YAMK-opinnäyte: Sivistystoimessa varaudutaan tulevaisuuden uhkakuviin


​Kaupunkien ja kuntien perustetehtävänä on muodostaa palveluita kuntalaisille. Palveluiden toimivuutta ja laatua jokainen kuntalainen voi kokea eri tavalla. Eri elämäntilanteessa olevat kuntalaiset arvostavat juuri hänelle lähellä olevaa kuntapalvelua. Yhteistä meillä kaikilla on se, että elinkaarimallin mukaan arvostetaan kuntasektorin palveluita. 

Kuntasektori on monien vakaiden vuosikymmenten jälkeen ajautumassa tilanteeseen, missä tulee olemaan poikkeuksellisen suuria muutoksia. Kuntasektorin toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten seurauksena joudutaan tilanteeseen, missä pyritään kuntapalveluita sopeuttamaan uusiin uhkakuviin. Lohjan sivistystoimessa tulevaisuudessa pyritään varautumaan uhkakuviin yhteisesti sovittujen ja omaksuttujen näkemysten mukaisesti.

Tulevaisuudessa kuntien uhkakuvakartoitukset ovat kaikille yhteiset ja yhtenäiset

Kunnat ovat itsenäisesti määritelleet uhkakuvia, jotka ovat joko kokonaan tai osittain toimintaan tai toiminnallisuuteen perustuvia, joiden perusteella uhkakuvakartoitukset laaditaan ja varaudutaan.  Kunnat määrittelevät kuntalaisille kohdistuvat palvelut, minkä perusteella uhkakuvatkin rakentuvat. Tulevaisuudessa uhkakuvakartoitukset eivät ole enää kuntien omia ja toiminnallisuuteen painottuvia vaan ne ovat kuntasektorin yhteisiin arvoihin perustuvia.

Lohjan kaupunkiin on laadittu yleisen valmiussuunnitelman mukainen uhka-arvio. Valmiussuunnitelman uhkakuva-arvio painottuu ulkoisiin ja kuntapalveluiden ulkopuolelta tuleviin uhkakuviin. Lohjan kaupungin sivistystoimi on Lohjan kaupungin toimiala, joka huolehtii ja vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, opetuksesta, nuorisopalveluista, kulttuurista ja liikuntapalveluista. Lohjan kaupungin omiin sisäisiin palveluihin ei ollut aikaisemmin tehty uhkakuvakartoitusta. Tulevaisuudessa kuntasektoriin kohdistuvat uhkakuvat tulevat myös kaupungin omista tai ostetuista palveluista.

Tulevaisuuden uhkakuvakartoitus Lohjan kaupungin sivistystoimelle osoitti, että sisäistä uhkakuvakartoitusta ei ole koskaan tehty ja tarvetta sellaiseen on ollut ja tarkempaa tutkimusta tulisi jatkaa. Opinnäytetyön tutkimus kohdistettiin sivistystoimen johtaviin virkamiehiin, joiden perusteella alustavaa uhkakuvakartoitus laadittiin. Tutkimuksessa pyrittiin yhdistämään virkamiesten kokemuksia, näkemyksiä ja lainsäädännöstä tulevien uhkakuvien yhteisarvioita. Opinnäytetyön tutkimuksen mukaan ATK-laitteissa ja varaosista tulee tulevaisuudessa olemaan suurimmat uhat sivistystoimen palveluille.

Uhkakuvien johtaminen tulevaisuudessa

Johtaminen ja johtajuus poikkeavat toisistaan merkittävästi. Johtaminen tarkoittaa johtamisjärjestelmiä, millä johdetaan. Johtajuus taas tarkoittaa kykyä visioida tulevaa. Uhkakuvien johtamiseen tulevaisuudessa tarvitaankin johtamisjärjestelmiä, jolla voidaan varautua uhkakuvasta riippumatta. Uhkakuvien johtajuudella tarkoitetaan kykyä hahmottaa tulevia uhkakuvia.

Tulevaisuuden johtamista ja johtajuutta voidaan yhdistää yhteisillä arvoilla. Arvoja voidaan johtamisjärjestelmillä johtaa ja arvojohtajuutta tarvitaan kun yhteisiä arvoja laaditaan. Tulevaisuuden uhkakuvajohtamisessa ei riitä, että arvoja puolustetaan ja suojellaan, vaan tarvitaan kykyä myös ennakoida asioita, jotka voivat uhata määriteltyjä arvoja. Opinnäytetyön jatkotoimenpide-ehdotuksena onkin tarkempi uhkakuvakartoitus arvojen perusteella.

Opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin webropol-kyselylomaketta, jolla kartoitettiin Lohjan kaupungin sivistystoimen näkökulmia uhkakuvista. Sivistystoimelle kohdistettu kyselylomake laadittiin opinnäytetyön tekijän toimesta, koska tutkimusaihetta oli työnantaja toiveesta pyritty laatimaan mahdollisimman lähellä sivistystoimen valmiussuunnitelmaa.
Opinnäytetyö on saatavilla Lohjan Laurean kirjastossa.

Lisätietoja:

Tapani Tapiola
Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, YAMK
Puh. 044 551 1416, tapani.tapiola(at)lohja.fi 


Viimeksi muokattu 3.6.2016 10:03