YAMK-opinnäyte: Tilitoimistoilta odotetaan tulevaisuudessa inhimillistä otetta


​Tilitoimistojen tuottama palvelu on tarkoitus tulevaisuudessa korvata osittain automaatiolla – tekoälyä tuottavilla ohjelmistoilla. Taloushallintoala on yksi harvoista kasvavista markkinoista. Automatisoinnin paineessa ohjelmistotalot ovat yhä merkittävämmässä roolissa osana tilitoimiston palvelutuotantoa. Globalisoituminen ja ohjelmistopaineet ajavat tilitoimistoja yhä suurempiin tuotantoyksiköihin.

Tradenomi YAMK:ksi valmistuva Riitta Ahonen kartoitti opinnäytetyössään, onko hänen pientilitoimistollaan mahdollisuutta vastata asiakkaiden tarpeisiin. Yllättäen ratkaisu löytyi hyvin läheltä: inhimillisestä tilitoimistopalvelusta.

Tilitoimistoalan automatisointi ei poista henkilökohtaisen palvelun tarvetta

Tulevaisuudessa ohjelmistojen automatisointi on merkittävässä roolissa. Se antaa uusia mahdollisuuksia, mutta luo myös uhkakuvia. Uhkana on, että rutiinien automatisoituminen vie leivän kirjanpitäjiltä ja siirtää tuloja osittain ohjelmistotaloille. Tulevaisuudessa ohjelmatalojen uskotaan vievän noin 20% alan noin 1,4 miljardin liikevaihdosta.

Yrittäjät keskustelevat kuitenkin mieluummin ihmisten kuin koneiden kanssa. Tämä tuli Ahoselle hänen toimintatutkimuksessaan useampaan kertaan esille keskusteluissa tilitoimistoasiakkaiden kanssa. YAMK opinnäytetyössään hän kartoitti tilitoimistoalan tulevia haasteita ja mahdollisuuksia. Aihe oli hänelle läheinen, koska hän on toiminut alan palvelutuottajana jo reilut 20 vuotta. Merkittävässä roolissa hankkeessa oli tilitoimistoasiakkaiden äänen kuuleminen: mitä asiakkaat haluavat ja miten he odottavat tilitoimiston heitä palvelevan. Asiakasyrittäjät toivovat kirjanpitäjältä jatkuvaa henkilökohtaista vuorovaikutusta ja heidän asioistaan huolehtimista. Luottamuksellisen suhteen rakentaminen tilitoimiston ja asiakkaiden välillä nähtiin keskeisenä. Palautteissa korostui henkilökohtaisen kontaktin merkitys.

Omana näkemyksenään Ahonen esittää, että tilitoimistopalvelun palveluprosessissa tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa muodostaa jaettu käsitys tuotettavasta palvelukokonaisuudesta ja siinä käytettävistä toimintamalleista. Muutostarpeen ilmetessä tämä jaettu käsitys täytyy muodostaa aina uudelleen. Tämä edellyttää, että vuoropuhelu asiakkaan ja tilitoimiston välillä toimii.

Tulevaisuuden tilitoimisto voi olla yrittäjän palvelukeskus

Osana opinnäytetyöprosessia oli tulevaisuuden tilitoimiston visiointi. Tilitoimisto voisi toimia yrittäjän kokonaisvaltaisena palvelukeskuksena, jossa saa tietoa tulevista muutoksista viranomaiskäytänteissä sekä terveyden ja hyvinvoinnin palveluita kuten virtuaalisairaanhoitaja tai lääkäri. Tilitoimistolle voi tulevaisuudessa muodostua rooli myöskin yrittäjän yksityistalouden ja kodin palveluiden järjestämisessä esim. kotisiivouspalvelu, perhejuhlat, catering, kokoustilat. Tulevaisuuden tilitoimistopalveluihin voitaisiin yhdistää terveysteknologialla tuotettua informaatiota. Ehkä osana yritysten raportointia voitaisiin tuottaa tietoa myöskin henkilöstön hyvinvoinnista.

Merkittävä heikkous tilitoimistoalalla on tiivis kytkentä lakisääteisiin velvoitteisiin. Asiakasyrityksen ja yrittäjän yksilöidyt tarpeet jäävät helposti taka-alalle. Automatisointi ei välttämättä tuo tähän helpotusta, mikäli kirjanpitäjällä ei ole riittävää ammatillista osaamista. Kukaan Suomessa ei valvo, onko aloittavalla tilitoimistoyrittäjällä riittävää tietotaidollista osaamista. Alan toimintojen automatisoinnin nopeus määrittää lähitulevaisuudessa tilitoimistopalveluiden kehityssuunnan. 

Lisätietoja:

Riitta Ahonen
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen YAMK-koulutusohjelma
Puh. 044 090 5583


Viimeksi muokattu 3.6.2016 9:49