YAMK-opinnäyte: Työasemahallinta modernisti pilvestä


​Nykyisin yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristö ulottuu suurelta osin perinteisen sisäverkon ja fyysisen toimitilan ulkopuolelle. Kasvavassa määrin jopa kaikki työ tapahtuu muualla kuin kiinteässä osoitteessa. Tietohallinnoille tämä aiheuttaa niin tietoturvan kuin käytännön elinkaaren hallinnan osalta suuria haasteita, koska yleisesti hallintatyökalut ja –käytännöt perustuvat siihen oletukseen, että esimerkiksi fyysisiä päätelaitteita käytetään maantieteellisesti suppealla alueella tai ainakin niiden oletetaan säännöllisesti vierailevan tietyissä toimipisteissä. Varsinkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on haasteena pitää sopivaa määrää IT-henkilöstä varustettuna riittävällä osaamisella kustannustehokkaasti päivittäistoiminnan turvaamiseksi.

Näiden haasteiden pohjalta yritykset ovat nykyisin halukkaita siirtämään palveluita pilvestä tarjottaviin hallintapalveluihin, mikä tuo kustannustehokkuutta, kun pystytään purkamaan omissa tai perinteisen palveluntarjoajan tiloissa olevia palveluita pois ja siirrytään osittain käytön mukaiseen kustannusrakenteeseen. Nuorilla yrityksillä tämä on luonnollinen valinta, mutta vanhojen yritysten siirtyminen on aina haasteellisempaa niin käytännöllisistä kuin yrityksen kulttuuriinkin liittyvistä syistä.

Silloin, kun toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia esimerkiksi ICT-infran hallinnan osalta, tulee väistämättä eteen myös tarkasteltavaksi totutut toimintamallit ja niiden sopeuttaminen uuteen ympäristöön. Tämän hetken haasteina pilvipohjaisessa päätelaitehallinnassa on työasemamaailman osalta esiasennuksen puuttuminen, mikä koetaan edelleen tärkeäksi osaksi elinkaaren hallintaa.

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää tapaustutkimuksen menetelmillä vertailtavia hallintaominaisuuksia multitenantin pilvipohjaisen Microsoft Intune –hallintapalvelun ja asiakasympäristökohtaisen System Center Configuration Manager -hallintatuotteen välillä, ja näin nostaa esille palvelussa olevia oleellisia tekijöitä, jotka voivat hidastaa tai estää yrityksiä korvaamasta nykyistä sisäverkossa olevaa hallintajärjestelmää.

Tutkimuksen toinen tavoite oli tuottaa lisäpalveluratkaisu suunnittelutieteellisenä tutkimuksena yhden havaitun puutteen ratkaisemiseksi. Tämä ratkaisun lisätavoitteena oli tuotteistaa ja kaupallistaa myöhemmin tutkijan työnantajalle.

Tutkimuksessa keskityttiin elinkaarihallinnan (hankinta, käyttöönotto, hallinta, poisto) piiriin kuuluviin käyttöönotto- ja hallintaosioihin ja elinkaaren laidoilla olevat hankinta- ja poisto-osiot rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Tutkimustulokset

Tutkimuksen aikana nousi esille kolme hallintaan liittyvää osa-aluetta, joiden kehittymättömyys tai puutteet pilvipuolella hankaloittavat yrityksien siirtymistä työasemahallinnan osalta puhtaasti pilvipalveluiden käyttöön. Havaituista ongelmakohdista perinteisen esiasennusmahdollisuuden puuttumista pidettiin nykyisiin toimintamalleihin suhteutettuna muutoksen estävänä tekijänä.

Tämän tuloksen perusteella suunniteltiin provisiointi- eli käyttöönottosovellus, joka mahdollistaa itsepalvelullisen, ajasta ja paikasta riippumattoman käyttöönoton, minkä loppukäyttäjä voi suorittaa itse. Provisiointisovelluksen yhteydessä asennetaan kaikki tarvittavat sovellukset ja asetukset, minkä päätteeksi käyttäjälle tulee ilmoitus toimenpiteiden valmistumisesta. Tuote on käyttöönotettu onnistuneesti kahdella yritysasiakkaalla ja tulosten perusteella on voitu todeta käyttöönottosovelluksen hyödyllisyys ja tarve yritysympäristöjen hallinnan modernisoinnissa.

Yhteystiedot:

Sami Savolainen
Opinnäytetyön tekijä
Puh: +358 50 578 1135, sami.a.savolainen(at)gmail.com


Viimeksi muokattu 15.11.2017 10:13