Siirry sisältöön

Vastuullinen tiede ja innovaatiotoiminta

Me Laureassa toimimme avoimuuden periaatteiden mukaisesti.

Laurea noudattaa toiminnassaan vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (VTI) periaatteita. VTI on tutkimustoiminnan viitekehys, jonka tavoitteena on lisätä tutkimustoiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vastuullisuutta sekä tutkimuksen ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta. Olennainen osa VTI:ta on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan avoimuuden lisääminen ja hyödyntäminen.

VTI:n periaatteet huomioidaan Laurean:

  • tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa
  • oppimisessa ja opetuksessa
  • muussa toimintakulttuurissa

Avoimuuden edelläkävijä

Tiedon avoimuus on tutkimus- ja innovaatiotoiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja vuorovaikutuksen edellytys. Edistääkseen avoimuuden käytäntöjä Laurea julkaisi vuonna 2018 Haaga-Helian ja Metropolian kanssa yhteisen 3AMKin Viisas avoimuus –politiikan. Politiikka määrittelee avoimuuden suuntaviivoja pääkaupunkiseudun kolmessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimuuden edistäminen vaatii myös kansallisen tason työtä. AMKien yhteisessä OKM-rahoitteisessa kärkihankkeessa Ammattikorkeakoulujen avoin tki-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hankkeessa Laurea koordinoi työpaketteja 2 (palveluverkosto) ja 3 (tki-integroitu avoin oppiminen). Lisäksi Laurean henkilöstöä osallistuu kansainvälisiin ja kansallisiin avoimen tieteen ja avoimen TKI:n tapahtumiin.

Laurea huolehtii avoimuuden toteutumisesta myös tarjoamalla henkilökunnalleen ja opiskelijoilleen koulutusta ja tukea sekä avoimuuteen että tutkimusaineistojen hallintaan liittyvissä teemoissa. 

Avoimuus TKI-toiminnassa

TKI-toiminnan avoimuus on sekä Laurean strateginen valinta että myös yhä useampien hankerahoittajien vaatimus. Avoin TKI-toiminta tarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin TKI-toiminta pyrkii siihen, että tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa hankkeissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat kaikkien halukkaiden käytettävissä.

TKI-toiminnan aineistojen, menetelmien, julkaisujen, osaamisen ja tukipalveluiden laajamittaisen saatavuuden ja saavutettavuuden kautta voivat yritykset, yhteisöt, päätöksentekijät sekä kansalaiset osallistaa tutkimuksen tekemiseen entistä laajemmin.

Viisaan avoimuuden lähtökohtana on TKI-infrastruktuurien, ympäristön, aineistojen, menetelmien ja tulosten avaaminen aina kun se on mahdollista siten, että Laureassa syntyvät aineistot, menetelmät ja tulokset ovat mahdollisimman laajalti uudelleenkäytettävissä ja hyödynnettävissä. Avoin TKI lisää hanketoiminnan näkyvyyttä sekä innovaatioiden leviämistä ja kaupallistamista yhteiskunnassa.

Open access -julkaisu

Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa internetin kautta. Laurean omat julkaisukanavat – julkaisusarja sekä Laurea Journal – ovat molemmat avoimia. Lisäksi Laurean julkaisupolitiikan mukaisesti laurealaiset joko julkaisevat avoimissa lehdissä tai heidän julkaisunsa rinnakkaistallennetaan  julkaisuarkisto Theseukseen sopimusten sallimalla tavalla. Samoin opinnäytetyöt julkaistaan avoimina. Hybridijulkaisemista ei suositella. Vuonna 2019 kaikista Laurean julkaisuista 90,3 % oli avoimia.

Laurea tarjoaa tukea avoimeen julkaisemiseen. Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan koulutusta sekä henkilökohtaista apua avoimeen julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Laurean aineistonhallintapolitiikka

Laurean aineistonhallintakäytännöt perustuvat ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable). Laurea ja rahoittajat edellyttävät TKI-hankkeilta rahoitushaun yhteydessä aineistonhallintasuunnitelmaa. Laurea kannustaa aineistojen tarkoituksenmukaiseen jakamiseen tutkittavien tietosuojan ja/tai yhteistyöyritysten liikesalaisuuksien sallimissa puitteissa. Laureassa opetetaan aineistohallintasuunnitelman laatimista sekä noudatetaan hyvää aineistonhallintatapaa. Jokainen laurealainen on vastuussa hyvän aineistonhallintatavan noudattamisesta.

Aineistonhallintasuunnitelma, metadata ja seuranta

Laurean TKI-toimintaohjeiden mukaisesti aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttöön. Aineistonhallintasuunnitelmassa kerrotaan aineiston keräämisperusteista, tietosuojasta, käsittelystä, omistajuudesta, käytöstä ja säilytyksestä. Hankkeen aloitusvaiheessa tulevasta aineistosta viedään perustiedot Laurean projektinhallintajärjestelmään ja tietoja päivitetään hankkeen edetessä. Näin projektinhallintajärjestelmästä voi helposti selvittää, missä aineisto on ja kuka siitä on vastuussa.

Laurea tarjoaa TKI-aineistonhallintainfrastruktuurin, joka pitää sisällään aineiston hallintaa, käyttöä, löydettävyyttä ja jakamista tukevia palveluita sekä tallennustilaa ja laskentakapasiteettia.  Hyvä aineistonhallinta on jokaisen TKI-työntekijän vastuulla. Laurea kouluttaa ja ohjaa käytännön aineistonhallinnan kysymyksissä, ohjeita löytyy Laurean Intrasta sekä Avoin TKI-toiminta -oppaasta. Lisäksi jokaisen projektipäällikkökoulutuksen yhtenä osa-alueena on aineistonhallinta.

Laurea tarjoaa tukipalveluita aineistonhallinnan ja tallennuksen sekä tietosuojan ja tutkimusetiikan kysymyksiin. Kysy lisää: datamanagement@laurea.fi

Oppimisen avoimuus

Avoin oppiminen on oppimista, joka tapahtuu usein digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Tarkoituksena on laajentaa oppimaan pääsyä ja osallistumista kaikille, madaltamalla esteitä ja lisäämällä saavutettavuutta, esteettömyyttä, tarjontaa ja oppijakeskeisyyttä. Avoin oppiminen monipuolistaa opetuksen, oppimisen, tiedon luomisen, yhteiskehittämisen ja jakamisen mahdollisuuksia ja yhdistää muodollisen ja vapaamuotoisen oppimisen reittejä.

Oppimisen avoimuus on yksi avoimen tieteen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Avoimen tieteen osa-alueita koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV).  Laurea on mukana TSV:n avoimen oppimisen asiantuntijaryhmässä. Lisäksi Laurea koordinoi AMKien avoin TKI-hankkeen työpakettia 3. TKI-integroidun oppimisen avaaminen.

Laurean esimerkkejä avoimen oppimisen osa-alueilla

P2P-projektioppimismalli

Hyvinkään, Tikkurilan ja Lohjan kampuksilla liiketaloutta opiskellaan projekteissa P2P-projektioppimismallin mukaan. Projekteissa opiskelijat toimivat tiimeissä asiantuntijaopettajien ja työelämäkumppaneiden ohjauksessa. Projektit toteutetaan yhteistyökumppaniyritysten tarpeisiin. Jokaisessa projektissa opiskellaan myös liiketalouden teoriaa. Osaaminen näytetään projektimallin mukaisessa projektityöskentelyssä ilman tenttejä.
Laurean projektioppimisen P2P-toimintamallin tavoitteena on vahvistaa yhdessä tekemistä ja oppimista työelämän ja opiskelijoiden kesken. Tasa-arvoinen, vuorovaikutukseen ja yksilön arvostukseen perustuva opiskelu luo osaamisen kehittymiseen hyvät lähtökohdat. P2P-toimintamallin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita ja toimeksiantajia olemaan rohkeita kehittämistyössä ja tarttumaan rohkeasti uusiin hankkeisiin. Oleellista on myös avoimuus; uudet ideat ja kokeilut ovat sallittuja liitettäväksi opiskelijan osaamissalkkuun.

Tutustu Laurean P2P-koulutusohjelmaan julkaisussa: Kuka sen opettaa? : Projektioppimisen (P2P) 10-vuotisjuhlajulkaisu

Open Badget -osaamismerkit

Open Badget -osaamismerkit ovat Laurean myöntämiä osaamismerkkejä. Osaamismerkkejä kehitetään avoimuuden periaatteiden mukaisesti. Osaamismerkkiä sisältöinen ehdotetaan Laurean sisäiselle ohjausryhmälle, joka päättää merkkien sisällöistä ja myöntämisperusteista.

Trendikortit

Trendikortit ovat Laurean ylemmän AMK –tutkinnon opiskelijoiden opinnoissaan laatimia lyhyitä kuvauksia, tulevaisuustarinoita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista havaitun muutoksen näkökulmasta. Trendikortit julkaistaan neljä kertaa vuodessa järjestettävissä Trendiaamiaistilaisuuksissa. Trendikortit ovat saatavilla Laurean Trendikirjastossa.

Hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyys

Laurean keskeiset dokumentit valmistellaan yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppanien kanssa. Näin ovat valmistuneet mm. Laurean strategiat 2030 sekä 2020, Kansainvälisyysohjelma (2018), Eettinen toimintaohjeisto (2014) sekä vuosittaiset toiminnan ja talouden suunnitelmat.

Laurean hallituksen, johtoryhmän, rehtoraatin ja neuvottelukuntien asialistat ja muistiot sekä menettelytapaohjeessa kuvattujen johtoryhmien ja kehittämisryhmien asialistat ja muistiot ovat henkilöstön ja opiskelijaedustajien luettavissa.

Laurean toimintaa ja tuloksia kuvaavat mittarit ovat Vipusessa avoimesti nähtävillä ja tarkemmat kuvaukset ja prosessit QPR:ssä Laurean henkilöstön käytettävissä. Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, johon kerätään tilastotietoja tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä opetushallituksen keräämistä tiedoista ja rekistereistä. QPR on Laurean sisäiseen käyttöön tarkoitettu mittaristo- ja prosessimallinnusjärjestelmä.

Laurea avaa kansalliseen tiedostoon lisensoitujen e-aineistojen vuosittaiset kustannustiedot sekä kirjaston kokoelma-, ja käyttäjä- ja taloustiedot kansalliseen korkeakoulujen tilastokantaan.

Lisätietoja: