YAMK-opinnäytetyö: Omaishoitajien tukimuotojen kehittäminen


​Laurea-ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija Maija Repola selvitti omaishoitajien tukimuotojen kehittämiseen tähtäävässä opinnäytetyössään, miksi omaishoitajien tuen tarpeet ja olemassa olevat tukimuodot eivät kohtaa.

Tuloksista selvisi, että yksinään tukimuotojen kehittäminen ei riitä, vaan omaishoitajat tarvitsevat tukimuotojen piiriin hakeutumisessa ja oikeanlaisten tukimuotojen löytämisessä tukea. Tämä on otettava huomioon myös tukimuotojen kehittämisessä. Tukimuotojen kehittämistä varten tuloksista löytyi kehittämistyölle lähtökohtia, joiden avulla tuen tarpeet ja tukimuodot kohtaavat paremmin.

Opinnäytetyön tuloksien mukaan tukimuodot eivät olleet tarpeeksi monipuolisia ja houkuttelevia, jotta tukimuotoja olisi haluttu hyödyntää. Myös omaishoitotilanne oli osalle tutkimuksessa mukana olleille niin sitova, että kodin ulkopuolelle järjestetyt tukimuodot eivät olleet mahdollisia ja tähän kaivattiinkin joustavampia ratkaisuja sekä sijaishoidon kehittämistä.

Tutkimuksessa tuli esiin myös, että sopivien tukimuotojen löytymiseksi omaishoitajien yksilöllisiä tuen tarpeita tulee selvittää sekä kannustaa ja ohjata heitä tukimuotojen käyttöön. Lisäksi tukimuodoista pitää tiedottaa nykyistä enemmän. Myös luottamuksen lisääminen palveluntarjoajia kohtaan nousi esiin tutkimuksessa yhtenä tukimuotojen käyttöä tukevana toimintona. Tulosten mukaan tukimuotojen kehittämistä varten tarvitaan yhteistyötä niin omaishoitoperheiden kuin eri toimijoiden välillä.

Opinnäytetyö toteutettiin Lohjan alueella, yhteistyössä Omaishoidon neuvottelukunnan kanssa. Tutkimus tehtiin laadullisin menetelmin, jossa aineisto kerättiin omaishoitajien teemahaastattelujen ja asiantuntijoiden Delfoi-kyselyn avulla. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kehittämissuunnitelma omaishoidon asiantuntijoiden käyttöön tukimuotojen kehittämistä varten. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää omaishoitajien tukimuotojen kehittämisessä sekä tuen tarpeiden ja tukimuotojen kohtaamisen parantamisessa.

Linkki opinnäytetyöhön Theseus-palvelussa: Repola: Omaishoitajien tukimuotojen kehittämisen lähtökohdat

Lisätietoja:

Maija Repola
maija.repola(at)live.com


Viimeksi muokattu 19.5.2016 10:43