Siirry sisältöön

YAMK-opinnäytetyö: Digikurssien saavutettavuuden arviointia tulisi toteuttaa monipuolisesti

YAMK-opiskelija Helmi Kallio kehitti opinnäytetyössään digikurssien saavutettavuuden arviointia.

Kuvituskuva.

Digitaidot ovat nykyään yksi kansalaistaidoistamme, joka on edellytys sivistykselle ja yhteiskuntaan osallistumiselle. Digitaitoja tarvitaan muun muassa asiointipalveluissa, tapahtumiin osallistumisessa tai sosiaalisten suhteiden hoidossa. Julkisia kaikille avoimia digikursseja järjestetään ympäri Suomen, mutta niille osallistuminen ei ole kaikille itsestään selvyys. Kaikki digikurssit eivät ole saavutettavia ja näin ollen se rajoittaa yksilön vapautta valita, mille kurssille hän osallistuu.

Helmi Kallio kehitti Laurea-ammattikorkeakoulussa YAMK-opinnäytetyönä julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden saavutettavuuden arviointiin ohjelmateorian. Sen pohjalta laaditaan Aspa-säätiön Digi haltuun! -hankkeessa arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää julkisia digikursseja ja digineuvontoja saavutettavammiksi, esimerkiksi työväenopistoissa ja kirjastoissa.

Digikurssien saavutettavuuden arviointi

Julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden saavutettavuuden arvioinnilla voidaan edistää eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden osallistumista erilaisille julkisille, kaikille avoimille, digikursseille ja digituokioihin. Henkilön toimintakykyyn vaikuttava rajoite voi olla psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen. Tämän vuoksi on tärkeää, että saavutettavuuden arvioinnissa huomioidaan niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinen saavutettavuus.

Opinnäytetyön tulosten mukaan julkisten digikurssien saavutettavuuden arvioinnin tulisi koostua kahdeksasta osasta. Arvioinnin tulisi kohdistua siihen, miten kurssi löydetään, sitä markkinoidaan monikanavaisesti ja mainoksissa tuotettu mielikuva sekä sisältö ovat saavutettavat. Tämän jälkeen arvioidaan kurssi-ilmoituksen selkeyttä ja sitä, että siinä on tarvittava informaatio. Esimerkiksi esteettömyysinfo olisi hyvä löytyä jokaisesta julkisen palvelun mainoksesta tai toimintakuvauksesta. Muita arvioinnin kohteita ovat paikalle pääseminen, liikkuminen, opetus, opetustempo ja opetusmateriaalit, kurssin ilmapiiri sekä kurssin päättymisvaiheessa annettu informaatio. Tärkeää saavutettavuuden arvioinnissa on, että helppokäyttöisyys, selkeys ja tarvittaessa selkokielisyys vallitsevat kautta linjan.

Palveluiden saavutettavuus on hyvinvoinnin edistämistä ja yhteiskuntavastuullisuutta

Jos digikurssi tai digineuvonta eivät saavuta osallistujia, heidän motivaationsa hakeutua digitaitojen opiskelun pariin laskee. Tämä voi aiheuttaa digisyrjäytymistä ja sen myötä osaltaan jopa yhteiskunnasta syrjäytymistä. Saavutettavuus on Kallion opinnäytetyön tulosten osoittamana monisyinen asia, joka ei edisty muuten kuin saamalla digitaitoja tarvitsevat henkilöt palveluiden pariin, kuulemalla heitä ja näin lisäämällä opettajien tai opastajien tietoisuutta erilaisten ihmisten kohtaamisesta sekä heidän mahdollisista lisäkoulutustarpeistaan.

Kun digikoulutus- ja digineuvontapalvelut suunnitellaan, kehitetään ja järjestetään saavutettaviksi, tuetaan heikommassa asemassa olevia sekä edistetään heidän yhdenvertaisuuttaan ja mahdollisuuksiaan sivistykseen, jotka kuuluvat heidän perusoikeuksiinsa. Saavutettavien digikoulutuspalveluiden myötä eri tavoin toimintarajoitteisten henkilöiden digikurssien saatavuus laajenee ja he voivat valita digikurssin, mikä vastaa heidän tarpeitaan. Näin vahvistetaan heidän vapautta päättää itse, sekä kuuluvuuden ja yhteiskuntaosallisuuden tunnetta. Digitaitojen myötä myös henkilö, jolla on toimintakykyyn vaikuttava psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen rajoite, voi kokea olevansa merkityksellinen ja tärkeä yhteiskunnan jäsen.

Kallion opinnäytetyö edustaa realistista evaluaatiota ja se toteutettiin yhteiskehittämällä. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä seitsemää henkilöä. Haastattelujen lisäksi järjestettiin kaksi yhteiskehittämispajaa, joista toiseen osallistui kuusi ja toiseen viisi henkilöä. Tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä oli kokemusta saavutettavuuden parissa työskentelystä, heillä itsellään oli jokin saavutettavuuteen vaikuttava toimintarajoite tai he olivat kiinnostuneita kehittämään julkisten digikoulutus- ja digineuvontapalveluiden saavutettavuutta.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-palvelussa.

Lisätietoja

Helmi Kallio
Opinnäytetyön tekijä
Voimavaraistavien työmenetelmien kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
Sosionomi (YAMK)
helmi.kallio@aspa.fi