https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=98<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Hankkeet

Laurean soveltava tutkimus tuottaa osaamista, ratkaisuja ja uutta liiketoimintaa edistäen tulevaisuuden hyvinvointia, turvallisuutta ja kansainvälistä kilpailuetua. Laurealla on tällä hetkellä menossa 73 ulkopuolisella rahoituksella olevaa TKI-hanketta.

Hankkeet on jaettu Laurean strategisten painoalojen mukaisesti, eli sosiaali- ja terveysalan hankkeet, turvallisuusalan hankkeet ja palveluliiketoimintaan liittyvät hankkeet. Laureassa on lisäksi usea koulutuksen kehittämiseen keskittynyt hanke.  Tutustu hankkeisiin!

Sosiaali- ja terveysalan hankkeet

COPE - Osaavan työvoiman varmistaminen

COPE-hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon murrosta ja sen vaikutuksia työhön, osaamistarpeisiin ja osaamisen kehittämiseen. Laurea edustaa hankkeessa koulutuksen ja elinikäisen oppimisen asiantuntijuutta uusien kompetenssien tunnistamisessa ja tuottamisessa. Lue lisää COPE-hankkeesta

DeDiWe

DeDiWe-hankkeessa kehitetään 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus yhdessä eri työelämän toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on edistää digitaalisten välineiden käyttöä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Lue lisää DeDiWe -hankkeesta

Eläymyksilä osaksi yhteiskuntaa

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuorovaikutusta ja osallisuutta. Hankkeessa kehitetään kansalaislähtöisiä toimintamalleja kotoutumisen tukemiseen elämyksellisen Aistien-tilan avulla.  Yhdessä rakennettu tila toimii positiivisena kohtaamispaikkana. Lue lisää Elämyksillä osaksi yhteiskuntaa - hankkeesta

Entresote

Tässä hankkeessa luodaan innovatiivisia palveluja, jotka parantavat pk- yritysten kilpailukykyä sote-uudistuksen tuomissa muutoksissa.  Lue lisää Entresote -hankkesta.

HEISE

HEISE -hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan yhdessä sosiaalialan opiskelijoiden kanssa yhteiskunnallisia haasteita käsittelevä opintojakso, jossa käytetään taideperusteisia menetelmiä. Lue lisää HEISE-hankkeesta.

HoivaDigi

Hankkeessa tuetaan Uudellamaalla toimivia hoiva-alan pk-yrityksiä digitalisaatiossa ja verkostoitumisessa it-yritysten kanssa. Tavoittena on edistää  pk-yritysten palvelujen sähköistämistä.  Hankkessa tehdään myös selvitys Japanin hoivapalvelujen työntekijöiden asenteista ja käyttökokemuksista liittyen robottien käyttöön. Lue lisää HoivaDigi -hankkeesta.

  Lue lisää Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeesta.

MORFEUS

Hankkeessa kehitetään palvelualoille soveltuvaa tietomallinnuksen kehikkoa, johon kaikki palvelun hankkimiseen ja tuottamiseen tarvittava tieto voidaan liittää.  Hankkeen tulosten pohjalta on mahdollista kehittää uudenlaisia digitaalisia työvälineitä palveluekosysteemin toiminnan tueksi.   Lue lisää MORFEUS -hankkeesta

Osuma

Hankkeella edistetään toiminta-alueella asuvien, erityisesti alle 30-vuotiaiden, maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia. Hanke kehittää maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksiin liittyvien päätöksiä tekevien ja palveluja tuottavien tahojen yhteistyötä. Lue lisää Osuma -hankkeesta

 

Sun Idea

Hankkeessa Espoon keskuksen asukkaat tunnistavat ja priorisoivat  verkkosovelluksen avulla julkisten varojen käyttökohteita sekä osallistuvat niitä koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon. Tavoitteena on kehittää alueen viihtyvyyttä ja yhteisöllistä toimintaa.  Lue lisää Sun Idea -hankkeesta

TEKNO

TEKNO-hankkeessa kehitetään kotihoidon, kotisairaaloiden, vanhainkotien ja palvelukeskusten ammattilaisten hyvinvointiteknologiaosaamista. Hankkeessa rakennetaan mm. virtuaalinen toimintaympäristö hyvinvointiteknologian käytön opastukseen ja tiedonjakoon. Lue lisää TEKNO-hankkeesta.

TENHO

TENHO-hankkeen tavoitteena on vahvistaa hankkeeseen osallistuvien nuorten elämäntaitoja siten, että nuorten itsetuntemus ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Samalla pyritään kehittämään nuorten taitoja asettaa itselleen tavoitteita, kykyä sitoutua niihin ja viemään asioita loppuun, mikä puolestaan kehittää nuorten itseluottamusta ja luo tulevaisuuden uskoa. Lue lisää TENHO-hankkeesta.

TYÖKE
Valtakunnallisesessa hankkeessa rakentaan toiminnallinen integraatio työterveyshuollon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutustoimijoiden kanssa osana SOTE-muutosta. Lue lisää TYÖKE-hankkeesta.

VIERTO

VIERTO on lyhenne sanoista" vapautuva itsenäistä elämään rakentamaan, työhön ja osalliseksi". Hankkeessa kehitetään vankilasta vapautuneille  valmennusmalli, jonka avulla pyritään helpottamaan rikostaustaisten osallistumista koulutukseen ja työhön.  Lue lisää VIERTO-hankkeesta.

Voi hyvin -hanke käyntiin 2018 alussa

Laurea-ammattikorkeakoulu käynnistää yksinyrittäjän ja mikroyrittäjän työhyvinvointia edistävän hankkeen vuoden 2018 alussa. Osallistujiksi haetaan Uudeltamaalta 30 oman hyvinvoinnin edistämisestä kiinnostunutta yksinyrittäjää tai mikroyrittäjää (alle 10 työntekijää yrittäjä mukaan luettuna). Mukaan tulevien yrittäjien ohjelma räätälöidään hankkeessa yrittäjien tarpeiden pohjalta. Lue lisää Voi hyvin -hankkeesta.

ZET-hanke

Hankkeessa toteutetaan hauska peli, joka samalla auttaa nuoria pohtimaan omaa elämäänsä, arkeaan ja tulevaisuuttaan. Peli on hankkeen jälkeen nuorten käytettävissä sekä itsenäisesti että osana laadittavia palvelukonsepteja. Lue lisää ZET-hankkeesta.

 Lue lisää Yhdessä terveempi Uusimaa -hankkeesta. 

 

Turvallisuusalan hankkeet 

MARISA

MARISA  –hanke kehittää eurooppalaisen meriturvallisuusyhteisön kykyä hyödyntää erilaisia tietolähteitä ja tietoja merellisen turvallisuusvalvonnan tehostamiseksi. Lue lisää MARISA -hankkeesta.

Think Tank

Think Tank - hankkeessa aktivoidaan nuoria osallistumaan Suomen yhteiskunnan kehittämiseen ja ennen kaikkea yhtenäisen ja turvallisen Suomen luomiseen uudella tavalla, eli yhteisten tapahtumien, sosiaalisen median ja lyhytdokumenttielokuvien avulla. Hanke on hyväksytty osaksi Suomi 100 -ohjelmaa. Lue lisää hankkeesta

 

Palveluliiketoimintaan liittyvät hankkeet

BIB - Boosting innovations into Business

BIB-hankkeessa edistetään pääasiassa Laurean tutkimushankkeissa syntyneiden innovaatioiden kaupallistamista sekä vahvistetaan henkilöstön kaupallistamisosaamista. Hankkeessa kehitetään Laurean kaupallistamisprosessia sekä siihen liittyviä toimintoja yhdessä liike-elämän kanssa. Lue lisää 'BIB-hankkeesta.

CAITO

CAITO -hankkeen tavoitteena on edistää ja tukea maaseutumatkailun toimijoiden matkailupalveluiden käyttöastetta japanilaisten matkailijoiden keskuudessa vahvistamalla matkailupalveluiden kannattavuutta ja yhteistyötä LUMO-alueen, Viron ja Latvian välillä. Lue lisää CAITO -hankkeesta

Digisti Fiksu

Digisti Fiksu -hankkeessa kartoitetaan jo olemassa olevia toimijoita ja hankkeita, joiden fokuksena on kehittää Uudellamaalla digitaalisia palveluja, tuotteita ja verkostoja. Hanke keskittyy erityisesti kolmeen väestöryhmään: nuoriin, maahanmuuttajiin ja ikäihmisiin. Digisti Fiksun tavoitteena on edistää verkostoissa oppimista. Lue lisää Digisti Fiksu -hankkeesta

DOB - Datasta oivalluksia ja bisnestä

Datasta oivalluksia ja bisnestä on yhteishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa  mm. matkailuyritysten, ikäihmisille suunnattujen palvelujen ja tietotekniikan alan yritysten innovaatiotoimintaa dataa ja palvelumuotoilua hyödyntämällä.  Lue lisää DOB-hankkeesta.

Elli

Hankkeessa selvitetään yhteistoiminta-alueen energiatehokkuuden ja cleantech-osaamisen kärjet ja tuotetaan alan toimijoita tukevaa sähköistä markkinointi- sekä viestintämateriaalia. Tavoitteena on yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen edistäminen. Lue lisää Elli-hankkeesta.

iEER

iEER hankkeessa edistetään yhteistyötä nuorten yrittäjyyden tukemiseksi sekä tehostetaan alueiden innovaatio- ja kilpailukykyä parantamalla nuorille yrittäjille tarjottuja palveluja, kuten EU:n rakennerahstojen ja nuorille suunnattujen palveluiden ja mahdollisuuksien hyödyntämistä. Yhteistyöhön halutaan kytkeä esimerkiksi yliopistoja, kaupunkien elinkeinopalveluja ja yrityskiihdyttämöitä. Lue lisää kansainvälisestä iEER-hankkeesta.

Kehä

Hankkeen päätavoitteena on tehostaa sitoutuvan energian ja/tai ravinteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä kunnallisessa ja maatalouden vesihuollossa ja laajemminkin vesiliiketoiminnassa taloudellisesti ja luontoa säästävällä tavalla. Lue lisää Kehä-hankkeesta.

Hankkeessa kehitetään Uudenmaan alueen keskeisiä pyöräilyreitistöjä  ja ratsastusreittejä.  Reitistöjen varrella olevia palvelutuottajia ja yrityksiä tuetaan tuotteistamaan reiteille vetovoimaisia palvelutuotteita. Lue lisää Outdoor Uusimaa -hankkeesta.

Pilotit pyörimään

Pilotit pyörimään - hankkeessa luodaan ja pilotoidaan toimintamalli korkeakouluopiskelijoiden ja yritysten palvelukehitysyhteistyöhön ja kansainväliseen terveys- ja hyvinvointialaan keskittyvään living lab-yhteistyöhön. Lue lisää Pilotit pyörimään hankkeesta. 

Polku

Polku-hankkeen tarkoituksena on luoda yrittäjyyttä ja työpaikkoja Uudenmaan alueelle yhteistyössä alueen oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hanke keskittyy erityisesti varhaisen vaiheen yrittäjyyden tukemiseen ja sen mahdollistamiseen, että ideat ja ihmiset löytävät toisensa, muuttuvat aktiivisella avulla tiimeiksi ja lopulta kasvukelpoisiksi yrityksiksi. Lue lisää Polku-hankkeesta.

USCO 

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia työskentelytapoja digitalisaation hyödyntämiseen kehittämällä muun muassa digitaalinen yhteiskehittämisen työkalu ja tiekartta tulevaisuuden digitaalisesta liiketoiminnasta. Lue lisää USCO-hankkeesta.

Koulutuksen kehittämiseen liittyvät hankkeet

DigiJouJou

Hankkeessa luodaan kotimaisten kielten opetukseen ja ohjaukseen uutta monimuotoista ja monimediaista pedagogiikkaa  ja kehitetään kieltenopettajien digipedagogista osaamista. Lisäksi luodaan kotimaisten kielten opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen malleja, jotka ovat joustavia, digitaalisuutta hyödyntäviä ja opiskelijan yksilöllistä oppimista korostavia ja jotka mahdollistavat opiskelijoille henkilökohtaiset opintopolkuvalinnat. Lue lisää DigiJouJou -hankkeesta

EduPal

Hankkeen tavoitteena on vastata palliatiivisen hoidon perus- ja erityisosaajien (hoitotyö ja lääketiede) lisääntyvään tarpeeseen valtakunnallisesti. Lue lisää EduPal -hankkeesta >

Profesus

Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa kotitalousopettajien, kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Päätavoitteena on rakentaa kansainvälinen verkko-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää missä tahansa kotitalousopetuksessa. Lue lisää Profesus - hankkeesta

Someta duuniin

Valtakunnallisessa hankkeessa tuetaan korkeakoulujen ohjaustoimijoiden, opiskelijoiden sekä työnantajien valmiuksia edistää työnhaun ja oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja sosiaalista mediaa hyödyntäen ja virtuaalisia kohtaamisia kehittäen. Lue lisää Someta duuniin -hankkeesta.

Toteemi

Laurean osahankkeen tavoitteena on luoda opiskelijan ohjausprosessia ja -tilanteita tukeva kriteeristö, joka auttaa ohjaajaa tunnistamaan opiskelijan hyvinvointia, toimintakykyä sekä työllistymisominaisuuksia ja siten kohdistamaan ohjaus ja tukitoimenpiteitä mahdollisimman hyvin. Lue lisää Toteemi -hankkeesta.

ReKey

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hankkeen toteuttavat 13 matkailu- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua Suomesta. Lue lisää ReKey -hankkeesta.

 

 

 

 Tiedotteet

 

 

Erasmus+ -rahoitus matkailun kehittämishankkeellehttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Erasmus-rahoitus-matkailun-kehittamishankkeelle.aspx2018-09-05T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/DSC_4606v2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Erasmus+ -rahoitus matkailun kehittämishankkeelle
Uusi eurooppalainen hanke vastaa maahanmuuton haasteisiin ICT-palvelujen avullahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uusi-eurooppalainen-hanke-vastaa-maahanmuuton-haasteisiin-ICT-palvelujen-avulla.aspx2018-08-23T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Kuvalinkkikuvat/Laurea-passed-quality-audit-2016.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Uusi eurooppalainen hanke vastaa maahanmuuton haasteisiin ICT-palvelujen avulla
USCO-hanke: Digitalisaatiosta kohti toimintakulttuurin muutostahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/USCO-hanke-Digitalisaatiosta-kohti-toimintakulttuurin-muutosta.aspx2018-05-28T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Keva%20USCO%20Laurea%20yhteiskehittaminen%20palvelumuotoilu.jpg" style="BORDER:0px solid;" />USCO-hanke: Digitalisaatiosta kohti toimintakulttuurin muutosta

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=211<a href="https://www.laurea.fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/referenssit/käynnissä-olevat-hankkeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Käynnissä olevat hankkeet</a>Löydät täältä kaikki Laureassa käynnissä olevat hankkeet >>
https://www.laurea.fi/update/Lists/Linkit/DispForm.aspx?ID=212<a href="https://www.laurea.fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/referenssit/päättyneet-hankkeet"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">Päättyneet hankkeet</a>Täällä voit selata Laurean päättyneitä hankkeita >>

 Blogit

 

 

 Videot