https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=186<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/1920x498-living_lab.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Living labit Laurean strategisena valintana

Living labit eli elävät laboratoriot ovat käyttäjälähtöisiä avoimen innovaation ekosysteemejä, jotka yhdistävät tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tosielämän ympäristöissä. Laurean living labit pyrkivät yhdistämään ammattikorkeakoulun kolme tehtävää, koulutuksen, tutkimus- ja kehitystyön sekä alueellisen kehittämisen, yhdeksi kokonaisuudeksi.  Ne toimivat yhteistyössä yritysten, kuntien ja kaupunkien, muiden tutkimuslaitosten sekä kansalaisten ja kuluttajien kanssa pyrkien luomaan uusia tuotteita ja palveluja. Living lab -toiminnassa taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin vastataan uudella teknologialla ja paremmilla ammatillisilla käytännöillä, jotka vauhdittavat kilpailukykyisten liike- ja palvelutoimintamallien pääsyä kansallisille ja kansainvälisille markkinoille.

Laurea on vahvistanut asemaansa innovaatiotoimijana alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla kehittämällä uudenlaista innovaatiokulttuuria sekä jakamalla näyttöön perustuvaa tietoa ja menetelmäosaamista kumppaneille. Laurea on ollut Euroopan Living Lab verkoston (ENoLL) aktiivinen jäsen sen perustamisesta vuodesta 2006 alkaen. ENoLL perustettiin Suomen puheenjohtajuuskaudella ja se saa tukea Euroopan Unionilta. Siihen kuuluu yli 170 vertaisarvioitua living labia ympäri maailmaa.

Strategisen valintansa mukaisesti Laurea kokoaa yhteen erilaisia kumppaneita ja toimijoita yhteiseen innovaatioprosessiin. CIDe Cluster Finland on hyvinvointialan yrityskusteri, joka kehittää uutta teknologiaa ja palveluja sekä uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja prosesseja.

Living labit tosielämän ympäristöinä

Laurean living labit sijaitsevat erilaisissa tosielämän ympäristöissä. Autenttiset ympäristöt edistävät luovuutta ja monitasoista oppimista sekä tekevät näkyväksi monimutkaiset yhteydet teknologisten, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden välillä. Ne synnyttävät käytäntölähtöisiä innovaatioita ja tukevat nopeaa ideoiden ja prototyyppien kokeilua. Tieto luodaan moniäänisessä dialogissa, joka tukee yksilöiden, organisaatioiden ja alueiden oppimista. Living labit haastavat opiskelijat ratkomaan aitoja työelämän ongelmia ja kehittämään asiakkaita voimaannuttavia käytäntöjä.  Yhteisöllinen oppiminen on edellytys innovaatiojärjestelmien kehittymiselle.

Laurean kuusi kampusta tarjoavat pysyviä kehittämisympäristöjä. BarLaurea on monipuolinen opiskelijaravintola, jolla on päivittäin 1000 asiakasta Leppävaaran kampuksella.  Sairaalat, kirjastot, kaupunginosat ja alueet ovat esimerkkejä Laurean seinien ulkopuolella olevista ympäristöistä. Toimiva sairaala -hankkeessa luotiin teknologisten innovaatioiden kehittämisympäristöjä yhteistyössä Vantaan kaupungin sairaalapalveluiden kanssa.

 

Entressen kauppakeskus Espoon keskuksessa ja Infopaviljonki Suurpellossa ovat toimineet kehittämisympäristöinä useissa hankkeissa.

 

Living labit TKI-toiminnan lähestymistapana

Laurean living labeissa pyritään soveltamaan monitieteistä näkökulmaa tosielämän ongelmien monisäikeisyyden vuoksi. Kehittäminen perustuu kehämäiseen prosessiin, jossa hyödynnetään eri tiedonlajeja radikaalien innovaatioiden synnyttämiseksi. Laurean nykyiset hankkeet kattavat palveluliiketoiminnan, yrittäjyyden, sosiaali- ja terveysalan, turvallisuusalan ja kaupunkikehittämisen. Hankkeissa käytetään erityisesti palvelumuotoilua, osallistavia ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä sekä kehitetään uusia lähestymistapoja ja välineitä innovaatiotoimintaan.

Laurea living labit perustuvat avoimen innovaation periaatteeseen ja jaettuun kumppanuuteen, jossa yhdistellään eri osapuolten ideoita, tietoa ja voimavaroja. Toimijoilla on tyypillisesti toisiaan täydentäviä rooleja ja kiinnostuksen kohteita. Yritykset kehittävät uusia kilpailukykyisiä palveluja ja tuotteita, kun taas julkisen sektorin toimijat mahdollistavat monenlaisia resursseja ja tukevat kehittämistoimintaa edistääkseen päämääriään ja poliittisia tavoitteitaan. Tutkimusorganisaatiot ovat vastuussa yhteisestä tiedontuotannosta sekä tarjoavat menetelmiä ja innovaatio-osaamistaan muiden käyttöön. Käyttäjät edustavat rivikansalaisia ja kuluttajia, jotka haluavat kehittää ja kokeilla uusia tuotteita ja palveluja arkielämässään.

 

Yhteisöpajat toteutettiin Espoon keskuksessa keväällä 2015

 

Esimerkkejä nykyisistä hankkeista

Välittävät Valittavat Verkostot

Välittävät Valittavat Verkostot (2013–2015) oli Ympäristöministeriön rahoittama toimintatutkimushanke, jonka tavoitteena oli edistää asukkaiden osallisuutta ja toimijoiden välistä yhteistyötä asuinalueen kehittämisessä. Hanke toteutettiin Espoon keskuksessa ja sen lähialueilla, joka on yksi Espoon viidestä kaupunkikeskuksesta. Hankkeen lähestymistapana oli osallistava toimintatutkimus, jolla pyrittiin valtaistamaan alueen asukkaita ja toimijoita kaupunkikehityksen monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lähestymistapaa kuvataan tarkemmin tutkijoiden Soile Juujärven ja Virpi Lundin artikkelissa Participatory Action Research as a practice of empowerment

Hanke kokeili uusia yhteiskehittämisen tapoja osana kaupunkikehittämistä. Niistä tärkeimmät olivat Asukaspajat ja Yhteisöpajat, joihin osallistui lähes 100 aktiivista toimijaa ja kansalaista. Yhteisöpajat perustuivat Muutoslaboratoriomenetelmään ja ekspansiivisen oppimisen teoriaan. Ne herättivät innostusta yhteisiä tavoitteita kohtaan ja auttoivat osallistujia löytämään sopivan roolin alueen kehittämisessä. Voit kuunnella sidosryhmien pohdintaa ja palautetta Yhteisöpajoista.

 

Yksi Espoon keskuksen kehittämisaloitteista oli asukastalon perustaminen. Ideoita kerättiin asukkailta paikallisissa tapahtumissa palvelumuotoilun menetelmin ja niitä jalostettiin eteenpäin työpajoissa. Katso työskentelyn tuloksista opiskelija Eila McEwan-Ryynäsen video ja hänen opinnäytetyönsä.

 

Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (ROSE)

Jälkiteollisissa yhteiskunnissa, kuten Suomessa, hyvinvointipalvelujen tarve on kasvamassa voimakkaasti ja on suurin julkisen sektorin menoerä. Palvelurobottien uskotaan tuovan uusia mahdollisuuksia tälle alueelle, tuoden sekä tuottavuuden kasvun että palvelujen laadun kehittämisen uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Laurea on yksi ROSE -konsortion jäsenistä (2015–2020), jota rahoittaa Suomen Akatemian strateginen tutkimusneuvosto. ROSE-hankkeessa tutkitaan monitieteisesti, kuinka palvelurobotiikan edistysaskeleet mahdollistavat tuotteiden ja palvelujen innovoinnin sekä hyvinvointipalvelujen uudistumisen, kun palvelut kehitetään eettisesti yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehitystä tutkitaan yksilöiden, instituutioiden ja yhteiskunnan tasoilla, ottaen huomioon niin käyttäjätarpeet ja eettiset näkökohdat kuin teknologian kypsyys sekä palvelujärjestelmän kokonaisuus.

Laurean tiimi tuo hankkeeseen terveys- ja hyvinvointipalvelujen asiantuntijuuden sekä living lab lähestymistavan robotiikkaa tukevan ekosysteemin kehittämisessä. Sipoon kunta toimii living lab -ympäristönä, jossa kartoitetaan vanhenevan väestön päivittäisiä toimintoja, kehitetään robotiikkaa käyttäjälähtöisesti ja tutkitaan mahdollisuuksia uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhdessä sidosryhmien kanssa. Sipoo Living Labissa kehitetään kotihoidon käytäntöjä ja testataan hoivarobotteja. Sekä yksityiskoteja että hoitokoteja käytetään kehittämisympäristöinä.  Ne valitaan yhteistyössä kotihoidon ammattilaisten, ikääntyneiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa.

 

ROSE-työpaja Sipoossa

 

Laurealaisten living lab -julkaisuja

Kantola, T. & Hirvikoski, T. (2012). Living Lab monitasoisena oppimisympäristönä [Living Lab as a multilevel learning environment]. Teoksessa K. Mäki & H. Kotila (toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2, 35–52. Helsinki: Edita,

Lassila, S. & Rantanen, T (toim.) (2012). Käyttäjälähtöisyyttä oppimimassa. SYMBIO Living Lab –hankkeen kokemuksia käyttäjälähtöisestä tapahtumatuotannosta [Learning user-centredness. Experiences from SYMBIO Living Lab project] HAAGA-HELIAn julkaisusarja. Kehittämisraportteja 1/2012. Helsinki, Finland. kayttajalahtoisyyttaoppimassa.pdf

Lehto, P. & Leskelä, J. (2011). (toim.) Interaktiivinen HyvinvointiTV® ja käyttäjälähtöiset ePalvelut. Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti. Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B44. Vantaa: Laurea -ammattikorkeakoulu. Loppuraportti.pdf

Ronkainen, K. & Silvennoinen, P. (toim.) (2015). Toimiva sairaala Living Lab. [Smart Hospital Living Lab] Laurea Publications 47. Vantaa, Finland. Toimiva sairaala.pdf

 

 

BarLaureahttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=463<img alt="" src="/update/TKIkuvat/barlaurea.jpg" style="BORDER:0px solid;" />BarLaureaBarlaureassa restonomiopiskelijat harjoittelevat ravintolamaailmassa opintojensa ensimmäisenä ja toisena vuotena. <a href="https://www.laurea.fi/laurea/kampukset/leppavaara/barlaurea"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">barlaurea</a>
Teknologialainaamohttps://www.laurea.fi/update/Lists/Kuvalinkit/DispForm.aspx?ID=464<img alt="" src="/update/Hankkeidenkuvat/Teknologialainaamo/Teknologialainaamo_kepit_mini.jpg" style="BORDER:0px solid;" />TeknologialainaamoTeknologialainaamossa kehitetään asiakaslähtöisiä kehitysympäristöjä, joissa pk-yritykset voivat testata ja tarjota yrityksensä hyvinvointiteknologiatuotteita. <a href="https://www.laurea.fi/hankkeet/teknologialainaamo-kokeilupiste"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/icgen.gif">teknologialainaamo-kokeilupiste</a>

 Tiedotteet

 

 

Laurealaiset esillä Open Living Lab Days -konferenssissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurealaiset-esillä-Open-Living-Lab-Days--konferenssissa-.aspx2018-08-26T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/OLLD18.jpeg" style="BORDER:0px solid;" />Laurealaiset esillä Open Living Lab Days -konferenssissa
YAMK-opiskelijoiden pelikonsepti voittoon kansainvälisessä eHealth-konferenssissahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Yhteisöt-yhteistyöhön-muutoksen-kynnyksellä.aspx2018-03-20T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/tiedotekuva%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />YAMK-opiskelijoiden pelikonsepti voittoon kansainvälisessä eHealth-konferenssissa
"Uutta osaamista työelämään" - uusi Kehittäjä-lehti ilmestynythttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Uutta-osaamista-tyoelamaan-uusi-Kehittaja-lehti-ilmestynyt.aspx2018-03-19T22:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Kehittäjä%202-2018%20kansi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />"Uutta osaamista työelämään" - uusi Kehittäjä-lehti ilmestynyt

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot