Siirry sisältöön

Avoin toimintakulttuuri

Me Laureassa toimimme avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa internetin kautta.

Laurea edistää avointa toimintakulttuuria

-    tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
-    oppimisessa ja opetuksessa
-    muussa toimintakulttuurissaan

Osa-alueet on kuvattu alla tarkemmin. Sekä henkilöstön että opiskelijoiden osaamisen kehittäminen avoimuuteen liittyvissä teemoissa on tärkeää. Henkilöstö osallistuu kansainvälisiin ja kansallisiin avoimen tieteen ja avoimen tki:n tapahtumiin.

Laurealla on Haaga-Helian ja Metropolian kanssa yhteinen Viisas avoimuus –politiikka

Laurea osallistuu OKM-rahoitteiseen kärkihankkeeseen Ammattikorkeakoulujen avoin tki-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi koordinoimalla työpaketteja 2 (palveluverkosto) ja 3 (tki-integroitu avoin oppiminen)

Avoimuus TKI-toiminnassa

Avoimuus TKI-toiminnassa on Laurean strateginen valinta ja myös hanketoiminnan rahoittajien vaatimus. Avoin TKI lisää hanketoiminnan näkyvyyttä sekä innovaatioiden leviämistä ja kaupallistamista yhteiskunnassa. Viisaan avoimuuden lähtökohta on, että avaamme TKI-infrastruktuurit ja ympäristöt, aineistot, menetelmät ja tulokset aina kun se on mahdollista. Meillä syntyvät aineistot, menetelmät ja tulokset ovat uudelleenkäytettävissä ja hyödynnettävissä.

Open Access -julkaiseminen

Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa internetin kautta. Laurean tavoite on, että vuonna 2019 95 % julkaisuista on avoimia.  Laurean julkaisupolitiikan mukaisesti laurealaiset joko julkaisevat avoimissa lehdissä tai heidän julkaisunsa rinnakkaistallennetaan  julkaisuarkisto Theseukseen sopimusten sallimalla tavalla. Samoin opinnäytetyöt julkaistaan avoimina. Hybridijulkaisemista ei suositella.

Laurea tarjoaa tukea avoimeen julkaisemiseen. Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan koulutusta sekä henkilökohtaista apua.

Laurean aineistonhallintapolitiikka

Laureassa opetetaan ja noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa. Jokainen laurealainen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan noudattamisesta.

TKI-aineistonhallintainfrastruktuuri

Laurea tarjoaa TKI-aineistonhallintainfrastruktuurin, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevia palveluita sekä tallennustilaa ja laskentakapasiteettia.  Hyvä aineistonhallinta on jokaisen TKI-työntekijän vastuulla. Laurea kouluttaa ja ohjaa käytännön aineistonhallinnan kysymyksissä, ohjeita löytyy aineistonhallinnan oppaasta. Lisäksi jokaisen projektipäällikkökoulutuksen yhtenä osa-alueena on aineistonhallinta.

Kysy lisää aineistonhallinnasta: Minna.Marjamaa@laurea.fi

Aineistonhallintasuunnitelma, metadata ja seuranta

Laurea ja rahoittajat edellyttävät TKI-hankkeilta rahoitushaun yhteydessä aineistonhallintasuunnitelmaa. Suunnitelmassa kerrotaan aineiston keräämisperusteista, käsittelystä, omistajuudesta, käytöstä ja säilytyksestä.
Hankkeen aloitusvaiheessa tulevasta aineistosta viedään perustiedot Laurean projektinhallintajärjestelmään ja tietoja päivitetään hankkeen edetessä. Näin projektinhallintajärjestelmästä voi helposti selvittää, missä aineisto on ja kuka siitä on vastuussa.

Avoimuus ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa

Oppimisen avoimuus

Oppimisen avoimuudella voidaan viitata muun muassa avoimeen pääsyyn oppimateriaaleihin ja opintokokonaisuuksiin, avoimeen pedagogiseen kehittämiseen, jo opitun ja oppimisen joustavaan tunnustamiseen sekä yhteistyöhön opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Teknologia on oppimisen avoimuuden kannalta keskeinen tekijä. Avoimeen oppimiseen liittyvät myös avoimen koulutuksen (Open Education), etäopiskelun (Distance Learning) ja elinikäisen oppimisen (Lifelong Learning) käsitteet.

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Avoimen tieteen osa-alueita koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV).  Laurea on mukana TSV:n avoimen oppimisen asiantuntijaryhmässä. Lisäksi Laurea koordinoi AMKien avoin TKI –hankkeen työpakettia 3. TKI-integroidun oppimisen avaaminen.

Laurean caseja avoimen oppimisen osa-alueilla:

P2P-koulutusohjelma

Hyvinkään, Tikkurilan ja Lohjan kampuksilla liiketaloutta opiskellaan projekteissa P2P-projektioppimismallin mukaan. Projekteissa opiskelijat toimivat tiimeissä asiantuntijaopettajien ja työelämäkumppaneiden ohjauksessa. Projektit toteutetaan yhteistyökumppaniyritysten tarpeisiin. Jokaisessa projektissa opiskellaan myös liiketalouden teoriaa. Osaaminen näytetään projektimallin mukaisessa projektityöskentelyssä ilman tenttejä.

Laurean projektioppimisen P2P-toimintamallin tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä ja oppimista työelämän ja opiskelijoiden kesken. Tasa-arvoinen, vuorovaikutukseen ja yksilön arvostukseen perustuva opiskelu luo osaamisen kehittymiseen hyvät lähtökohdat. P2P-toimintamallin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita ja toimeksiantajia olemaan rohkeita kehittämistyössä ja tarttumaan rohkeasti uusiin hankkeisiin. Oleellista on myös avoimuus; uudet ideat ja kokeilut ovat sallittuja liitettäväksi opiskelijan osaamissalkkuun.

Tutustu Laurean P2P-koulutusohjelmaan julkaisussa: Kuka sen opettaa? : Projektioppimisen (P2P) 10-vuotisjuhlajulkaisu

Trendikortit

Trendikortit ovat Laurean ylemmän AMK –tutkinnon opiskelijoiden opinnoissaan laatimia lyhyitä kuvauksia, tulevaisuustarinoita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista havaitun muutoksen näkökulmasta. Trendikortit julkaistaan neljä kertaa vuodessa järjestettävissä Trendiaamiaisitilaisuuksissa. Trendikortit ovat saatavilla Laurean Trendikirjastossa.

Open Badget -osaamismerkit

Open Badget –osaamismerkit ovat Laurean myöntämiä osaamismerkkejä. Osaamismerkkejä kehitetään avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Osaamismerkkiä sisältöinen ehdotetaan Laurean sisäiselle ohjausryhmälle, joka päättää merkkien sisällöistä ja myöntämisperusteista.

Hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyys

Laurean keskeiset dokumentit valmistellaan yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppanien kanssa. Näin ovat valmistuneet mm. Laurean strategia 2020, Kansainvälisyysohjelma (2018), Eettinen toimintaohjeisto (2014) sekä vuosittaiset toiminnan ja talouden suunnitelmat. Myös Laurean uuden strategian 2025 muotoutuminen avataan verkkoon avoimesti keskusteltavaksi.

Laurean hallituksen, johtoryhmän, rehtoraatin ja neuvottelukuntien asialistat ja muistiot sekä menettelytapaohjeessa kuvattujen johtoryhmien ja kehittämisryhmien asialistat ja muistiot ovat henkilöstön ja opiskelijaedustajien luettavissa.

Laurean toimintaa ja tuloksia kuvaavat mittarit ovat Vipusessa avoimesti nähtävillä ja tarkemmat kuvaukset ja prosessit QPR:ssä Laurean henkilöstön käytettävissä. Laurea avaa lisensoitujen e-aineistojen vuosittaiset kustannustiedot toimittajittain kansalliseen tiedostoon sekä kirjaston kokoelma-, ja käyttäjä- ja taloustiedot kansalliseen korkeakoulujen tilastokantaan.

Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, johon kerätään tilastotietoja tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen keräämistä tiedoista ja rekistereistä. QPR on Laurean sisäiseen käyttöön tarkoitettu mittaristo- ja prosessimallinnusjärjestelmä.

Lisätietoja: