YAMK-opinnäyte: Visio tärkeä henkilöstön voimaannuttamisessa muutoksen läpiviennissä


​Lopputyö Service Innovation and Design –koulutusohjelman opinnoissa osoittaa, kuinka projektitiimi lääketeollisuuden parissa kokee muutosvision tärkeänä osana omaa voimaannuttamistaan muutoksen läpivientiin. Laadullinen tutkimus viestii vision tärkeydestä sekä siitä, että muutoksen läpivientiin projektitiimin vetämänä vaaditaan empatiaa, suhteiden luomista ja nöyrää asennetta yhdessä tekemiseen.

Lopputyö “Osallista ja Vaikuta” käsittelee muutoksen läpivientiä lääketeollisuusyrityksen projektitiimissä. Laadullinen tutkimus suoritettiin syksyllä 2015 kahdeksan puoli-strukturoidun haastattelun avulla. Tarkoituksena oli selvittää palvelumuotoilun keinoin lääketeollisuusyrityksen projektitiimiläisiltä, millä tavoin heitä voisi voimaannuttaa muutoksen läpiviemiseen alalla, joka on tällä hetkellä suuressa muutosmyllerryksessä.

Tutkimus hyödynsi niin sanottua Double Diamond–palvelumuotoiluprosessin kahta ensimmäistä osaa, jossa keskityttiin ongelman ymmärtämiseen sekä ongelman määrittelemiseen. Tutkimustuloksista muodostui kolme eri kategoriaa riippuen siitä, mihin ryhmään toimenpiteet kohdistuvat. Kategoriat ovat ylimmän johdon osalta Ohjaa & Tue, Osallista & Vaikuta kyseisen projektitiimin osalta sekä keskijohdon osalta Näytä.  Jokaisessa kategoriassa löytyi voimaannuttavia toimenpiteitä eri ryhmille, mutta keskeinen tutkimustulos viestii muutosvision tärkeydestä toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Muutosta johdetaan sekä ylhäältä alaspäin että alhaalta ylöspäin, joten henkilöstön voimaannuttaminen lähtee kirkkaan muutosvision luomisesta sekä viestimisestä.

Tutkimustulos tukee aikaisempaa tietoa vision tärkeydestä muutoksen läpiviennissä. Uutta tietoa projektitiimin onnistumisesta muutoksen johtamisessa toivat empatian käyttö, panos suhteiden rakentamiseen projektitiimiläisten kesken sekä nöyrä ja ymmärtävä asenne työkavereita kohtaan. Tutkimustulokset vastasivat asetettuun tutkimuskysymykseen. Lopputyön ehdotukset ovat silti tutkimustulosten laajentamista useammilla palvelumuotoilun työkaluilla sekä määrällisillä menetelmillä , jotta verrattavaa tietoa yrityksen sisällä kertyisi enemmän.

Kyseinen yritys toimii globaalisti ja Pohjoismaissa noin 280 henkilön vahvuudella. Tutkimukseen osallistunut kahdeksan henkinen projektitiimi vastaa yrityksessä palveluiden tuotannosta ja jalkauttamisesta pohjoismaisella tasolla. Lisäksi tiimin tehtävänä on haastaa nykyisiä toimintatapoja sekä tuoda uusia digitaalisia työkaluja ja monikanava-ajattelua yrityksen tuotetiimeihin.

Lopputyön kirjoittaja on toiminut palvelumarkkinoinnin ja -viestinnän parissa vuodesta 2006   henkilöstöhallinnon, informaatioteknologian, kiinteistöpalveluiden ja terveydenhoidon aloilla. Tällä hetkellä hän toimii lääkeyrityksessä, jossa hän työstää palvelukonsepteja Pohjoismaissa.

Lisätietoja:

Emma Lindholm
Service Innovation and Design, YAMK
Tel +358 50 560 8337, emmasofialindholm82@gmail.com


Viimeksi muokattu 27.4.2017 16:04