YAMK-opinnäyte: Toimintakortti valmiustilanteen hyödyksi


​Toimintakortti ohjaa toimintaa valmiustilanteessa. Toiminnallisen opinnäytetyön tuotoksena kehitettiin HUS Lohjan sairaalan määritellyille kriittisille yksiköille valmiustilanteen toimintakortit. Toimintakortti on valmiussuunnitelmaan sisältyvä yksinkertainen yhdellä paperilla oleva ohje, jonka mukaan toimitaan.

Sisäministeriö on vuonna 2016 julkaissut Suomen kansallisen riskiarvion, jossa määritellään EU:n vaatimusten mukaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan laajasti vaikuttavat tapahtumat ja vakavat alueelliset tapahtumat. Koko yhteiskuntaan vaikuttava tapahtumana Sisäministeriö tuo esille energiansaannin vakavat häiriöt ja toisena kybertoimintaympäristön riskit. Näillä molemmilla alueilla on hyvin vakavat vaikutukset yhteiskuntaamme, jos niihin hyökätään. Toisaalta julkaisussa tuodaan esille vakavina alueellisina tapahtumina esimerkiksi vakava lento-, raide- ja maantieliikenneonnettomuus. Nämä ovat hyvin tavallisia valmiustilanteita sairaaloissa.

Käytännössä on huomattu, että hoitohenkilökunta ei löydä tarvittavaa tietoa valmiussuunnitelmasta valmiustilanteissa.  Tästä nousi esille selkeä tarve lyhyempään ja selkeämpään toimintaohjeeseen. Valmiustilanteen organisaatio ja toimintatapa tulisi olla mahdollisimman lähellä normaalitilanteen tapaa, jotta arkipäivän toiminta siirtyy sujuvasti valmiustilanteen toiminnaksi. Tämän vuoksi yksiköiden tehtäväksi tuli alkuvaiheessa kartoittaa oma toiminta, resurssit ja toimintatilat normaalitilanteessa ruuhkasuunnitel-man kyselyllä.

Bentchmarking menetelmällä selvitettiin, millaisia valmiustilanteen toimintakortteja olivat muut sairaalat kehittäneet.  Näiden korttien yhdistelmästä kehitettiin ensimmäiset toimintakorttipohjat.  Toimintakortin kehittäminen ei välttämättä edistä valmiustilanteessa toimimista mitenkään, vaan tärkeää on harjoitella konkreettisesti kortin käyttöä. Sairaalan sisäistä hälytysjärjestelmää pystyy harjoituttamaan hyvinkin pienillä ennakkovalmisteluilla. Toimintakorttien kehittämiseksi sovittiin HUS Lohjan sairaalassa hälytys-harjoitusten järjestämisen kahteen kertaan toiminnalliseen opinnäytetyöhön liittyvänä.

Hälytysharjoitukset suunniteltiin tehtävän sekä virka-aikana että päivystysaikana, jotta saataisiin mahdollisimman erityyppiset tilanteet harjoituksille. Ensimmäisessä hälytysharjoituksessa huomattiin selkeitä käytännön ongelmia hälyttämisessä, kuten kukaan ei vastaa hälytysketjussa olevaan puhelimeen tai hälytyksen saanut henkilö ei tiedä rooliaan hälytysketjussa. Näitä asioita teroitettiin omissa yksiköissä ja toimintakortteja kehitettiin paremmin toimiviksi tästä näkökulmasta.

Toinen hälytysharjoitus laukaistiin päivystysaikana. Tämän harjoituksen arviointimenetelmänä toimi teemahaastattelu ryhmässä. Tämän tarkoitus oli luoda oppimistilanne harjoitukseen osallistuneiden kesken. Teemahaastattelussa nousi selkeästi esille, että hälytysharjoitukset on koettu hyödyllisiksi yksiköissä. Teemahaastattelun kehittämisideoina nousi ajatus siitä, että yksiköt voisivat myös itsenäisesti harjoitella henkilökunnan hälyttämistä. Osassa yksiköitä oli edellisen hälytysharjoituksen myötä tehty vastuuhoitajien puhelimiin henkilökunnan viestiryhmiä, jotka olivat helpottaneet hälytyksiä viimeisessä harjoituksessa. Osassa yksiköitä oli tehty valmiiksi luonnosviestipohja, jota voi muokata valmiustilanteessa pienillä muutoksilla. Jokaisen on tiedettävä oma roolinsa valmiustilanteessa ja siksi päivystyspoliklinikalle on tehty valmiustilanteen tehtäväroolit jokaiselle toimijalle. Tämä selkeyttää toimintaa päivystyspoliklinikalla, joka on tärkeässä roolissa valmiustilanteissa.

Hälytysharjoituksista oli selkeästi ollut hyötyä yksiköille jatkoa ajatellen. Tällainen ruohonjuuritason asian kehittäminen antaa hyvän pohjan jatkossa erilaisissa valmiustilanteissa ja valmiusharjoituksissa. Hoitohenkilökunta on itse saanut olla mukana kehittämässä kortteja ja siksi mielekkäästi ottanut toimintakorttien käyttämisen valmiustilanteessa vastaan. Tästä on hyvä jatkaa valmiusharjoituksia seuraavalle tasolle.

Lisätietoja:

Mervi Lindberg
Kriisi-ja erityistilanteiden johtaminen, YAMK
Puh. 050 574 3837


Viimeksi muokattu 2.6.2016 9:35