https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=98<img alt="" src="/update/TKIkuvat/Yläbannerit/TKI.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Julkaisut 

Laurea-ammattikorkeakoulu toimittaa julkaisusarjaa Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Julkaisusarjassa julkaistaan mm. hankeraportteja sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksia. Julkaisuja kirjoittavat sekä Laurean henkilöstö että hankkeiden yhteistyökumppanit. Julkaisusarjan ISSN-numero on 2242-5241 (painettu), ISSN 2242-5225 (online). Kullekin sarjassa ilmestyvälle julkaisulle osoitetaan lisäksi julkaisun yksilöivä ISBN-numero.

Suurin osa Laurean julkaisuista on luettavissa open access -periaatteen mukaan vapaasti verkossa.

Laurean verkkolehti Laurea Journal: https://journal.laurea.fi/

Laurealaisten kirjoittajien kanssa laadittujen julkaisujen ja artikkeleiden rinnakkaistallentaminen on sallittu. Lisätietoja: julkaisut [at] laurea.fi

2018

Hytönen, Matvejeff & Suomala (toim.) (2018)
Päätöksenteon ilmiöt johtajan arjessa
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-486-6
Päätöksenteko on keskeisessä roolissa johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden lisääntyvä, tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys tuo uudenlaista syvyyttä toimintatapojen tarkasteluun. Tässä julkaisussa tarkastellaan johtajien arkikokemuksia päätöksenteon ilmiöiden teorioiden näkökulmasta. Julkaisun tavoitteena on nostaa esiin päätöksenteon ilmiöiden merkitystä käytännön johtajuudessa. Teos on jatkoa Leena Alakosken ja Kaisa Hytösen (2016) toimittamalle Laurea Julkaisulle ”Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa”.

92. Ranta & Martikainen (2018)
Sheltering Indoors in Educational Institutions
The permanent address of the publication is: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-484-2

The guide focuses on shelter-in-place exercises, the effectiveness of which is improved by means of good planning. One of the key tasks of educational institutions is to identify, analyse and treat the risks that can threaten its operations and to decide what kind of risks the educational institution considers so likely that it is important to practice for them. The exercises need to be attended by the whole educational institute community: the staff, pupils or students and other stakeholders. In a true emergency, every member of the educational institute community must know how to collaborate with others. Safety is not truly under control until the entire educational institution community practices it together by planning, training and taking action in a true emergency.


91. Martikainen & Ranta (2018)
A Safe Event - Guidelines for Event Organisers at Schools and Higher Education Institutions
The permanent address of the publication is: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-483-5

Today, schools and universities function actively as event organisers. This guidebook was generated by the need to offer a safe and, therefore, a successful event experience to everyone attending such events. The purpose of this guide is to provide event organisers at schools and universities with a solid foundation on which they can build other planning of the event. When safety and security have been taken into account in the very first stages of event planning and included in the relevant plans and actions to be taken, at the final stretches, you can focus on other important work for ensuring a successful event. 


90. Guilland (ed.) (2018)                                                                                                                                                                                                                                      Old Memory Shake: Handbook on Memory Training (PDF)                                                                                                                                              

Memory tasks in Estonian and Russian (PDF)
Memory tasks in Finnish and Swedish (PDF)
Memory tasks in Lithuanian (PDF)

The permanent address of the publication is: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-481-1

This handbook was created as a part of the OLMES project. OLMES stands for Old Memory Shake. The goal of the project was to improve older adults learning abilities and opportunities in Estonia, Lithuania and Finland by sharing the knowledge of older people memory training. The second objective was to develop the complete workbook which consists of group and individual tasks for older people memory training.


88. Ranta & Martikainen (toim.) (2018)
Opas radikalisaation ja väkivältaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn sekä puuttumiseen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-480-4
Väkivaltainen radikalisoituminen, ekstremismi ja ääriliikkeiden toiminta ovat entistä näkyvämpiä Suomessa. Väkivaltaiselle ekstremismille on lukuisia syitä ja sen ennaltaehkäisy edellyttää suunnitelmallista, monipuolista ja samalla joustavaa yhteistyötä muun muassa politikkojen, päättäjien, viranomaisten, perheiden ja ystävien kesken. Tässä oppaassa tarkastellaan radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin keskeisiä käsitteitä, ilmiön syntymekanismeja ja sen esiintymistä Suomessa. Samoin käydään läpi riskiperusteisen turvallisuusjohtamisen periaatteita sekä lainsäädäntöä. Oppaassa tuodaan esille myös konkreettisia turvallisuustoimia radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ehkäisemiseksi oppilaitos- ja korkeakouluyhteisössä.

2017

89. Airo (toim.) (2017)
Mitä hyötyä on palvelumuotoilusta?
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-482-8
Palvelumuotoilu on luova ja systeeminen prosessi, jolla tehostetaan liiketoimintaa. Palvelumuotoilusta puhutaan yhä enemmän, mutta onko siitä oikeasti hyötyä? Tässä julkaisussa Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstö, yhteistyökumppanti ja opiskelijat kertovat omia kokemuksiaa ja pohdintoja palvelumuotoilusta.


87. Lindström & Kuparinen (toim.) (2017)
Yhdessä enemmän. Oppimisen paikkoja ja suuntia (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-479-0
Tämä artikkelikokoelma on toteutettu Laurean ja työelämän yhteistyönä. Artikkelit valottavat ammattikorkeakoulun ja työelämän välistä vuorovaikutusta sekä hankkeita, joiden kautta tarkastellaan suomalaisen työelämän tulevaisuutta sekä tulevaisuuden työntekijöiden osaamista. Artikkelikokoelma on kirjoitettu työelämän ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille, ja artikkeleiden tarkoituksena on inspiroida ja rohkaista lukijoitaan toimimaan tavoitteellisesti yhdessä ammattikorkeakoulun kanssa. Julkaisun esiin nostamat kokemukset näyttävät, että työelämän tarjoamassa oppimis- ja kehittämisympäristössä yhteistyö on antoisaa ja tuloksellista.

86. Hyttinen, Hario & Österlund (eds.) (2017)
Improving the Effectiveness of Capabilities (IEC) in EU conflict prevention (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-477-4
As the European Union tries to increase its influence and relevance in EU external actions, it first has to reach a common understanding on how to, in the most efficient way possible, embark on this journey. A journey, which has the possibility to make a real difference and impact generations to come, if the EU has done its homework properly. This publication, based on the Improving the Effectiveness of the Capabilities in EU conflict prevention (IECEU) – project (funded by the European Commission H2020 Research Programme) provides lessons identified from eight different case studies and recommendations for the EU on how to improve the effectiveness and capabilities in future crisis management operations and conflict prevention, whether they be civilian, military or a combination of both. 

85. Lindström & Kuparinen (toim.) (2017)
Sosiaalityötä muurien sisä- ja ulkopuolella. Ammattilaisten näkemyksiä vankien parissa tehtävästä sosiaalityöstä.
Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-475-0
Tämä julkaisu kuvaa vankien parissa tehtävää sosiaalityötä vankeusprosessien eri vaiheissa. Teoksessa äänen saavat vankien parissa toimivat sosiaalialan ammattilaiset, opiskelijat sekä eri asiantuntijat. Artikkelikokoelma mm. valottaa ammattilaisten näkökulmia sosiaalityöstä, vangeille tarkoitetun tukiverkoston silmukoista ja aukkokohdista. Teos tekee näkyväksi myös sosiaalityötä toimintana, joka edistää vankien hyvinvointia.

84. Ranta & Martikainen (2017)
Safe Schools through Safety Walks (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-473-6

The Safe Schools through Safety Walks guide focuses on safety training for schools and higher education institutions using safety walks.  It is intended for anyone interested in improving the safety of schools and higher education institutions. Safety is not truly under control until the entire school community practices it together by planning, training and taking action in a true emergency. The guide describes different types of safety walk themes and explains how the walk is to be planned and implemented. Ideally, the safety walk is an entity that provides the participant with sufficient understanding on the safety of the site.

83. Makkonen & Ranta (2017)                                                                                                                                                                                                       Hyvinvointia pitkin polkua - Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku (PDF)                                                                                                         Julkaisun pysyvä osoite on: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2017091415064                                                                                              
Liessaaren luonto- ja hyvinvointipolku on ollut monitoimijainen hanke, johon osallistuivat Lohjan kaupunki, Luonnontie -yritys ja Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat. Ympäristöklusteri on osallistunut myös hankkeen rahoitukseen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa Lohjan Liessaareen luontopolku, josta eri-ikäiset kunnan asukkaat voivat nauttia ja ammentaa hyvinvointia omaan arkeensa ja elämäänsä. Luonnontie-yritys suunnitteli elämyksellisen luontopolun yhteistyössä Lohjan kaupungin ympäristötoimen kanssa. Kaupungin ympäristötoimen lisäksi polun rakentamiseen osallistuivat kaupungin Mahis – luonnonhoitoryhmän kuntoutettavat työntekijät.

82. Laakkonen, Laakkonen, Marjamaa & Montonen (toim.) (2017)
Kohti avointa julkaisemista, opetusta ja TKI-toimintaa ammattikorkeakouluissa
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-466-8
Avoimen tieteen ja tutkimuksen jalkautuminen ammattikorkeakouluihin muuttaa korkeakoulujen toimintakulttuuria. Tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avoimet menetelmät tuovat tutkimuksen tulokset, aineistot ja menetelmät yhteiskunnan kaikkien toimijoiden saataville. Tämä edistää uusien innovaatioiden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääntymistä. Tämä julkaisu kartoittaa ammattikorkeakoulujen avointa TKI-toimintaa. Julkaisuun on koottu artikkeleita avoimen tutkimuksen, opetuksen, julkaisemisen ja TKI-toiminnan parissa työskenteleviltä korkeakoulusektorin kehittäjiltä.


81. Ranta & Martikainen (2017)
Turvakävellen turvallinen koulu (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-465-1
Turvakävellen turvallinen koulu -opas keskittyy oppilaitoksen ja korkeakoulun turvallisuuskoulutukseen turvakävelyn keinoin. Se on tarkoitettu kaikille oppilaitosten ja korkeakoulujen turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille. Oppaassa kuvataan erilaisia turvakävelyn teemoja sekä kerrotaan, miten kävely suunnitellaan ja toteutetaan. Parhaimmillaan turva kävely on kokonaisuus, joka antaa kulkijalleen riittävän ymmärryksen kohteen turvallisuudesta. Hyvin toteutettuna turvakävely on varsin oivallinen menetelmä koulun turvallisuuden kehittämiseen.


80. Heikkinen, Rajamäki & Soikkeli (toim.) (2017)
Aikuissosiaaliohjauksen erityiskysymyksiä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-468-2
Tähän julkaisuun koottuja artikkeleita kirjoittaneet sosionomi (AMK) -opiskelijat ovat siirtymässä työelämään ajankohtana, jolloin sosiaalialan asiakkuudessa ja toimintaympäristössä on tapahtumassa oleellisia muutoksia. Artikkeleiden aihevalinnoissa näyttäytyvät mm. maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrän lisääntyminen ja heidän erityistarpeet sekä rikostaustaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden asiakkuuteen liittyvät erityiskysymykset. Artikkeleissa käsitellään myös työmenetelmällisiä kysymyksiä, kuten puheeksiottoa, toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakas­työssä ja kokemusasiantuntijuuden hyödyntämistä osana sosiaali­alan kehittämistyötä ja palvelujärjestelmää.

79. Reilio (toim.) (2017)
Uutta luomassa - sosiaali- ja terveysalan opiskelijat yhteistyön ja palveluiden kehittäjinä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-458-3
Laurea haluaa ottaa tulevaisuuden haasteet vastaan. Kaikki Suomessa olevat suuret muutosprosessit kaipaavat kehittämiseen suuntautuvia, joustavia, uudistusintoisia hoitajia, sosionomeja ja fysioterapeutteja. Tähän julkaisuun on koostettu kirjoituksia opiskelijoiden ja opettajien LbD (= Learning by Developing) osallistumisista. Näitä kaikkia on tehty tiiviisti yhdessä työelämän kanssa. Tulevat työtekijät ovat jo koulutuksen aikana alansa kehittäjiä ja uudistajia.


78. Tuohimaa, Kankainen, Pirilä, Meristö, Laitinen, Lemström, Ikkala, Roihuvuo & Pykälä-aho (2017)
Reptilian Overlords - Osallistavaa pelinkehitystä ZET-hankkeessa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-456-9
Tämä julkaisu liittyy Zet-hankkeeseen, jota toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valaa Oy yhteistyössä Lohjan ja Hangon kaupunkien nuorisopalveluiden sekä Evangeliska Folkhögskolanin Hangon mediapajan kanssa. Hankkeessa kehitettiin työelämäteemainen peli ”Reptilian Overlords”, jonka kehittämisvaiheista sekä lopputuloksesta eli itse pelistä ja sitä tukevista palvelukonsepteista tämä julkaisu kertoo. Reptilian Overlords -pelin hyödyntämisestä sekä osallistavan pelin kehitysprosessin läpiviemisestä on julkaistu erilliset ohjeet:
Tuohimaa, Kankainen, Lemström & Meristö: Osallistuvan pelinkehityksen ABC
Tuohimaa, Kankainen, Lemström & Meristö: Reptilian Overlords -peli keskustelun avaajana nuoren ja aikuisen kohtaamisissa
Hankkeen tuloksiin voi tutustua osoitteessa www.zet-hanke.fi


77. Guilland (ed.) (2017)
SOCCES Handbook - Assessment of Transversal Competences (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-454-5
This handbook was created as a part of  the SOCCES project. This handbook provides teachers with the means: 1) to define and describe the entrepreneurial and social competences for their students, 2) support students with the development of the competences and 3) assess and provide feedback to their students on how they are progressing in the development of entrepreneurial and social competences.  Learners it provides with: 1) the means to describe, self-assess and benchmark their entrepreneurial and social competences, 2) the language to articulate these competences to others such as teachers and employers and 3) the means to develop with them in an accessible, virtually enabled environment.


76. Hyttinen (2017)
Project Management Handbook (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-452-1
In almost every organisation, projects are planned and run on a daily basis. At the same time, we are living in a hectic world with no time for massive reading exercises. This handbook aims to support both perspectives: to run projects smoothly, and to quickly find topics that are relevant to readers. The main objective of the Project Management Handbook (PMH) is to provide an overall understanding of successful project management and project implementation. It focuses to support and help managers and project teams to the successful completion of their projects.

2016

75. Ranta & Martikainen (2016)
Sisälle suojautuminen oppilaitoksissa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-451-4
Tässä oppaassa keskitytään sisällesuojautumisharjoituksiin. Oppilaitosten yksi keskeinen tehtävä on tunnistaa, analysoida ja käsitellä ne riskit, jotka voivat uhata sen toimintaa sekä päättää, millaisia riskejä oppilaitos pitää niin todennäköisinä, että niitä varten on tärkeää harjoitella. Turvallisuus on aidosti hallinnassa vasta silloin, kun sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisössä yhdessä suunnitellen, harjoitellen ja tosipaikassa toimien. Opas on tarkoitettu kaikille oppilaitoksen turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille.

74. Martikainen & Palo (toim.) (2016)
Sairaanhoitaja hoitotyön turvallisuuden kehittäjänä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-450-7
Julkaisu on suunnattu sairaanhoitajille, hoitotyön johtajille sekä kaikille hoitotyön ja sen työympäristön turvallisuuden kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Julkaisu sisältää artikkeleita, jotka käsittelevät mm. sairaanhoitajan työhön kytkeytyviä tulevaisuuden visioita, riskienarviointia ja kokonaisturvallisuutta sekä riskienarviointien perusteella laadittuja työelämän pelisääntöjä ja turvallisuusopasta.

73. Kortesalmi & Halme (toim.) (2016)

Kasvun ytimessä - yritysten elinvoimatutkimus Vantaalla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-449-1
Tässä julkaisussa paneudutaan yritysten elinvoiman määrittelyyn ja mittaamiseen eri näkökulmista. Julkaisun artikkelit käsittelevät vantaalaisten yritysten elinvoimaisuuden ulottuvuuksia ja tekijöitä. Artikkeleissa otetaan myös kantaa elinvoimaisuuden merkitykseen kaupungin strategisessa suunnittelussa sekä kaupungin ja yritysten välisen yhteistyön solmukohtiin.

72. Aholaakko, Komulainen, Majakulma & Niinistö-Sivuranta (eds.) (2016)

Crossing borders and creating future competences (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-448-4
This publication introduces good models of research-oriented learning under the theme ”Together we are stronger”. The articles describe the teaching, research, experimentation and development carried out in the field of innovative pedagogy. The articles depict, for example, how research-oriented learning has been developed in cooperation between Laurea and partners abroad and what kind of new pedagogical solutions have been produced by applying Laurea’s research-oriented learning model “LbD Action Model” (Learning-by-Developing Action Model).

71. Lindström & Kuparinen (toim.) (2016)

Enemmän yhdessä - Artikkeleita Laurea-ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöstä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-445-3
Julkaisu kuvaa Laurea-ammattikorkeakoulun ja työelämän ajankohtaista yhdessä tekemistä ja kehittämistä. Teoksessa äänen saavat opetustyön ammattilaiset, opiskelijat sekä työelämän asiantuntijat, jotka reflektoivat yhteistyössä syntyneitä kokemuksiaan sekä ajatuksiaan kehittämistyöstä. Artikkelikokoelmassa annetaan myös ideoita monialaiselle yhteistyölle.

70. Martikainen (toim.) (2016)
Varautuva, turvallinen koulu (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-446-0
Tämä julkaisu on suunnattu kaikille oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Artikkelit sisältävät sekä turvallisuusjohtamisenteoriaa että turvallisuustyön hyvien käytänteiden kuvauksia. Keskeisiä teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, turvallisuuskoulutus, hyvinvointi ja varhainen puuttuminen sekä palvelulupaus opetuksesta ja ohjauksesta. Julkaisu syntyi Opetushallituksen rahoittaman, Laurea-ammattikoulun toteuttaman Varautuva, turvallinen koulu -koulutuksen kehittämistehtävien pohjalta. 

69. Korkiakangas (toim.) (2016)
Uudenmaan aluetta palvelemassa ja kehittämässä. Artikkeleita restonimikoulutuksesta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-443-9
Tämä julkaisu pohjautuu Laurean strategian kolmeen teemaan, jotka ovat yrittävän ihmisen korkeakoulu, aluetta palveleva korkeakoulu sekä yhteiskuntavastuullinen korkeakoulu. Teemoihin liittyvät artikkelit kuvaavat opettajien, opiskelijoiden ja työelämän toimijoiden kehittämishankkeissa toteutuvaa yhteistyötä.Korkeakoulun ja työelämän välinen yhteistyö tuottaa kokemuksia, virittää luovuutta ja uteliaisuutta sekä motivoi tutkimaan ja kehittämään. Näin on yhdessä mahdollista luoda tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja rakentaa tulevaisuuden työelämää Uudellamaalla.

68. Hirvikoski, Lehto & Äyväri (2016)
Development and experimentation platform for social, health and wellbeing services in the context of Kalasatama health and wellbeing centre (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-441-5
This report is the result of a consulting work done by Laurea experts on the commission of the Department of Social Services and Health Care, Helsinki and Helsinki Business Hub. The aim of the consulting work was to construct a framework for the development and experimentation platform to be utilized in co-creation and testing new social and health care services especially in the context of the Kalasatama Health and Wellbeing Center to be opened in 2018. 

67. Alakoski & Hytönen (toim.) (2016)

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-440-8
Päätöksenteko on keskeisessä roolissa johtamisessa ja toimintojen kehittämisessä. Päätöksentekoon liittyvien ilmiöiden lisääntyvä, tutkittuun tietoon perustuva ymmärrys tuo uudenlaista syvyyttä toimintatapojen tarkasteluun. Tässä julkaisussa analysoidaan ja pohditaan Matti Alahuhdan kirjaa "Johtajuus – kirkas suunta ja ihmisten voima" (2015) päätöksenteon ilmiöiden teorioiden näkökulmasta. Julkaisun tavoitteena on nostaa esiin tilanteita ja esimerkkejä, joissa päätöksenteon ilmiöiden ymmärtämisestä on hyötyä käytännön johtajuudessa. Lisäksi pyritään luomaan teoreettista perustaa käytännön kokemusten luomille johtamisen opeille.

66. Martikainen & Ranta (2016)
Turvallinen tapahtuma - opas oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumajärjestäjälle (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-438-5
Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota oppilaitosten ja korkeakoulujen tapahtumanjärjestäjille tietopaketti siitä, kuinka turvallinen ja sitä kautta onnistunut tapahtuma saadaan syntymään. Kun turvallisuus on huomioitu jo tapahtuman suunnittelussa, voi tapahtuman aikana keskittyä muuhun tärkeään työhön. Oppaassa kuvataan mm. tapahtuman turvallisuutta säätelevää lainsäädäntöä sekä opastetaan tapahtuman riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja käsittelyssä.

65. Saarinen (2016)
Korkeakoulumarkkinointi Suomessa. Case  Laurea: Yhdessä enemmän (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-437-8
Julkaisu käsittelee korkeakoulumarkkinointia ja korkeakoulujen brändejä Suomessa. Aihetta käsitellään aivojen toiminnan, ihmisen käyttäytymisen, visuaalisuuden, brändimielikuvan muodostumisen ja vastuullisuuden kautta. Case-esimerkkinä toimii Laurea-ammattikorkeakoulun brändityö. Julkaisu sopii kaikille ihmislähtöisestä markkinoinnista, brändeistä ja visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille. Julkaisua voi käyttää myös opaskirjana markkinointiin ja visuaaliseen ajatteluun.

64. Wiitakorpi, Marstio & Mattila (toim.) (2016)
Digimakupaloja korkeakouluopettajille (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-435-4
Digimakupaloja korkeakouluopettajalle on julkaisu, jossa tarjoillaan maistiaisia verkko-oppimisen ja -opettamisen kiemuroihin. Kulttuurin muutos ajattelussa, välineissä sekä tavoissa toimia sotketaan yhteen, maustetaan videoilla ja kuorrutetaan kokemuksilla. Digipedagogiikka ja opiskelija ovatytimessä. Laurean Virtuaalikoulutuksen tiimin (DigiTeam) kokoama julkaisu luo katsauksen verkko-oppimisen rakentamisen eri ulottuvuuksiin ja dynamiikkaan käytännön näkökulmasta.

63. Kuhmonen, Pirilä, Ranta & Tuohimaa (toim.) (2016)
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta oppimisympäristönä ammattikorkeakouluissa: Kehittämässä valmennusta ja valmentamassa kehittämistä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-433-0
Tässä raportissa on kuvattu TKI-osaajavalmennushankkeen moduulin 5 ”TKI-toiminta oppimisympäristönä” toteutusta ja sen puitteissa tehtyjä kehittämistehtäviä. Kuvauksia on niin fyysisistä ja virtuaalisista oppimisympäristöistä kuin hankkeiden opinnollistamisesta, jo vakiintuneiden toimintatapojen edelleen kehittelystä kuin uusista avauksista. Kehittämistehtävien kautta saa pienen kurkistuksen siihen, millaisten aiheiden parissa valmennukseen osallistuneissa ammattikorkeakouluissa on tämän vuoden aikana painittu, ja miten TKI-toiminta muovautuu oppimisympäristöksi.

62. Maunula, Hytönen, Heinonen & Suomala (2016)
NeuroService: tutkimuksia kuluttajien mieltymyksistä aivokuvantamisen keinoin (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-431-6
Tämä julkaisu liittyy NeuroService-projektiin, joka oli Laurea-ammattikorkeakoulun NeuroLabin toteuttama TEKES-rahoitteinen projekti. Sen aikana tehtiin kolme aivokuvantamistutkimusta yhteistyössä yritysten kanssa. Projektissa kehitettiin prosessi, jonka avulla useat yritykset voivat yhdessä testata uutuustuotteitaan ja mainoksiaan saman aivokuvantamisen aikana. Projekti tuotti uutta tietoa kuluttajien mieltymyksistä hyödyntämällä aivojen magneettikuvausta ja perinteisiä behavioraalisia menetelmiä. Tässä julkaisussa esitellään NeuroService-projektin aivokuvantamistutkimuksien tuloksia ja kuvataan projektin ja sen osatutkimusten toteutumista.

61. Lindström & Kumlander (toim.) (2016)
Omaisten yhteiskunnallisia paikannuksia. Ammattilaisten ja omaisten kokemina (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-429-3
"Omaisten yhteiskunnallisia paikannuksia" on julkaisu, joka tuo esiin omaistyön historiaa, tämän hetken tilannetta ja keskustelua eri ammattiryhmien välillä ja eri viitekehyksissä. Oman äänen teokseensa antavat omaistyön ammattilaiset, tutkijat sekä itse omaiset kokemuksineen, näkemyksineen ja kehittämisajatuksineen. Teos poikkileikkaa terveydenhuollon, sosiaalityön ja rikosseuraamustyön kenttää antaen tilaa ja näyttäen, että myös omaisella on ääni, jota kannattaa kuulla ja kuunnella. Teos tarjoaa näköaloja ajankohtaisesta keskustelusta alan ammattilaisille, vertaisille, opiskelijoille ja aihealueesta kiinnostuneille.

60. Järveläinen (2016)

"Kivistön kauppakeskuksen ja kaupunkikeskuksennuorisotyö (KiKe)" -hanke : Loppuraportti (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-428-6
Tämä julkaisu liittyy ”Kivistön kauppakeskuksen ja kaupunkikeskuksen nuorisotyö (KiKe)” –hankkeeseen, jossa Laurean ja Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden tavoitteena oli osallistaa Länsi-Vantaan nuoria ideoimaan, suunnittelemaan ja valmistelemaan Kivistön kauppakeskusta ja sinne rakennettavaa nuoriso-kirjasto-kulttuuri -monitoimitilaa. Tämä raportti kuvaa KiKe- hankkeeseen osallistuneiden nuorten ideoita ja kokemuksia ideapajaan osallistumisesta, vaikuttamisesta, vapaa-ajan aktiviteeteistä sekä osallisuudesta. Hankkeessa kerättiin myös työntekijöiden kehittämisehdotuksia sekä kokemuksia nuorten osallistamisen hyödyistä ja haasteista.

59. Tarkkanen & Leppänen (2016)
Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät. Selvitystyö (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-427-9
Tämän raportin tarkoituksena on kuvata Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat tekijät -selvitystyössä tehdyn tutkimuksen vaiheet ja tulokset. Tutkimuksessa määritettiin keskeiset Itäliikenteen kehitykseen vaikuttavat rakenteelliset tekijät sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Selvitystyön pohjalta kehitettiin Foresight for Borders -ennakointimalli, jonka avulla voidaan ennakoida rajaliikenteen määriä rajanylityspaikasta ja kulkutavasta riippumatta.

2015

58. Korhonen, Korkalainen, Pienimäki & Rintala (2015)
Tapahtumajärjestäjän opas (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-426-2
Tapahtumat ovat tärkeä osa Laurean toimintaa. Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa Laurean henkilöstöä ja opiskelijoita tapahtumien järjestämisessä. Tapahtumat vahvistavat ja rakentavat Laurean brändiä, ja opas antaa vinkkejä siihen miten Laurean bränki voi näkyä tapahtumissa. Mukana on myös esimerkkejä erilaisista tapahtumista, joita Laureassa on järjestetty.

57. Niinistö-Sivuranta (toim.) 2015

Iloa ja osaamista. Kehittämispohjainen oppiminen innostuksen lähteenä an brändi voi näkyä tapahtumissa. Mukana on myös esimerkkejä erilaisista tapahtumista, joita Laureassa on järjestetty.(PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-421-7
Ammattikorkeakoulujen tehtävä korkeakoulukentässä on tuottaa ratkaisuja ja tulevaisuuden osaamista. Tässä julkaisussa esitellään opiskelijoiden osallisuutta, kumppanuuksien merkitystä ja ammattikorkeakoulupedagogiikan mahdollisuuksia eri näkökulmista. Julkaisu tuo esille monipuolista osaamista ja luovia ratkaisuja ammattikorkeakoulujen oppimistoiminnassa. Laurean koulutukset ovat julkaisussa hyvin edustettuina ja tekstit sisältävät asiaa aina ammatillisista kysymyksistä pedagogiikkaan ja oppimiseen sekä työelämän tulevaisuuden näkymiin.

56. Korkiakangas (toim.) (2015)

Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-418-0
Laureasta uutta osaamista palveluliiketoimintaan -julkaisussa tarkastellaan Learning by Developing (LbD) -toimintamalliin pohjautuvan palveluliiketoiminnan koulutuksen käytänteitä eri näkökulmista. Artikkelit tarjoavat pienen välähdyksen Laureassa restonomeiksi valmistuvien opiskelijoiden koulutusprosesseista.

55. Tarkkanen & Aro (2015)
The Cross-Border Photonics Iniative- demonstration research report (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-416-3
This report discusses Laurea UAS’ main contribution to Cross-Border Photonics Initiative project. This report describes how, by combining drones with photonics, new technology can be applied in border surveillance. The report describes the planning
of the demonstration flights, including choosing the area and equipment, explaining the permit process and creating scenarios.

54. Jaalama & Sinervo (2015)
Maalta kaupunkiin! Lohjan kaupungin kuntaliitostutkimus: Karjalohja ja Nummi-Pusula (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-415-6
Tämä Maalta kaupunkiin! -julkaisu perustuu Lohjan kaupungin toimeksiantoon ja tutkimukseen, jonka toteuttivat Laurea-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat Juha Jaalama ja Jaakko Sinervo. Toimeksiannolla Lohjan kaupunki halusi selvittää liittyneiden kuntien asukkaiden mielipiteitä kuntaliitoksesta, jotta asukkaiden näkemykset voitaisiin ottaa huomioon
päätöksenteossa. Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoa kuntalaisten suhtautumisesta kuntaliitoksiin ja sen jälkeisiin palveluverkoston muutoksiin sekä saada kuntalaisilta erilaisia kehitysideoita ja parannusehdotuksia, joiden avulla Lohjan kaupunki pystyisi integroimaan liitosalueet kuntarakenteeseensa entistä paremmin.

53. Martikainen (toim.) (2015)
Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen oppilaitoksissa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-413-2
Tämä julkaisu on suunnattu kaikille oppilaitoksen turvallisuusjohtamisen kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille. Artikkelit sisältävät sekä turvallisuusjohtamisen teoriaa että turvallisuustyön hyvien käytänteiden kuvauksia. Keskeisiä teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta sekä jatkuva parantaminen. Julkaisu syntyi Opetushallituksen rahoittaman, Laurea-ammattikoulun totettaman Arjen ennakoiva turvallisuusjohtaminen -koulutuksen kehittämistehtävien pohjalta.

52. Sivén (toim.) (2015)
Yhteistoiminnan toteutuminen Sahanmäessä. Case: ResLog2 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-412-5
Tämä julkaisu liittyy Yhteistyön toteuttaminen logistiikka-alueilla (ResLog2) -hankkeeseen, jossa kehitettiin Sahanmäen ja Ilvesvuoren teollisuusalueilla toimivien yritysten ja organisaatioiden keskinäistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena oli aktivoida Hyvinkään Sahanmäen ja Nurmijärven Ilvesvuoren logistiikka- ja teollisuusalueiden yrityksiä keskinäisen yhteistyön toteuttamiseen aiemmassa ResLog-hankkeessa esiin tulleiden teemojen pohjalta. Tämä julkaisu on raportoiva kuvaus hankkeessa toteutetuista osa-alueista ja se on tuotettu ResLog2-hankkeen toteuttajaorganisaatioiden yhteistyönä.

51. Uusitalo (2015)
Kokemusasiantuntijat oppilaitoksissa- käykö kokemus koulutuksesta? (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-411-8
Tämä opinnäytetyö on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun tilauksesta ja tarkoituksena oli selvittää sen päihde- ja mielenterveystyön opettajien sekä heidän opiskelijoidensa kokemuksia ja mielipiteitä kokemusasiantuntijoiden
käyttämisestä oppitunneilla. Tavoitteena oli tutkia, mitä lisäarvoa nämä vierailut tuovat opintoihin.

50. Sinkko (toim.) (2015)
Matkalla johtajuuteen. Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-410-1
Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi esimiestehtäviin valmistuville opiskelijoille sekä kiitokseksi asiantuntijuudesta ja neuvoista työelämän edustajille. Opiskelijat ovat kirjoittaneet julkaisun artikkelit johtamisfoorumeilla ja -keskusteluissa syntyneiden aineistojen pohjalta osana Johtaminen työyhteisössä -opintojaksoa. Artikkeleiden teemat muodostuvat henkilöstöjohtamisen,
palautteen, johtajana toimimisen haasteiden, työhyvinvoinnin, muutosjohtamisen ja itsensä johtaminen sekä käytännön johtamistyön teemoista.

49. Viitala & Kokko (2015)
Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-409-5
Tämä julkaisu on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun yritysklusterin CIDe Cluster Finlandin tarpeesta selvittää yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön areenoita, kokemuksia yhteistyöstä ja yhteistyöhön liittyviä kehittämisen kohteita ja ratkaisuja. Julkaisussa tuodaan esiin mm. erilaisten innovaatioverkostojen rooli yhteistyössä sekä näkemyksiä hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyvään yhteistyön tarpeeseen.

47. Ronkainen & Silvennoinen (toim.) (2015)

Toimiva sairaala Living Lab (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-404-0
Tämä julkaisu liittyy Toimiva sairaala Living Lab –hankkeeseen, joka toimi perusterveydenhuollon kehittämisalustana hyödyntäen rajapintaosaamista kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä kooten yhteen sairaalapalveluiden työntekijöitä, yritysten edustajia, tutkijoita, opetushenkilöstöä ja opiskelijoita. Tämän julkaisun tavoitteena on kuvata ja arvioida hankkeen aikana toteutunutta Living Lab -toimintaa perusterveydenhuollon sairaalaympäristössä. Julkaisussa avataan hankkeen teoreettisia ja käytännöllisiä lähtökohtia sekä kuvataan neljä kumppanuusverkoston, kehittämiskohteen ja -tavoitteiden osalta erilaista kehittämisprojektia.

Ronkainen & Silvennoinen Smart Hospital Living Lab. Abstracts.pdf
This publication includes abstracts of the report "Smart Hospital Living Lab". The Finnish report describes and assesses how the Living Lab solutions created in the Smart Hospital Living Lab project can be used in a primary health care environment. The publication analyses the theoretical and practical basis of the project and describes four development projects, each with different partnership networks, target areas and objectives. Distinctive features of Living Lab activities in sub-projects and their development context are also highlighted. The publication discusses the experiences gathered from Living Lab, analysing its nature, practices, successes and challenges. The parties interested in Living Lab can thus use them in health care, business operations and training activities.

46. Räty (toim.) (2015)

Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Loppuraportti (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-403-3
Julkaisu liittyy Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeeseen, joka toteutettiin 2011-2015. Hankkeen aikana moniaistisuutta testattiin ja kehitettiin verkostossa erilaisissa toimintaympäristöissä oppimisen ja hyvinvoinnin edistämisen välineenä. Tässä loppuraportissa kuvataan hankkeen kehittämistyötä sekä jokaisen osatoteuttajan omia pilottikokeiluja.

45. Rantanen & Weckroth (toim.) (2015)
Hyvinvointi, teknologia ja yhdessä oppiminen. Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) kehittämisverkostona (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-402-6
Julkaisu liittyy Päihdehoidon oppimis- ja kehittämiskeskus (POKE) -hankkeeseen, jossa keskeisellä sijalla oli päihdehoidon osaamisen vahvistaminen työelämälähtöisen oppimisympäristön sekä yritysyhteistyön ja hyvinvointiteknologian sovellusten pilotointien kautta. Tässä julkaisussa kuvataan ja arvioidaan POKE-hankkeessa tehtyä kehittämistoimintaa ja sen tuloksia.

44. Räty (2015)
Aistien-menetelmä (uusittu painos) (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-398-2
Aistien-menetelmä on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssään tai järjestö-toiminnassa. Menetelmä sopii oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Menetelmän tarkoituksena on voimaannuttaa, tarjota elämyksiä sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

43. Ahonen, Peippo, Päällysaho, Pirilä & Murtola (toim.) (2015)
Sairaanhoitajat syöpäpotilaan hoidon kehittäjinä. Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen alueellisia vaikutuksia (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-396-8
Julkaisu kuvaa Laurean opiskelijoiden ja työelämän yhteisiä alueellisia kehittämisprojekteja sekä oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuksen alueellisia vaikutuksia syöpäpotilaiden hoidossa. Julkaisun artikkelit liittyvät FUAS-liittouman ammattikorkeakoulujen (Hamk, Lamk ja Laurea) vuosina 2013-2015 toteuttamaan Syöpähoitotyön kehittäjä -koulutukseen.  Artikkelikokoelman kirjoittajina toimivat sekä Laurean henkilöstön jäsenet että sairaanhoitajaopiskelijat.

42. Räty & Laurikainen (toim.) (2015)
Aistien-menetelmällä oivalluksia oppimiseen ja kohtaamiseen (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-393-7
Aistien-menetelmä on elämyksellisyyttä hyödyntävä toimintamalli, joka pohjautuu eri aisteja stimuloivan tilan käyttämiseen sekä yhteiseen tilan rakennusprosessiin. Tämä artikkelikokoelma kuvaa menetelmän käyttötarkoitusta ja merkitystä sekä antaa runsaasti käytännön esimerkkejä menetelmän kokeilemista kiinnostuneille tahoille.

 

 2014

41. Vento (2014)
Asiakaslähtöisyys ja tuottavuus hoivapalveluissa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016063013442
Julkaisu liittyy HoivaRekry-hankkeeseen, jossa tutkittiin asiakaslähtöisyyden ja tuottavuuden parantamista hoivapalveluissa toimintatutkimuksen avulla. Julkaisussa kuvataan hoivatyön muutosprosesseja asiakaslähtöisiksi palveluprosesseiksi sekä  hankkeessa kehitettyä”profilointityökalua”, jonka avulla hoivatyössä tarvittavaa osaamista pystyttiin allokoimaan kolmelletasolle palvelujen tuottamisessa.

40. Sivén (toim.) (2014)
Yhteistoimintamallit logistiikka-alueilla. Case: ResLog-hanke (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-390-6
Tämä julkaisu kuvaa Yhteistoimintamallit logistiikassa (ResLog) –hanketta, jossa kehitettiin Sahanmäen ja Ilvesvuoren teollisuus-alueiden toimintaa. Hankkeen kehittäminen kohdistui siihen, miten kohdealueilla saavutettaisiin hyötyjä yhteishankintojen, resurssitehokkuuden ja verkostoitumisen avulla. Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa tietoisuutta horisontaalisesta toimitusketju- ja hankintayhteistyöstä, jonka avulla yritykset ja organisaatiot voivat parantaa liiketoiminnallista kilpailukykyään ja henkilöstön osaamistarpeita hankkeessa esiin tulleilla osa-alueilla.

39. Hautaviita, Karhumaa, Mattila, Pohjanoksa & Rimpilä-Vanninen (2014)
Opiskelun aloituksen osallistava tuki -hanke (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:2242-5225
Julkaisussa kuvataan Opiskelun aloituksen osallistava tuki -hanketta, joka kohdistui nuorten opintojen keskeyttämisen ja syrjäytymisen ehkäisyyn ammattiopistossa opiskelunsa aloittavien kontekstissa. Hankkeessa kehitettiin osallistavia toimintamalleja, joita voidaan jatkossa käyttää erilaissa nuorten kanssa tapahtuvissa toiminnoissa. OAOT-hankkeen tarkoituksena oli tuottaa opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn soveltuvaa opiskelija-tuutorikoulutusta, yksilö- ja ryhmäohjausmenetelmiä sekä muuta elämänhallintaa ja terveyden edistämistä parantavia malleja.


38. Kämppi, Rajamäki, Tiainen & Leppänen (2014)
MACICO. Multi-Agency Cooperation in Cross-border Operations. Samples of Evidence Series: Volume 4 (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-387-6
Cooperation between Public Protection and Disaster Relief actors across a border is a difficult task today, because the teams on both sides of the border cannot communicate with each other. One of the reasons is that their communication systems cannot be linked easily. Other challenges are related with heterogeneous operational procedures, heterogeneous services and the lack of trust between cooperating parties. The MACICO project presents a concept for interworking of security organizations in their daily activity that guarantees communications reliability, integrity and security.


37. Korkiakangas, Mantere, Meriläinen & Mikkola (2014)
Restonomiopiskelijat työelämää kehittämässä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-384-5
Julkaisussa kurkistetaan palveluliiketoiminnan koulutukseen, jossa osaamisen kehittäminen toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Julkaisun artikkeleissa kuvataan opintojen toteuttamista  Learning by Developing -toimintamallin avulla aidoissa kehittämishankkeissa.

36. Raij (ed.) (2014)
Learning by Developing Action Model (PDF)

The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613570

Learning by Developing action model book aims to describe the LbD model as a pedagogical development process at Laurea University of Applied Sciences. It is made up of different, independent peer reviewed articles, which look at LbD from different perspectives. The articles, for example, introduce the philosophical bases of the LbD action model and give examples of how to apply LbD in carrying out different research and development projects.

35. Henriksson, Korkiakangas & Mantere (2014)

Adaptation of Learning by Developing for Comprehensive Schools - LbD4All Guide (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613569
The publication is for those interested in the development of teaching in comprehensive schools. The publication provides a versatile introduction to Laurea's pedagogical action model Learning by Developing (LbD) and its adaptation for comprehensive schools (LbD4All). The aim is to introduce the action model LbD4All and provide stimuli in order to apply this model in comprehensive schools.


34. Lassila, Mertanen & Ritalahti (toim.) (2014)
Matkailu- ja ravitsemisalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnotalan kehittäjinä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-374-6
Matkailu- ja ravitsemisalalla on ollut ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja vuodesta 2006 alkaen. Tämä kirja kuvaa ylemmän ammattikorkea-koulututkinnon alkuvaiheita ja tutkinnon merkitystä alan kehittäjänä. Kirja on tarkoitettu kaikille matkailu- ja ravitsemisalan kehittämisestä kiinnostuneille, alan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa harkitseville ja alalla toimiville.

33. Koski, Viiala, Putkonen & Tanskanen (2014)
Pilottiprojekti Kansainvälinen Sairaanhoitajuus Suomessa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-372-2
Julkaisussa kuvataan filippiiniläisen sairaanhoitajaryhmän pätevöittämisprosessia EU-kelpoisiksi ammatinharjoittajiksi. Julkaisu kuvaa pilottiprojektia, jossa Laurea-ammattikorkeakoulun yhteistyökumppaneina toimivat Opteam Oy, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri sekä Tampereen yliopistollinen keskussairaala.

32. Heino, Kuhmonen, Kuuseva, Nuto & Tuominen (toim.) (2014)
Rahat kotiin Venäjältä! Miten pk-yritys turvaavientisaatavansa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-364-7
Opas on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tarvitsevat tietoa vientikaupan riskien hallinnasta ja vientisaatavien turvallisesta kotiuttamisesta Venäjältä. Erityistarkastelussa on remburssi maksutapana. Koska kansainvälinen liiketoiminta vaatii resursseja ja vahvaa erityisosaamista, oppaan tärkeimpänä tehtävänä on kertoa, mistä viejä saa apua.

31. Tuohimaa & Pirilä (toim.) (2014)

Askeleita hyvinvointipolulla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613564
Julkaisu liittyy Pumppu-hankkeen, jossa Laurean osahankkeessa tehtiin vuosina 2011-2014 monitoimijaista yhteistyötä Länsi-Uudellamaalla kansalaisten hyvinvoinnin parantamiseksi ja terveyden edistämiseksi. Julkaisu koostuu neljästä artikkelista, jotka kukin osaltaan muodostavat pienen askeleen kohti hyvinvoivaa Länsi-Uuttamaata.

30. Ranta, Tuohimaa & Pirilä (toim.) (2014)

Elämänkaaren mittaista hyvinvointia Vihdin ja Karkkilan alueella (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613562
Tämä raportti kertoo kehittämistyöstä, jota on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun Pumppu-osahankkeessa. Osahankkeessa kehitettiin hyvinvointipalveluja ja toimintaa erityisesti terveyden edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn Karkkilan ja Vihdin alueella. Tavoitteena oli tuoda terveyden edistäminen lähelle arkea ja ympäristöä, jossa ihmiset elävät.

29. Lääveri, Korkalainen, Oinonen & Oyer (toim.) (2014)

Kerro kaverille kans. Kokemuksia ja näkemyksiä LaureanP2P-opiskelusta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-345-6
Tämän julkaisun tarkoituksena on kuvata Peer-to-Peer (P2P)-toimintamallia Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään yksikössä. Julkaisu sisältää kirjoituksia toteutetuista P2P-kehittämisprojekteista sekä pedagogisia artikkeleita P2P-toimintamallista. Artikkeleiden kirjoittajina ovat toimineet P2P-projektitiimit, yksittäiset opiskelijat, yritysyhteistyökumppanit, P2P-tiimien ohjaajat sekä Laurea Hyvinkään johto.

28. Mäntynen (2014)
Päiväkodin tädit tulosvastuussa. Uusliberalismin ilmentymätvarhaiskasvatuksessa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-341-8
Tämä julkaisu on Laurea Hyvinkään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen Laura Mäntysen opinnäytetyö. Työn tarkoituksena oli selvittää, millaisia ovat uusliberalismin ilmentymät varhaiskasvatuksessa ja miten työn tehostamisen vaatimukset ovat vaikuttaneet päiväkotien arkeen. Tutkimus-näkökulmana toimi työntekijöiden kokema arki.

27. Pusa (ed.) (2014) 
Encounter Art.Handbook for a Group Guide (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-339-5
This handbook is a collection of the subjects handled in Encounter Art group guide training. In addition to Encounter Art group guides, the handbook is well suited to social-welfare, health-care and educational supervisors when they assess the applicability of Encounter Art to the operations of their own units.


26. Henriksson, Korkiakangas & Mantere (2014)

Kehittämispohjaisenoppimisen sovellus peruskouluille. LbD4All-opas (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613556
Tämä julkaisu on suunnattu peruskouluopetuksen kehittämisestä kiinnostuneille. Julkaisu tarjoaa monipuolisen kuvan Laurean pedagogisesta Learning by Developing (LbD) -toimintamallista ja sen peruskoulusovelluksesta (LbD4All). Tavoitteena on esitellä LbD4All-toimintamalli ja antaa virikkeitä sen käyttöön ottamisesta peruskoulussa.

25. Manninen, Meristö & Laitinen (2014)
Tulevaisuuden muutosvoimat ja niiden vaikutus osaamiseenteknologia-alalla 2025 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-336-4
Tämä julkaisu liittyy Hämeen ammattikorkeakoulun koordinoimaan BOAT-hankkeeseen, jossa Laurean osahankkeessa keski-tytään teknologiateollisuuteen. Tämä raportti kuvaa Laurean BOAT-osahankkeessa toteutetun teknologiakartoituksen tuloksia.

24. Tikanmäki, Rajamäki & Pirinen (eds.) (2014)

Mobile Object Emergency Vehicles. Samplesof Evidence Series: Volyme 3 (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-334-0
This report depicts the research project MOBI (Mobile Object Bus Interaction). The project aimed to create a common international ICT infrastructure for all Puclic Protection and Disaster Relief vehicles, based on better integration of ICT systems, applications, and services.


23. Manninen, Meristö & Laitinen (2014)
Tulevaisuus turvassa! - Tulevaisuuden muutosvoimat ja niidenvaikutus turvallisuusalaan ja sen osaamistarpeisiin (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613552
Tämä raportti kuvaa tulevaisuuden muutosvoimia, jotka muokkaavat tulevaisuusalan klusteria ja sen osaamistarpeita. Raportti liittyy BOAT-hankkeeseen ja siinä tarkastellaan Itämeren alueen yrityksiä, korkeakouluja sekä julkishallinnon päätöksentekijöitä Triple Helix-viitekehyksen kautta. Raportti sisältää myös opiskelijoiden tekemät kartoitukset turvallisuusalan toimijoista Itämeren maissa.

22. Pusa (toim.) (2014)
Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-332-6
Käsikirjassa kuvataan ryhmämuotoista Kohtaamistaide-kuvataidetoimintaa, jossa kokematonkin tekijä pääsee nauttimaan taiteen tekemisestä ja jossa korostuu kaikkien aistien käyttäminen. Käsikirjaan on koottu Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksessa käsiteltävät aiheet.

21. Santonen, Zechner, Myllymaa & Fagerlund (2014)
Ikäihmistenkotona asumista tukeva osaaminen (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613550
Tämä raportti liittyy ForeMassi2025-verkostohankkeeseen. Raportti kokoaa yhteen työelämän asiantuntijoiden näkemyksiä vaihtoehtoisista tulevaisuuden kuvista sekä niihin liittyvistä koulutuksen kehittämisideoista.

 

2013

20. Räty, Sivonen, Saarela, Laurikainen & työryhmä (2013)
Aistien-menetelmä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-329-6
Aistien-menetelmä on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hyödyntää elämyksellisyyttä ja moniaistisuutta työssään tai järjestö-toiminnassa. Menetelmä sopii oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Menetelmän tarkoituksena on voimaannuttaa, tarjota elämyksiä sekä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.


19. Tuohimaa, Meristö & Pirilä (toim.) (2013)
Häiriö polulla - NV-perheiden hyvinvointipolun nykytilanne ja haasteet Länsi-Uudellamaalla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613549
Julkaisu liittyy Laurean Pumppu-hankkeen osioon, jossa tutkittiin neurologisia vammoja omaavien lasten ja nuorten perheitä Länsi-Uudellamaalla. Julkaisussa esitellään hankeosion tuloksia, erityisesti vuonna 2012 toteutettua häiriöanalyysia.


18. Puttonen & Laakkonen (toim.) (2013)
Tarinoita mahdollisuuksista ja moninaisuudesta. Laurea-kirjaston arkea (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-325-8
Julkaisu on Laurea-kirjaston henkilöstön kirjoittama artikkelikokoelma, jossa kirjaston työntekijät kertovat monipuolisesta työstään sekä reflektoivat työtään Laurea-kirjaston tavoitteisiin.


17. Ylikoski (toim.) (2013)
Vastahakoista verkostointia ja tiivistä yhteistyötä? (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-323-4
Julkaisu on osa Laurean Pumppu-hanketta, joka on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke. Julkaisussa kuvataan mielenkiintoisia tapoja edistää verkostoitumista hyvinvointialalla.


16. Havukainen & Ikonen (eds.) (2013)
Transatlantic Dual Degree Programme in Nursing (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-322-7
The aim of this publication is to describe the experiences and outcomes of the Transatlantic Curriculum in Nursing Programme which was the first Transatlantic Dual Degree Programme in Nursing in the world.


15. Vesterinen & Niiniö (eds.) (2013)
Development Project as Driving Change in Elderly Care (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-311-1
This publication describes the results gained during the course of the project "The Driving Change in Welfare Services for the Aged".


14. Rantanen, Rantanen, Vuorinen, Järveläinen & Lehtola (2013)
Nuorten yrittäjyysintoa Uudellamaalla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-308-1
Julkaisu esittelee tutkimusta, jolla kartoitettiin nuorten yrittäjyyshalukkuutta, yrittäjyyskasvatusta sekä EER 2012 yrittäjyysvuoden vaikuttavuutta.


13. Laitinen, Meristö & Tuohimaa (toim.) (2013)
Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tulevaisuuden osaaminen maakunnissa itsenäisen kotona selviytymisen näkökulmasta. ForeMassi2025-skenaarioraportti II (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613547
Raportti on yhteenveto tuloksista, jotka saatiin vuonna 2012 toteutetussa ForeMassi2025-hankkeen alueellisessa ennakointi-prosessissa.


Helenius, Sassi & Silvennoinen (2013)

Arjen tutut askeleet. Ideoita yhdessäoloon vanhusten kanssa (PDF)
Tämä julkaisu on sekä oppi- että vinkkikirja kaikille vanhusten kanssa toimiville, niin opiskelijoille, ammattilaisille kuin omaisillekin. Julkaisussa olevien esimerkkien ja vinkkien avulla halutaan korostaa sitä, että tavallinen arkinkin on vanhukselle rikastava kokemus sekä elämysten ja muistojen lähde.

2012


11. Juujärvi & Pesso (2012)
Ihmiset tekevät Suurpellon. Koulii-hankkeen arviointitutkimus (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-286-2
Julkaisu liittyy Koulii-hankkeeseen. Raportissa arvioidaan hankkeen tuloksia realistisen evaluaation keinoin.


10. Leminen, Huhtala & Sihvonen (eds.) (2012)
Digital service concepts and business models - Current state and future prospects (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-284-8
This research was a part of Next Media's research program during 2011. This research report focuses on predicting the future of eReading and eLearning.


9. Leminen, Könkkölä & Huhtala (eds.) (2012)
Multichannel Multi Market Media Service Business Model Evaluation and Benchmark (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-282-4
This research was conducted as a part of Next Media's Multichannel Multimarket Media Service research programme. This study examines business models for the eLearning industry in Finland and in international markets.


8. Leminen & Huhtala (eds.) (2012)
eReading advertising and value creation best practises - Outlook 2010-2011 (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-280-0
This research was operated as a part of Next Media's eReading Services Business Models and Concepts research programme. This study examined internal and external aspects of eReading services.


7. Palokangas, Suomala, Heinonen, Maunula & Numminen (2012)
Measuring the Willingness to Purchase Using Methods of Neuromarketing (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-277-0
Methods of neuromarketing provide tools to analysis and understanding human behaviour in relation to markets and marketing exchanges. This study describes how marketing assets in the retail store affect the customer's degree of Willingness to Purchase in different phases of the consultative selling process.


6. Paasonen & Paasonen (2012)
Tutkimus yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmästä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613542
Julkaisussa kuvataan tutkimusta, jolla on selvitetty yksityisen turvallisuusalan koulutusjärjestelmän nykytilaa ja kehittämistarpeita.


5. Meristö, Tuohimaa, Laitinen & Pirilä (2012)
Hyvinvointi- ja turvallisuusalan osaamisen tulevaisuus itsenäisen kotona-asumisen näkökulmasta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613540
Tämä raportti liittyy ForeMassi2025-hankkeeseen ja on yhteenveto ensimmäisen toimintavuoden skenaariotyöstä.


4. Rajamäki, Pirinen & Knuuttila (eds.) (2012)
SATERISK - Risks of Satellite Based Tracking (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701301764
The SATERISK project studied risks associated with satellite based tracking, specifically whether the use of tracking generates additional risks. The report collects and summarizes the main research results of the SATERISK project.


3. Tuohimaa, Rajalahti & Meristö (2012)
Hyvinvoinnin pitkospuut - lähtökohdat kansalaisen saumattoman hyvinvointipolun kehitystyölle (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201701301762
Julkaisu on ensimmäinen Pumppu-hankkeen väliraportti. Raportissa kuvataan Laurea Lohjan osahankkeen kehitystyön lähtötilannetta.


2. Ora-Hyytiäinen, Ahonen & Partamies (2012)
Hoitotyön kehittäminen juurruttamalla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070613538
Julkaisu kuvailee juurruttaminen-menetelmää. Julkaisu kokoaa yhteen jo olemassa olevaa kokeilujen ja tutkimuksen kautta tuotettua tietoa juurruttamisesta.


1. Juujärvi (toim.) (2012)
Saappaat Suurpellon savessa. Koulii-hankkeen väliarviointi (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-264-0
Julkaisu liittyy Koulii-hankkeeseen. Raportissa arvioidaan hankkeen alkuvaiheen toimintaa realistisen evaluaation keinoin.

 

2011

A76. Leminen (ed.) (2011)
Co-creation with users and customers in living labs. Integrating users and customers in companies' processes (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513529
Study focuses on co-creation from the perspective of firms that involve customers and users into their innovation development. Specifically, the study investigates co-creation in the living lab context, which represents the ever more popular open innovation model.

 

A75. Huhtala, Salo & Leminen (eds.) (2011)
Multichannel multimarket media services- dynamic media business models, value chains and ecosystems (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513530
This study examines alternative e-business models for both learning and online fantasy gaming industry.

 

A74: Westerlund, Rajala & Leminen (2011)
Insights into the dynamics of business models in the media industry (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513528
The objective of this paper is to analyze, from a conceptual point of view, the management of dynamic media business models, which are exposed to the paradigms of the evolving media industry. It will discuss their building blocks, the influence of industry changes, and predict their management challenges, required capabilities and evolutionary steps.

 

A73: Leminen & Salo (eds.) (2011)
eReading Services, Business Models and Concepts in Media Industry (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513531
The main objective of this study is to propose viable approaches to developing eReading business models for distributing chargeable newspaper, magazine and book content in the Finnish context.

 

B47: Tikkanen, Kemppi, Metsänen & Vodhanel (2011)
Markkinaselvitys Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarpeista neljän ammattikorkeakoulun toimialoilla pääkaupunkiseudulla: Hera Competence –hanke (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-257-2
Hera Competence -markkinaselvityksen tarkoituksena oli etsiä vastauksia "Minkälainen on neljän eri ammattikorkeakoulun alueella Suomessa asuvien maahanmuuttajien koulutustarve ammattikorkeakoulujen toimialoilla pääkaupunkiseudulla?". Markkinaselvityksessä oli neljä näkökulmaa: maahanmuuttajat, työnantajat, ammattikorkeakoulut ja tukiorganisaatiot. Saatujen tulosten pohjalta tässä julkaisussa esitetään toimenpide-ehdotuksia, miten voitaisiin edistää maahanmuuttajien koulutukseen hakeutumista, sisäänpääsyä, opintojen etenemistä ja työllistymistä.

B46: Salmi & Kupari (toim.) (2011)

Learning by Developing – Polkuja uudistuvaan opettajuuteen (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513522
Tässä julkaisussa esitellään Lbd-malliin perustuvia hankkeita ja opintojaksototeutuksia sekä pohdintoja toimintatavan asettamista vaatimuksista ja mahdollisuuksista.


B45: Lehto & Leskelä (eds.) (2011)
Interactive CaringTV® and userdriven eServices: The Safe Home Project: Final Report (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513523
In this publication, the outcomes of the project are examined from the point of view of action research and different user groups with case examples. The assessment and effectiveness are described  from the point of view of clients, experts, competence and technology.

 

B44: Lehto & Leskelä (toim. (2011)
Interaktiivinen HyvinvointiTV® ja käyttäjälähtöiset ePalvelut : Turvallinen Koti -hankkeen loppuraportti (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-242-8
Tässä julkaisussa tarkastellaan Turvallinen Koti -hankkeen tuloksia toiminta-tutkimuksen ja eri käyttäjäryhmien näkökulmista case-esimerkein. Arviointia ja vaikuttavuutta kuvataan asiakkaiden, asiantuntijoiden, osaamisen ja teknii-kan näkökulmista.

 

B43: Lassila & Kallioinen (2011)
Opetuksen ja ohjauksen laatu Laureassa 2007 – 2009 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-240-4
Tässä raportissa tarkastellaan opetuksen ja ohjauksen laatua Laureassa saamamme opiskelijapalautteen pohjalta. Raportin tavoitteena on antaa kokonaiskuva Laurean opetuksen ja ohjauksen laadusta, jotta pedagogista kehitystä voidaan suunnata oikein sekä priorisoida kehittämishaasteita.

 

B42: Niiniö & Putkonen (toim.) (2011)
Kehittämishanke muutosvoimana vanhustyössä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2011091313021
Julkaisussa on kuvattu Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen-hanketta Espoon ja Vantaan kaupunkien strategisen johtamisen näkökulmasta, sekä koko hankkeen toimintatapaa ja yhteistä tavoitetta. Raportissa kuvataan myös verkostoja, hyviä käytänteitä, kehittämisen prosesseja ja arviointeja. Lisäksi julkaisussa tuodaan esiin opiskelijoiden käsityksiä ja kokemuksia vanhustyöstä.

 

B41: Marjanen & Lindfors (toim.) (2011)
Lapsen ja nuoren hyvä arki (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513524
Tässä julkaisussa hankkeen toimijat kertovat konkreettisesti, mitä hankkeessa on tehty ja millaisia hyvän arjen työkaluja on saatu aikaiseksi. Eri toimijat pohtivat myös omaa rooliaan hankkeen toteuttajana: millaista on toimia opettajana ja ohjata kehittämistehtäviä, millaisena yhteistyökumppani näkee Laurean kehittämispohjaisen oppimismallin (LbD) ja millaisena opiskelija näkee työelämälähtöisen kehittämisprosessin.

 

B40: Kallioinen (ed.) (2011)
LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN Proceedings of the 3rd Conference on Future Expertise in Higher Education (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513525
This conference publication is divided into three sections and in each section the articles will more profoundly open up the ideas and results that were presented in the short presentation or posters at the conference.


B39: Löytönen, Schwab-Matkovits, Spaapen & Varmola (2011)
Evaluation report of Laurea University of Applied Sciences 2010 (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513526
In this report, the evaluation board considers international level RDI and a high quality research culture as a central means for attaining Laurea’s vision. In order to support this development the evaluation board has provided the Laurea community with valuable external feedback regarding its performance and its way of orchestrating its RDI operations.

 

D24: Kähäri & Kotaviita (eds.) (2011)
Promoting Intercultural Management for Working Life in the Baltic Sea RegionA Five-Year Project. Thoughts, Experiences and Impact (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799-255-8
This report provides a comprehensive overview on how one specific partner consortium of higher education institutions has contributed to international student and teacher mobility and network creation by realizing an intensive program.

 

D23: Kivelä & Marstio (toim.) (2011)
PK-yritykset sosiaaliseen mediaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden rohkaisemina (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070513527
Opiskelijoilla on diginatiiveina paljon annettavaa ja opetettavaa sosiaaliseen mediaan tutustuville yrittäjille. Yrittäjillä on paljon annettavaa ja opetettavaa opiskelijoille. Raportissa kootaan yhteen tähänastisia kokemuksia Lohjan Laurean Töpseli-hankkeesta, jossa sähköiseen liiketoimintaan ja digitaaliseen markkinointiin on paneuduttu alueen yritysten toimintaa kehittäen.

2010

A72: Riihelä & Mattila (eds.) (2010)
Combi2010 Conference Proceedings (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413514
In October 2010, ”Contemporary Views on Business” highlighted not only current research but also the business opportunities and the future perspectives on the development, management and sustainable deployment of business operations. This international Conference actively sought to promote synergies between business and academia and raised awareness on the potential benefits of research for business activities. Combi2010 was an important forum for knowledge co-creation and intellectual exchange.

 

A71: Rantanen & Isopahkala-Bouret (toim.) (2010)
Näkökulmia ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413515
Tämä julkaisu perustuu Laurea-ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen hankkeeseen: Suomalaisen korkeakoulutuksen duaalimalli ja koulutuksen tuottama osaaminen. Tutkimushankkeessa ollaan kiinnostuneita erityisesti siitä, onko ylempi AMK-tutkinto profiloitunut duaalimallin mukaisesti työelämäläheiseksi ja työelämän kehittämiseen painottuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.

 

B38: Pesso, Julin, Penttilä, Pekkanen, Melin & Rahijärvi (2010)
SKANSKA JAKSAVA Rakennustyöntekijöiden fyysinen kunto, työn fyysinen kuormittavuus ja siihen vaikuttaminen (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413516
Tämä julkaisu kertoo rakennustyöntekijöiden työn fyysisestä kuormittavuudesta, rakennustyöntekijöiden fyysisestä kunnosta ja toimintakyvystä. Julkaisu tuo esille keinoja rakennustyöntekijöiden toiminta- ja työkyvyn säilyttämiseen ja uusia hyviä työkäytäntöjä kuormittaviin työvaiheisiin. Julkaisu käsittää kaksi vuotta kestäneen Skanska Jaksava -hankkeen tutkimustuloksia ja niiden perusteella esitettyjä toimenpide-ehdotuksia.

B37: Pirinen & Rajamäki (eds. (2010)
INTEGRATIVE STUDENT-CENTRED RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK Sample of Evidence Series: Volume (1) (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413517
This report is a record of the output of the RIESCA project and serves as a ‘toolbox’; a series of procedures for the evaluation and development of critical systems and event security management.

B36: Johansson & Vahvaselkä (2010)
Uusia kansainvälistymismalleja etsimässä : Tapaustutkimus kansainvälistymisstrategioista ja –poluista (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413518
Lohjan Laureassa toteutettu hanke ”Teollinen palveluliiketoiminta ja yrittäjyys” ja siihen kytketty ”Teollisen palveluliiketoiminnan osaaminen ja koulutustarpeen selvittäminen Lohjan ja Tammisaaren seutukunnissa sekä alueella toimivien yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen” -hanke on ollut sekä toteutuksiltaan että tuloksiltaan merkittävä. Tämä julkaisu perustuu tradenomiopiskelija Linda Johanssonin hankkeessa toteuttamaan opinnäytetyöhön.  Julkaisuun on tiivistetty hankkeen kansainvälistymistä koskevan tapaustutkimuksen tulokset.

C15: Pusa (toim.) (2010)
Kohtaamisen iloa! Active Art –pilotoinnista Kohtaamistaide-erikoistumisopintoihin (PDF)
Tämä kirja tekee näkyväksi osan neljän vuoden kehitystyötä, jota on tehty Laurea-ammattikorkeakoulun, Vantaan kaupungin ja japanilaisen Tohoku Fukushi Universityn yhteistyönä. Kehitystyön lähtökohtana on Japanissa 1990-luvulla kehitetty Clinical Art -systeemi, jonka perustalle on ollut tavoitteena luoda suomalaiseen palvelurakenteeseen sopiva ja palvelutarpeisiin vastaava sovellutus.

C14: Kreus, Pelkonen, Ranta, Turunen, Viitatnen & Vuoripuro (2010)
Vakavien henkilöriskien hallinta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413519
Laurea-ammattikorkeakoulu toteutti vuosien 2009 ja 2010 aikana opetusministeriön rahoittaman Korkeakoulujen turvallisuus –hankkeen. Hankkeen painopisteenä on ollut vakavien henkilöriskien hallinta korkeakouluissa. Hankkeen keskeiset tuotokset on koottu tähän käsikirjaan, joka on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen turvallisuustyötä tekeville.

D22: Vahvaselkä & Murtola (toim.) (2010)
Palveluliiketoiminta kehittämisen ytimessä! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008 – 2010) Teollinen palveluliiketoiminta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413520
Tämä julkaisu on koulutusohjelman kahden vuosikurssin julkaisu. Toivomme, että tämä julkaisu antaa lukijalle sysäyksen palveluliiketoiminnan kehittämiseen.

D10: Enckell (2010)
Diagnoosina ADHD: Sairaanhoitajien kokemuksia hoitamisesta nuorisopsykiatrisella osastolla (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413521
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien kokemuksia hoitaa nuorisopsykiatrisella osastolla nuoria, joilla on todettu ADHD. Asiaa lähestytään perhetyön ja yhteisöllisyyden teemoista. Tarkoituksena on myös selvittää millaista koulutusta sairaanhoitajat ovat aiheesta saaneet, millaista hyötyä siitä on ollut ja millaista koulutusta he vielä toivoisivat.

 

2009

 

A70: Riihelä & Mattila (eds.) (2009)
MANY FACES OF INNOVATION From literature synthesis to empirical studies (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413513
This article compilation that ensued from the international conference "Beyond the Dawn of Innovation" organised by Laurea University of Applied Sciences in June 2009 contains six full-length papers covering a wide variety of innovation dimensions. All the published articles were subject to an international double-blind peer review process.

A69: Juujärvi, Pesso & Salin (2009)

Sotiemme veteraanien identiteetti ja arvostus: Tutkimus Espoon Sotaveteraanit ry:n jäsenistä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413512
Tämä julkaisu kertoo sotiemme veteraanien identiteetistä, arvostuksesta ja veteraanitoiminnan merkityksestä. Laurean opettajien ja opiskelijoiden toteuttaman tutkimuksen kohdejoukkona olivat Espoon Sotaveteraanit ry:n jäsenet.

A68: Taatila (toim.) (2009)
Innovaatioiden lähteillä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413511
Tässä teoksessa pohditaan sosiaalisia yhteisöjä, jotka tuottavat innovaatiot. Kirjoittajat näkevät innovaatiot yhteisöllisesti kehitettyinä artefakteina, joiden toteuttamiseen vaaditaan kokonainen toimijaverkosto.

A66: Rantanen (toim.) (2009)
KUNTOUTUS, VAIKUTTAVUUS JA KEHITTÄMINEN Näkökulmia rikosseuraamusalan työn kehittämiseen (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413510
Rikosseuraamusala elää monien kehittämisprosessien keskellä. Muutoksia tapahtuu lainsäädännössä, organisatorisissa rakenteissa, alan koulutusjärjestelmässä sekä työorientaatioissa. Rikosseuraamuksilta edellytetään myös vaikuttavuutta: kuntouttava työote on tullut keskeiseksi osaksi kaikkea rikosseuraamusalan työtä. Tässä kirjassa tarkastellaan kuntoutuksen, vaikuttavuuden ja kehittämisen kysymyksiä erilaisista näkökulmista.

B35: Erjanti & Ogasawara (eds.) (2009)
REFURBISHING ELDERLY CARE: The New Streams and Organisational Transformation in Finland and Japan (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413509
This publication consists of presentations that explain the service structure for the elderly, the improvement of quality in the lives of the elderly, redefining the concepts of elderly care, innovations in service and organization, and their analysis and research.

B34: Riihelä, Mattila & Haapaniemi (eds.) (2009)
BEYOND THE DAWN OF INNOVATION 2009: Conference Proceedings Laurea University of Applied Sciences (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413508
Beyond the Dawn of Innovation highlighted not only current research but also the business opportunities, and future perspectives on the development, management, and sustainable deployment of innovative solutions. This International Conference emphasised creativity and innovativeness as sources of competitive edge.

B32: Ora-Hyytiäinen (toim.) (2009)
Learning by Developing-toimintamalli ja arvioinnin haasteet (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413507
Tässä julkaisussa keskitytään erityisesti arviointiteemaan niin teoreettisista, laadunvarmistuksen kuin käytännön toiminnan näkökulmista. Julkaisussa on tarkasteltu arvioinnin uusia haasteita monipuolisesti pedagogisen strategian, laadunvarmistuksen, aluekehityksen, arvioinnin menetelmien ja arvioinnin toteutuksen näkökulmista.

B31: Ora-Hyytiäinen & Rajalahti (toim.) (2009)
Opettajuus Learning by Developing-toimintamallissa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070413506
Tässä julkaisussa Laureassa työskentelevät ammattikorkeakoulupedagogiikan asiantuntijat kuvaavat ja analysoivat sitä muutosta opettajuudessa, jonka Laurean Learning by Developing –malli on tuonut. Julkaisun eräs perussanoma on, että opiskelijakorosteisuudesta huolimatta opettamiseksi kutsuttavaa pedagogista ja didaktista toimintaa edelleen tarvitaan, joskin uudistuneessa ja entistä vaativammassa muodossa.

B30: Valkonen (2009)
Toimintainformaatio ammattikorkeakoulujen ohjauksen ja arvontuotannon sekä niiden vaikuttavuuden arvioinnin tukena (PDF)
Julkaisuun liittyvä liite
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113501
Tämä on TINFO-hankkeen OPALA-osion ensimmäinen loppuraportti. Raportissa työn kohteina ovat kaikki nuorten ja aikuisten tutkintokoulutusta koskevat OPALA-tulokset vuosilta 2002 – 2007.

B29: Kivelä, Ikonen, Vahvaselkä & Tenhunen (toim.) (2009)
Asiakaslähtöisyyden ja markkinointikyvykkyyden kehittäminen Lohjan ja Tammisaaren seutukuntien PK-yrityksissä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113500
Tämä julkaisu on puheenvuoro käytävään keskusteluun markkinoinnin asemasta sekä asiakaslähtöisen toimintamallin ja markkinointikyvykkyyksien tärkeydestä yrityksissä. Tähän julkaisuun on koottu yhteen viiden eri tutkimuksen tulokset.

D09: Lahtinen (2009)
Logistiikkabuumi: Kuntien elinkeinojohdon näkemykset logistiikka-alan kehityksestä Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa 2008-2017 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113499
Tämä selvitys on osa Keski-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymän (KEUDA) tekemää KUUMA-kuntien ja Sipoon logistiikkatoimiosaamisen (KUULOS-hanke) kartoitusta. Tässä osiossa ennakoidaan noin kymmenen vuoden aikajänteellä logistiikka-alan ja siinä toimivien yritysten kehitystä ja niiden työvoiman määrällistä ja laadullista muutosta kohdealueella kuntien elinkeinojohdon näkemyksiin pohjautuen.

D08: Piispanen (2009)
Ammatillisen opettajan kulttuurikompetenssi (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113498
Tämä tutkielma on tehty Hämeen ammattikorkeakouluun (HAMK) Ammatillisen opettajakorkea-koulun opinnäytetyöksi. Tutkielman tarkoitus on yhtäältä kuvata opettajan kulttuurikompetenssia teoreettisesta näkökulmasta, toisaalta empirian avulla selvittää, miten Leppävaaran Laurean ammatilliset opettajat (tässä työssä ammattikorkeakoulu-, amk-opettajat) kuvaavat itse kulttuurista kompetenssiaan.

D07: Kallioinen (ed.) (2009)
LEARNING BY DEVELOPING – NEW WAYS TO LEARN 2009 Conference Proceedings (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113497
This conference publication is divided into four sections according to the workshops and posters and in each section the articles will more profoundly open up the ideas and results that were presented in the short presentation or poster exhibition at the conference.

D06: Taatila (toim.) (2009)
TOIMINTATUTKIMUKSIA Esimerkkejä ylemmän turvallisuusosaamisen koulutusohjelman opiskelijoiden tekemistä toimintatutkimusopintojakson tehtävistä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113496
Tähän julkaisuun on kerätty vaihteleva otos menetelmäoppaista ja toimintatutkimusprojektien raporteista. Mukaan on otettu mieluummin hyvin erityyppisiä tapauksia kuin ”vain” opintojaksolta parhaan arvosanan saaneet raportit. Raporteissa käsitellään että julkisia organisaatioita, yrityksiä että asiakkaita. Raportoinnin kohteet esittelevät lukijalle myös turvallisuusjohtamisalan laajuutta yritysriskien hallinnasta julkisen turvallisuuden kehittämiseen.

 

 2008


 A67: Piirainen (toim.) (2008)
Ohjaus Learning by Developing-toimintamallissa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113495
Kysymykset, mitä on ohjaus, millaisia ovat ohjauksen haasteet ammattikorkeakoulussa, ja miten ohjaus edistää parhaiten asiantuntijuuden kasvua herättivät tämän kirjan kirjoittajat pohtimaan vastauksia niihin. Tämä teos pureutuu rajatusti ohjauksen kysymyksiin eri näkökulmista.

A62: Piirainen & Sarekoski (toim.) (2008)
CLIENT-DRIVEN CARINGTV® CONCEPT FOR ELDERLY FAMILY CARE GIVERS LIVING AT HOMEFinal report of the Coping at Home research (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113494
The purpose of this research was to produce a client-driven service concept that promotes living at home among elderly family care givers. The project produced new indicators for functional ability, innovative service products and new operating models.

A61: Kallioinen (toim.) (2008)
Oppiminen Learning by Developing-toimintamallissa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113493
Tässä julkaisussa keskitytään LbD-toimintamalliin erityisesti oppimisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Teoksen kirjoittajat ovat oppimisen asiantuntijoita, jotka tuovat esiin näkökulmia muun muassa asiantuntijuuden työkulttuurin muuttumisesta, kriittisestä ajattelusta sekä informaatiolukutaidosta.

B28: Kivelä, Koponen & Vahvaselkä (toim.) (2008)
OPIMMEKO ASIAKASSUHTEISTA - Oppivan asiakassuhteen mahdollisuudet ja rajoitukset hyvinvointialan palveluita kilpailutettaessa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113492
Tämä julkaisu on koottu Laurea-ammattikorkeakoulun sekä Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhteistyönä opiskelijoiden kirjoittamista ja heidän omiin opinnäytetöihinsä pohjautuvista artikkeleista.

B27: Valkonen (2008)
Toimintainformaatio ammattikorkeakoulujen ohjauksen ja arvontuotannon sekä niiden vaikuttavuuden arvioinnin tukena (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113490
Tämä on TINFO-hankkeen ensimmäisen vaiheen 1.11.2006 - 31.12.2007 yhteenvetoraportti. Raportissa esitellään TINFO-hankkeen kokonaistavoitteet, mallit ja menetelmät johtamis- ja tietojärjestelmistä mahdollisimman riippumattomassa muodossa.

B26: Vyakarnam, Illes, Kolmos & Madritsch (2008)
Making a Difference: A Report on Learning by Developing – Innovation in Higher Education at Laurea University of Applied Sciences (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113489
This report sets out the background to LbD within the context of a conceptual framework of project based learning and provides findings from the study. Five main recommendations are made for the continued expansion of LbD.

C12: Korhonen, Pirinen, Rissanen & Salokoski (2008)
Anoreksia ja bulimia nuorten hoitotyössä (PDF)
Julkaisuun liittyvä opas C13
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113488
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas syömishäiriöistä nuorisopsykiatrisen osaston käyttöön. Oppaan, joka löytyy liitteenä julkaisun lopusta, tarkoituksena on antaa hoitohenkilökunnalle ajankohtaista ja tutkittua tietoa syömishäiriöistä. Työ voi toimia osana informatiivista perehdytystä osastolla. Opas on myös julkaistu erillisenä työnä.

D05: Kallioinen (ed.) (2008)
LEARNING BY DEVELOPING - NEW WAYS TO LEARN
Proceedings of the 1st Conference on Innovative Pedagogical Models in Higher Education, February 6 – 7, 2008, Finland Laurea University of Applied Sciences. (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113487
This conference publication is divided into three sections according to the workshops and in each section the articles will more profoundly open up the ideas and results that were presented in the short presentation at the conference.

D04: Ignatius, Karhunen & Kukkonen (2008)
Harjoittelu asiantuntijaksi kehittymisen edistäjänä ammattikorkeakoulussa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113486
Raportissa käsitellään ammattikorkeakouluopintojen osana tehtävän harjoittelun kehittämisen linjauksia. Harjoittelun benchmarkingin tulokset käsitellään suhteessa Laurean kehittämispohjaisen oppimisen LbD-ulottuvuuksien näkökulmasta.

D03: Virtanen (toim.) (2008)
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113485
Hyvinkään Laureassa kestävää kehitystä on edistetty monin tavoin. Toimipisteessä on kestävän kehityksen koulutusohjelma, liiketalouden opiskelijat voivat suuntautua ympäristöjohtamiseen ja terveysalalla opiskellaan erityisesti sosiaaliseen kestävyyteen kytkeytyviä aiheita. Myös tutkimus- ja kehityshankkeita on tehty kestävän kehityksen teemasta.

 

 2007

 

A60: Erjanti (ed.) (2007)

REFURBISHING ELDERLY CARE Strategy of Cost Efficiency in Theory and Practice (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113484
This publication contains the presentations held during the Second Finland-Sendai Seminar in September 2006, discussing the total cost efficiency and profitability of health and social services in Japan and Finland.

A59: Mattila (2007)
UNDER A BRIGHT STAR Conceptualisation of Polytechnic Internationalisation, a Case study (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113482
The boom in the internationalisation of education started somewhere at the beginning of the 1990s and seems to have no end. In the process of this study author has tried to shed light on what was understood by higher education internationalisation when the phenomenon still had an air of a novelty in the 1990s.

A58: Raij (2007)
Learning by Developing (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113480
This article examines the various stages of the Learning by Developing process adopted by Laurea University of Applied Sciences. The article is based on ongoing research.

B24: Auvinen, Mäkelä & Peisa
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN OPETUSSUUNNITELMATYÖN ARVIOINTI Loppuraportti 30.3.2007 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113477
Tämä raportti on yhteenveto opetussuunnitelmatyön arvioinnin tuloksista.

B23: Huttunen (2007)
Ammattikorkeakoulujen tuki yrittäjyydelle liiketalouden koulutusohjelmassa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113475
Tässä opinnäytetyössä syvennytään ammattikorkeakoulujen keinoihin tukea opiskelijoitaan yrittäjyyteen. Työn tavoite oli selvittää, miten ammattikorkeakoulut tukivat opiskelijoitaan yrittäjyyteen lukuvuodella 2005–2006.

B25: Kallioinen (ed.) (2007)
The Competence-Based Curriculum at Laurea (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113473
This publication describes the main elements of Laurea’s competence-based core curriculum. It provides a vision into the extensive and challenging process that led to a new competence-based curriculum of which we can be proud. The publication’s authors are experts from Laurea.

B22: Kallioinen (toim.) (2007)
Osaamispohjainen opetussuunnitelma Laureassa (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113470
Tähän julkaisuun on koottu keskeiset elementit Laurean osaamispohjaisesta opetussuunnitelmasta. Samalla on pyritty luomaan kuva tästä mittavasta ja haastavasta prosessista, jonka lopputuloksena syntyneestä uudesta opetussuunnitelmasta voimme olla ylpeitä. Julkaisun kirjoittajina ovat toimineet laurealaiset asiantuntijat.

B21: Hartikainen, Packalen & Saarinen (2007)
ILONA Verkostoitunut kehittämishanke päivähoidossa ja vanhustyössä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113468
Tämä raportti on kuvaus ILONA-hankkeessa tehdystä kehittämistyöstä ja sen arvioinnista. Hankkeen tavoitteena oli sekä työntekijöiden että koko työyhteisön työhyvinvoinnin lisääminen, asiakkaiden saaman palvelujen laadun kehittäminen ja lähiesimiestyön tukeminen.

B20: Lehtonen (2007)
Vanhempien kokemuksia ja odotuksia munuais- ja siirtopotilaiden liiton hoitorengaspalvelusta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113466
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Munuais- ja Siirtopotilaiden Liiton hoitorengaspalvelun tuomaa apua perheiden arjen sujuvuuteen.

B19: Pussinen, Korhonen, Pölönen & Varkia (2007)

KASVAVA HEVOSALA: Hevosalan kehitysnäkymiä Suomessa
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113462
Tämä hevosalan kehityssuuntaa ja yritystoimintaa kartoittava valtakunnallinen selvitys sai alkunsa keväällä 2005. Laurea-ammattikorkeakoulun toteuttamassa projektissa oli useita yhteistyökumppaneita. Tuloksista on tehty karttakuvia, jotka havainnollistavat hevosalaa koko maassa.

B18: Heinonen & Niiniö (toim.) (2007)

Kotosa-hanke 2003–2005: Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113460
Kotosa-hanke oli vastaus Vantaan kaupungin kotihoidon tarpeeseen kehittää kotihoitoa paremmin vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja looginen jatkumon vaihe pitkään kestäneessä yhteistyössä Laurean kanssa.

C11: Rannisto, Pento & Vedenkannas (toim.) (2007)
Julkisten palvelujen uudet tuotantotavat (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113458
Kirjan avulla kirjoittajat haluavat osallistua sekä yhteiskunnalliseen että akateemiseen keskusteluun julkisten palvelujen tuottamisen tavoista ja muodoista.

D02: Poutanen & Verkka (2007)
”LASTENSUOJELUN LÄHITYÖNTEKIJÄ ON KUIN LOTTOVOITTO”Huostaan otettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta lastensuojelun lähityöntekijä –hankkeen näkökulmasta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113457
Tämän opinnäytetyönä toteutettavan tutkimuksen tarkoituksena on selvittää huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia sosiaalisesta tuesta. Päätutkimusongelmana on tarkastella huostaanotettujen lasten vanhempien kokemuksia tuen saannista ja sen tarpeesta.

 

2006

 

A57: Nikkanen (2006)
ESSAYS ON INTERORGANISATIONAL CONVERGENCE AND DIVERGENCE Case of Logistics Nets and Networks (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113481
The essays of this book discuss and analyse interorganisational convergence and divergence using mainly logistic networks as the application area. Due to its versatile nature, the book can give new mindsets for scholars and practitioners approaching and studying interorganisational relationships and networks in other contexts as well.

B17: Heinonen (toim.) (2006)
Laurea-ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomo 1996 – 2006 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113479
Tämä kirja kertoo sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityshautomosta siten, miten yrityshautomon työskentelyssä mukana olleet ovat sen kokeneet, ja mitä yrityshautomon toimintaan liittyvistä asiakirjoista, pöytäkirjoista, muistioista ja raporteista löytyy. Tarkoituksena on kertoa, minkälaisia asioita on tehty hyvinvointiyrittäjyyden edistämiseksi ja miten toiminta on tuottanut yrityksiä, työpaikkoja ja osaamista.

B16: Laaksonen & Sipilä (2006)
Lyhyen elinkaaren omaavien pk-yritysten liiketoiminnan päättymisen syyt Espoon ja Kauniaisten alueella (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113478 
Silva Laaksonen ja Heikki Sipilä ovat selvittäneet Espoon Yrittäjät ry:n ja Espoon Seudun Uusyrityskeskus ry:n toimeksiantoon perustuen pk-yritysten liiketoiminnan päättymiseen johtaneita syitä Espoon ja Kauniaisten alueella. Tutkimus koski yrityksiä, jotka olivat lopettaneet toimintansa 1 – 4 vuoden kuluessa toimintansa aloittamisesta.

B14: Laiho (2006)
Seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset lapsuudessa ja avun tarve aikuisena (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113474
Tämän opinnäytetyön avulla pyritään lisäämään tietoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä Suomessa, kartoittaa seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneiden aikuisten hyvinvointia ja siihen liittyviä ongelmia sekä selvittää terveydenhuollon palveluiden käyttöä ja niiden merkitystä seksuaalista hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneille aikuisille.

B13: Paasovaara (toim.) (2006)
Laboratorio- ja kuvantamispalveluiden seudullisen yhteistoimintaverkoston kehittämishanke Hyvinkään sairaanhoitoalueella vuosina 2002–2005 (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113472
Tämä raportti kuvaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella vuosina 2002 - 2005 toteutettua laboratorio- ja kuvantamispalveluiden kehittämishanketta Pyörre – Pyörät pyörimään – tiimit toimimaan. Laurea-ammattikorkeakoulu vastasi asiantuntijana hankkeen koordinointi-, analyysi- ja raportointitehtävistä, aineiston tuottamisesta eri tilaisuuksiin sekä arviointimittareiden ja -mittausten kehittämisestä ja projektin aikataulussa pysymisestä.

B12: Hallipelto, Lepistö, Nuutinen & Paasovaara
PENG-ANALYYSI ALUETIETOJÄRJESTELMÄN NETTOHYÖTYVAIKUTUKSISTAPyörteen jatkotutkimushanke: kuvantaminen Hyvinkään sairaanhoitoalueella (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113469
Hyvinkään sairaanhoitoalueella toteutettiin vuosina 2002 – 2005 laaja Laurea-ammattikorkeakoulun ja julkisen terveydenhuollon seudullinen kehittämishanke. Peng-analyysi aluetietojärjestelmän nettohyötyvaikutuksista tehtiin tämän hankkeen pohjalta.

B11: Erkamo, Haapa, Kukkonen, Lepistö, Pulli & Rinne (toim.) (2006)
Uudistuvaa opettajuutta etsimässä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113467
Kirja syntyi Laurea-ammattikorkeakoulun opettajille suunnatun Uudistuva opettajuus -koulutuksen tuloksena ja se on suunnattu ammattikorkeakoulujen opettajille sekä muille kehittämishankkeissa oppimisesta kiinnostuneille.

B09: Salomäki & Tiihonen (2006)
Vankeinhoitajat muutoksen tiellä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113465
Vankeinhoitajat muutoksen tiellä -julkaisu on tutkimus vankeinhoidon henkilöstön suhtautumisesta alan muutoksiin vuosina 1965 – 2003. Tutkimusaineisto on kerätty vankeinhoitoalan lehdistä ja on koostunut pääosin mielipidekirjoituksista ja haastatteluista.

B08: Nyqvist, Iljin & Pärnänen (2006)
Pk-yritysten haasteet ja toimintaympäristön kehittäminen Espoon ja Kirkkonummen alueella (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113464
Tässä opinnäytetyössä on tutkittu Espoon ja Kirkkonummen alueella toimivia pk-yrityksiä sekä Espoon alueen innovaatioympäristöä pk-yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa alueen kehittäjille tietoa yritystoiminnan edellytysten kehittämiseksi.

D01: Hägg, Heinonen & Niiniö (2006)

KOTOSA Kotona asumisen tukeminen osaamista levittämällä (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113461
KOTOSA-hankkeen tavoitteena on ollut kotihoidon asiakkaiden kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon henkilökunnan osaamista syventämällä ja laajentamalla. KOTOSA-hankkeessa on tavoiteltu myös työelämän ja koulutuksen uudenlaista verkostoitumista muun muassa yhteistyössä toinen toiselta oppien.

 

2005

 

A56: Camaño-Puig (2005)
Professionalisation of Nursing in England and Spain: A Comparative Study (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113456
The publication of this book is the result of the close collaboration, both in terms of research as well as in students and faculty exchanges that has existed for a long time between Laurea Polytechnic, in Finland, and the University of Valencia, Spain.

B10: Fränti & Pirinen (2005)
Tutkiva oppiminen integratiivisissa oppimisympäristöissä, BarLaurea ja REDLabs (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016070113454
Uuden ammattikorkeakoululain mukaan kokonaistehtävään sisältyy kolme keskeistä tehtävää: opetus, tutkimus- ja kehitystyö sekä aluekehitystyö. Näitä tehtävien toteuttamiseksi ja kehittämiseksi Laurea-ammattikorkeakoulussa on luotu konseptio, integratiiviset oppimisympäristöt joista BarLaurea ja REDLabs ovat ensimmäiset ja olleet toiminnassa neljä vuotta. Julkaisussa kuvataan konseption syntyminen, sen perusteet, argumentointi ja saavutetut tulokset.

B07: Räsänen (2005)

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalveluiden ostopalvelukäytännöt (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:951-799-077-4
Tämä julkaisu on Leppävaaran Laurean Liiketalouden koulutusohjelman opiskelijan Riitta Räsäsen opinnäytetyönään tekemä tutkimus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kuntien hyvinvointipalvelujen ostopalvelukäytännöistä.

C10: Mänty & Nissinen (2005)

From idea to implementation: planning and administration of online learning (PDF)
The permanent address of the publication is http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016063013446
This publication is intended as a handbook for anyone who wishes to carry out online eLearning projects. Laurea uses Discendum Optima as its online learning platform, but the process described here can well be applied to other technical solutions.

C09: Mänty & Nissinen (2005)
Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta (PDF)
Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:951-799-072-3
Tämä julkaisu on kirjoitettu käsikirjaksi henkilöille ja organisaatioille, jotka aikovat toteuttaa hankkeita tietoverkossa. Laurean verkko-oppimisympäristöalustana on käytetty Discendum Optimaa, mutta esitettyä suunnitteluprosessia voidaan mainiosti soveltaa myös muihin teknisiin alustoihin.


 


 

 

 

julkaisut@laurea.fi

Julkaisusarjan toimituskunta:
Hanna Lahtinen, päätoimittaja
Tarja Laakkonen
Noora Montonen
Toimituskuntaan kuuluu myös julkaisukohtainen asiantuntija, jonka tehtävänä on arvioida sarjassa julkaistavaksi aiotut käsikirjoitukset sisällön näkökulmasta.

 Tiedotteet

 

 

Laurea Journal –verkkolehti on julkaistuhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Laurea-Journal-–verkkolehti-on-julkaistu,-tutustu-ensimmäisiin-artikkeleihin.aspx2018-09-03T21:00:00ZLaurea Journal –verkkolehti on julkaistu
Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto Laureaanhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Opetusalan-turvallisuuden-tunnustuspalkinto-Laureaan.aspx2018-04-17T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/Laurea%20UAS%20kirjaimet.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Opetusalan turvallisuuden tunnustuspalkinto Laureaan
Kirjoittajakutsu: ammattikorkeakoulujen kuntayhteistyö näkyväksihttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Kirjoittajakutsu.aspx2018-04-08T21:00:00Z<img alt="Kirjoittajakutsu" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/kirjoittajakutsu.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Kirjoittajakutsu: ammattikorkeakoulujen kuntayhteistyö näkyväksi

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot