YAMK-opinnäyte: Turvallisuuskumppanuudella yhteistyöhön


​Turvallisuuskumppanuus on käsitteenä melko tuntematon Suomessa, vaikka turvallisuustoimijat ovat tehneet yhteistyötä vuosikausia ja turvallisuuskriittisten organisaatioiden toiminta on perustunut toimijoiden tehokkaisiin yritysverkostosuhteisiin. Opinnäytetyössä määriteltiin perusrakenteet, jotka turvallisuuskumppanuudessa tulee täyttyä. Turvallisuustoiminnan yhteistyö ja yhteiskehittäminen tulee yleistymään erityisesti ympäristöturvallisuuden kentässä, sillä liiketoiminta-alana se ei ole ollut kaupallisesti kehittynyttä ja osaltaan kilpailun puuttuminen edesauttanut tehokkaan verkostoyhteistyön syntymistä.

Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Euroopan komission toimijalle ja esiteltiin toimeksiantajalle 1.3.2017. Opinnäytetyö toteutettiin monitapaustutkimuksena kolmen tapausesimerkin ja työpajatyöskentelyn kautta 1.2.2016-1.3.2017 välisenä aikana. Toimeksiantajalle tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli tutkia turvallisuuskumppanuuden (security partnership) ulottuvuuksia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia heidän omassa sidosryhmäyhteistyössä.

Luottamus on olennaista turvallisuuskumppanuuden toteutumiselle. Turvallisuuskumppanuus toteutuukin useasti aloilla, joihin ei rinnasteta kovaa taloudellista kilpailua. Esimerkiksi oppilaitostyössä turvallisuuskumppanuus tulee olemaan yhä keskeisemmässä asemassa yhteiskehittämisen ja innovoinnin ansiosta. Oppilaitoksen hankkeet ovat aikaisemmin usein olleet yksisuuntaisia ja irrallisia todellisesta turvallisuustyöstä, riskin jakamista ei todellisuudessa ole tapahtunut eikä oppilaitoksen osaamista ole osattu hyödyntää. Oppilaitoksen asema turvallisuusyhteistyössä tulisi olla yhä tärkeämmässä asemassa ja enemmänkin osa liiketoiminnan ekosysteemiä. Tämän kaltaisessa yhteistyössä standardointi ja yhteisten rajapintojen löytyminen on havaittu erityisen toimivaksi.

Turvallisuuskumppanuus mahdollistajana

Opinnäytetyö on kehittänyt selkeämmän kuvan turvallisuuskumppanuudesta ja sen mahdollisuuksista turvallisuusviranomaiselle, turvallisuusalan yritykselle ja ennen kaikkea toimeksiantajalle. Turvallisuusala tulee muuttumaan lähivuosina ja verkostoitumisen eri muodoille on tarvetta, sillä verkostokäytännöt ovat kehittymättömiä ja tehokkaita verkostomalleja ei juurikaan tunneta turvallisuusalalla. Opinnäytetyön tuloksena havaittiin, että turvallisuuskumppanuus voi muodostua myös sellaisten toimijoiden välille, joilla on erilainen normisto ja säädöstausta.

Opinnäytetyön kautta voidaan ymmärtää kuinka monimuotoista turvallisuusala on Suomessa ja kuinka riskejä voidaan hallita kumppanuussuhteiden avulla. On olennaista löytää kumppaneita, joilta löytyy asiantuntemusta ja joiden asiantuntemusta myös tosiasiallisesti hyödynnetään. On myös huomioitava, että vertaistalouden kautta varteenotettavia kumppaneita voivat olla yksilöt, asiakkaat ja loppukäyttäjät.

Lisätietoja:

Oskari Salmi
Tulevaisuuden johtaminen ja asiakaslähtöinen palveluliiketoiminta, YAMK
puh. +358 44 524 8197


Viimeksi muokattu 7.4.2017 15:37