajaa kehittämään omaa työhyvinvointia motivoinnin lisäämisen kautta. Motivoinnin lisäämiseksi oppaassa kerrotaan työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden lisäämisestä. Muutoksia ja muutoskestävyyttä oppaassa käsitellään myönteisten ajatusten lisäämisen kautta. Työyhteisön ja tiimityöskentelyn kehittämiseksi Positiivisesti töissä –oppaassa kerrotaan hyvän työilmapiirin luomisesta ja tärkeydestä työhyvinvointiin. Lisäksi oppaassa käsitellään taustatietona terveyden kannalta olennaisia asioita kuten unta, ravintoa ja liikkumista.

Positiivisesti töissä –oppaan kantavana teemana on myönteinen ajattelu ja sen levittäminen ympäristöön ja sitä kautta positiivisen kierteen aikaan saaminen työhön, työhyvinvointiin ja näin myös työn tuloksiin.

Tuloksissa ilmeni muutoksia työhyvinvoinnissa

Opinnäytetyön tutkimuksen tuloksista ilmeni, että motivaatio opettajilla työn tekemiseen oli laskenut. Muutokset työssä olivat aiheuttaneet motivaation laskun ja monet kokivat palautumisen työstä haasteelliseksi. Muutokset työssä olivat tuntuneet raskailta. Opettajat kokivat työyhteisön ilmapiirin kärsineen ja tiimityö koettiin haastavaksi.

Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena yhteistyössä Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselyä ja teemahaastatteluita opettajille. Tutkimus toteutettiin helmikuun 2019 ja maaliskuun 2019 välillä.

Tutustu opinnäytetyöhön.

Lisätietoja:
Anni Järvinen
opinnäytetyön tekijä
Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen (YAMK)
puh.+358 04 7012778
anni.e.jarvinen@student.laurea.fi