YAMK-opinnäyte: hoitolaitosten poistumisturvallisuuden arvioinnissa haasteita ja kehitettävää


​Pelastusviranomaisen roolia hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuuden valvonnassa vahvistettiin pelastuslain uudistuksessa vuonna 2011. Lakiin kirjattiin neljä uutta pykälää koskien hoitolaitosten poistumisturvallisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanharjoittajan tulee tehdä suunnitelmia, selvityksiä ja niiden perusteella toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että hoidettavat ja asukkaat voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muissa vaaratilanteissa.

Pelastusviranomainen arvioi selvityksen perusteella, toteutuuko poistumisturvallisuus kohteessa. Opinnäytetyön haastateltavien mukaan hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuuden arvioinnissa on haasteita. Kohteet ovat hyvin erilaisia. Kohteiden koko, toiminta, suojaustaso sekä hoidettavien ja henkilökunnan määrä eroavat hyvinkin paljon toisistaan. Pelastusviranomaisen saattaa myös olla vaikea arvioida mielenterveys- ja päihdekuntoutujien toimintakykyä poistua rakennuksesta tulipalossa.

Pelastuslakia tulisi selkeyttää

Viljamaan opinnäytetyössä selviää, että pelastuslaki koetaan epäselväksi poistumisturvallisuusselvitysvelvollisuuden osalta. Pahimmillaan tämä voi johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanharjoittajien eriarvoiseen kohteluun asian tulkinnanvaraisuudesta johtuen.

Pelastuslakia uudistettaessa tulisi huomioida opinnäytetyön tulokset ja selkeyttää poistumisturvallisuusvelvollisuus-käsitettä. lakiin tulisi kirjata velvoite automaattisen sammutuslaitteiston asentamisesta tiettyihin hoitolaitosrakennuksiin hoidettavien poistumisturvallisuuden takaamiseksi. Lainsäädäntöä uudistamalla saataisiin byrokratiaa ja tulkinnanvaraisuutta vähennettyä.   

Johtamisessa, ohjeistuksessa ja seurannassa kehitettävää

Tutkimuksessa todettiin poistumisturvallisuuden arvioinnin osalta kehitettävää pelastuslaitosten johtamisessa, ohjeistuksessa sekä seurannassa. Pelastuslaitosten johdon tulisi asettaa tavoitteet poistumisturvallisuustyölle ja seurata säännöllisesti hoitolaitosten sekä palvelu- ja tukiasumisen kohteiden poistumisturvallisuuden kehitystä.

Pelastuslaitosten poistumisturvallisuustyöohjeita tulisi kehittää niin, että hyvä hallintotapa toteutuisi arviointiprosessissa. Tulosten perusteella pelastusviranomaisten laatimat hallinnolliset päätökset koskien poistumisturvallisuuden arviointia todettiin toisistaan poikkeavaksi asiakirjamuodon ja -sisällön sekä asiakirjojen tallentamisen suhteen.

Keskittämällä ja yhteistyöllä yhtenäisyyttä arviointeihin

Pelastuslaitosten tapa suorittaa poistumisturvallisuuden arviointia havaittiin toisistaan poikkeavaksi. Poistumisturvallisuuden arviointia tulisi suorittaa kestitytetysti, jossa arviointia suorittaisivat vain tähän aihealueeseen erikoistuneet pelastusviranomaiset. Tämä parantaisi arviointien yhtenäisyyttä ja laatua. Tulosten perusteella arviointikäytänteiden yhtenäistämisessä pelastuslaitosten välillä on kehitettävää. Pelastusviranomaisten arviointeja voitaisiin yhtenäistää parantamalla yhteistyötä arviointia tekevien kesken sekä muodostamalla alueellisia ja valtakunnallisia työryhmiä.

Lisätietoja:

Raila Viljamaa
Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma (Tradenomi YAMK)
Puh. +358 40 5014048, raila.viljamaa(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 1.11.2016 14:12