https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=98<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Tutkimusluvat

Laureaan kohdistuvat tutkimusluvat myöntää Antti Vettenranta. Tutkimuslupa tarvitaan, kun tutkimus kohdistuu Laurean opiskelijoihin, Laurean henkilökuntaan tai Laureaan organisaationa. Muihin organisaatioihin kohdistuvat tutkimusluvat myöntää kyseinen organisaatio.

Laurean opiskelijoiden ja henkilökunnan sähköpostitietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja käytetään vain tutkimusluvan saaneissa hankkeissa.

Tutkimusluvan hakeminen

Hakemus liitteineen tulee lähettää sähköpostitse word-dokumenttina Antti Vettenrannalle osoitteeseen antti.vettenranta@laurea.fi

Tutkimuslupahakemus
Mikäli ylläoleva dokumentti ei avaudu, voit ladata tutkimusluvan Zip-tiedostona.

Tutkimusluvan myöntäminen

Tutkimuslupa myönnetään pääsääntöisesti hankkeille, joilla on merkitystä koko Laurean osaamisen kehittämisen kannalta. Tutkimuslupa voidaan myöntää Laurean henkilökuntaan kuuluvalle, jos tutkimuksen tekemisestä on sovittu esimiehen kanssa tai jos tutkimus on osa henkilön työtehtäviä. Tällöin tutkimussuunnitelmasta tulee käydä ilmi tulosten levittäminen ja miten tuloksia on tarkoitus hyödyntää Laurean kehittämisessä. 

LbD-toimintamallin mukaisesti työelämäläheinen tutkimus- ja kehittämishanke nähdään oppimisympäristönä, joka mahdollistaa uusien toimintatapojen muotoutumisen. Tämä edellyttää aitoa työelämäyhteyttä, jolloin tutkimus- ja kehittämishankkeet kohdistetaan pääasiassa työ- ja elinkeinoelämään. Laurean sisäinen toiminnan kehittäminen on myös toteutettavissa LbD-toimintamallin mukaisesti. Tutkimuksellisuuden vaatimus koskee aina myös LbD-toimintamallin mukaista Laureaan kohdistuvaa tutkimus- ja kehittämishanketta.

Lupa on myönnetty harkiten tapauskohtaisesti LbD-hankkeille ja hankkeille, jotka ovat opinnäytetyöhön liittyviä, maisteri-, lisensiaatti- tai tohtorityöhön liittyviä tai niissä on ollut merkittävä kansallinen/kansainvälinen tavoite.

Rekistereiden käytön rajoittamisella pyritään turvaamaan tietosuoja, takaamaan tutkimusten validius ja estämään kyselyväsymys.

Aineiston käsittely tutkimuksen puitteissa

Tutkimusluvan myöntämisen ja tietojen/aineiston luovuttamisen ehtona on se, että tutkimuksen/selvityksen tekijä sitoutuu huolehtimaan tietojen käsittelystä ottaen huomioon henkilötietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön. Tutkimuksen/selvityksen tekijä on velvollinen käyttämään tietoja/aineistoa luottamuksellisesti ja ainoastaan tämän tutkimuksen/selvityksen tekemiseksi sekä turvaamaan tarkastelemiensa henkilöiden intimiteetin ja anonymiteetin. Tutkimuksen/selvityksen toteuttamisen jälkeen aineisto hävitetään asianmukaisella tavalla.

Tutkimusluvan hakija toimittaa myönteisen päätöksen henkilölle, joka vastaa aineiston luovuttamisesta Laurea-ammattikorkeakoulun sovelluksesta. Tässä yhteydessä tutkimusluvan saanut sopii myös esim. kyselyjen lähettämisen käytännön toteuttamisesta.

Henkilörekisteri 

Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla myös tieteellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§) tai rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§). Tarvittaessa hakemuksen liitteenä tulee olla myös tutkimuseettinen ennakkoarviointilausunto.

Tutkijan tulee sitoutua tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa noudattamaan henkilötietolain määräyksiä ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat tutkimusrekisterit tulee hävittää tai arkistoida henkilötietolaissa edellytetyllä tavalla.

Mallipohja ja ohje löytyvät Tietosuojavaltuutetun toimiston nettisivuilta.

 

 

 

 

​Kysy lisää

Antti Vettenranta, johtaja (tutkimusluvat)
Puh.+358 40 562 5293

antti.vettenranta(at)laurea.fi

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot