"Yhdessä yhteistyöllä" - oppimiskokemuksia pajatyöskentelystä


​Lohjan kampuksen sairaanhoitajaopiskelijat ovat perehtyneet hoitotyön kehittämiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen Hoitotyön kehittäminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen -moduulissa. Uudenlaisessa moduulissa opiskelijoilla on ollut mahdollisuus osallistua moduulin suunnitteluun ja valita itselleen sopiva tapa opintojen suorittamiseen. Opiskelijat saivat valita työpajatoteutuksen tai verkko- ja tentti-toteutuksen välillä.

Opintojakson työpajatoteutukseen osallistui 19 opiskelijaa, verkko- ja tentti-toteutukseen 20 opiskelijaa. Työpajatoteutuksessa on kahdeksan työpajaa, kaksi simulaatiopäivää ja verkkotyöskentelyä pajojen välillä.

- Saimme vapaasti valita, haluammeko suorittaa toteutuksen nopeutettuina virtuaaliopintoina ja tenttien vai pajatoteutuksena, joissa työskentelemme ryhmissä ja johdamme itse oman ryhmämme tapaa toimia ja tehdä tehtäviä, pajatoteutuksen valinneet opiskelijat kertovat.

Kaikki osallistuvat

Moduulin opettajat toimivat tiimiopettajuuden periaatteella tiiviissä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Työpajojen periaatteena on kaikkien osallistaminen ja osallistuminen sekä tiedon jakaminen. Jokainen paja sisältää alustuksia teoriatiedosta sekä keskustelua teemoittain, pajan aiheeseen liittyvän pajatehtävän ja tämän lisäksi tehtävänannon, joka tehdään ryhmän kesken yhteisesti sovitulla tavalla seuraavalle pajakerralle. Tehtävien tekoon on annettu aikaa tehtävien laajuuden mukaan, ja tehtävät kootaan ryhmän yhteiselle raporttipohjalle.

Opiskelu työpajatyyppisesti on ollut opiskelijoiden mieleen:

- Pajatoteutus on uudenlainen tapa oppia ja opiskelu on hyvin sovellettavissa yksilöllisesti jokaisen omaan elämäntilanteeseen soveltuvaksi. Tällainen toteutus ottaa huomioon elämässä tapahtuvat muuttujat ja jokaiselle on tilaa erilaisista persoonallisuuksista huolimatta, opiskelijat kuvaavat.  

Yhteistyö- ja viestintätaidot korostuvat

Pajatoteutuksessa opiskelijat saavat osallistua opintojakson kulkuun ja sen sisältöön osaamistavoitteidensa mukaisesti. Tiedonhakutaidot kehittyvät pajoihin työstettävien ryhmä- ja yksilötöitä tekemisessä. Teemojen läpikäyminen osissa mahdollistaa yksityiskohtaisemman tiedonsaannin ja edistää oppimista kokonaisvaltaisemmin, opiskelijat toteavat. 

Opiskelijoiden mukaan työpajatyöskentely avaa käsiteltäviin asioihin samanaikaisesti monta erilaista, rikasta näkökulmaa, joista yksilötyöskentelyssä jäisi vaille. Pajoissa saa sekä oman ryhmän että koko ryhmän tuen kaikkeen tekemiseen ja tämä lisää ymmärrystä käsiteltäviä aiheita kohtaan. Ryhmätyö toimii vain jos ryhmänjäsenet ovat sitoutuneita annettuihin tehtäviin ja pajojen läsnäoloon. Opiskelijoiden mielestä pajatehtäviä työstettäessä korostuu erityisesti ryhmän sisäinen viestintä.

Opiskelijoiden mielestä työpajatyöskentely kehittää myös yhteistyötaitoja ja omia viestintävalmiuksia.

- Tehtävät ovat laajoja, mutta yhteistyö ja tehtävien jakaminen ryhmän kesken mahdollistaa sujuvien kokonaisuuksien rakentumisen, he kertovat.
-  Työryhmä toimii hyvin yhteen, kun se sallii mahdolliset poissaolot ja kokoaa erilaiset lähtökohdat lähestyä tehtävänantoja. Haastavilta tuntuvia tehtäviä on helpompi lähestyä yhdessä ryhmänä, kun ryhmässä on hyvät neuvottelutaidot ja positiivista joustavuutta.

Ryhmässä työskentelyn opiskelijat ovat kokeneet kaiken kaikkiaan antoisaksi ja mielekkääksi. Työpajoissa on hyvä ja luottamuksellinen ilmapiiri, joka mahdollistaa tehtävien purun rakentavassa hengessä ja keskustelu mahdollistaa tiedon lisääntymisen entisestään. Työpajatoiminta korostaa sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja kasvattaa yksilöllisen opiskelijan ammattiylpeyttä teoreettisen tiedon jakamisen lomassa, opiskelijat summaavat oppimistaan.

- Olemme käyneet mielenkiintoisia keskusteluja muiden ryhmien kanssa pajojen aiheista sekä erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöistä. Tiivis luokkahenkemme on antanut mahdollisuuden keskustella avoimesti erilaisista näkökulmista, opiskelijat kuvailevat.
- Tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot ovat avainasemassa tulevassa työelämässä omaa alaamme ajatellen, ja pajatoteutuksen myötä saamme harjoitusta myös tähän osa-alueeseen.


Tämä verkkouutinen on toteutettu sairaanhoitajaopiskelijoiden työpajassa, jonka aiheena oli johtamisviestintä hoitotyön asiantuntijatehtävissä.


Viimeksi muokattu 1.3.2016 10:30